Застраховка трудова злополука - често задавани въпроси

Работя на трудов договор и претърпях неприятен инцидент на работното си място (трудова злополука). Не мога да се върна на работа продължителен период от време, а сумите, които получавам като болнични, не са ми достатъчни, за да покрия разходите за лечението си. Ще имам ли право на допълнителни финансови средства, ако съм застрахован за трудова злополука? Какво и как ще получа, ако съм застрахован и има ли случаи, при които работодателят ми е длъжен да ме застрахова? Повече за това мога да науча в това Право.

Какво е „трудова злополука” и за какво мога да се застраховам в случай, че претърпя такава?

Трудовата злополука е на първо място злополука. Злополуката е някакъв вид увреждане на здравето ми. Това увреждане може да има различни последици. В един случай то може да доведе до смърт, а в друг - до загуба на възможността ми да полагам труд т.е. мога да стана неработоспособен временно или продължително. Повече за трудовата злополука и какви са правата ми, в случай че претърпя такава, мога да науча тук.Ако съм работник или служител, и полагам труд по трудов договор, то тогава съм социално осигурен. Това означава, че държавата ми изплаща обезщетение, ако претърпя трудова злополука (защото съм бил осигурен за настъпването на този “риск”). Често обаче при трудова злополука, освен че не мога да полагам труд, както обичайно съм го правил, се налага да заплащам доста високи разходи за лечението ми. Възможно е обезщетението, което получавам от държавата, да не е достатъчно. Тук на помощ идва застраховката „Трудова злополука”.В случай че реша да се застраховам за трудова злополука, трябва да съм наясно с рисковете, които се покриват от тази застраховка. Това са всички онези неблагоприятни събития, които мога да ми се случат при, по повод и във връзка с изпълняваната от мен работа. Застраховка трудова злополука мога да сключа за:

Важно! Трябва да съм наясно, че ако съм лице с трайно загубена или намалена работоспособност над 50 % или т.нар. „инвалид”, няма да мога да сключа застраховка трудова злополука, тъй като застрахователите отказват да носят прекомерния риск от настъпването на увреждане при тази категория работници и/или служители. Добре е да знам също, че определени неща, които водят до настъпване на увреждане при, по повод и във връзка с работата, въпреки това не се считат за трудова злополука. Това са например професионалните болести. Те са характерни за работници, които полагат труд при определени условия, като продължителното му полагане закономерно води до влошаване на здравословното състояние. Ако работя 15 години в завод за минерални торове, като всекидневно съм изложен на влиянието на различни химични елементи, това може доведе до белодробни заболявания. Няма да получа обезщетение за трудова злополука и ако:

Какво ще получа, ако съм сключил застраховка „Трудова злополука” и настъпи някое от събитията, за които съм се застраховал?

От значение за това кой какво ще получи по застраховката „Трудова злополука”, е резултатът, който ще настъпи от нея.

Важно! За да мога да искам от застрахователя да ми изплати обезщетение по сключената от мен застраховка „Трудова злополука”, трябва да докажа, че съм претърпял трудова злополука и вредите, които съм претърпял от нея. Например при временна неработоспособност да представя болничен лист, при трайна неработоспособност – документ установяващ процента й, а когато е настъпила смърт, наследниците ми трябва да представят удостоверение за наследници. За възстановяване на направени разходи за лечение мога да представя амбулаторен лист, рецепти, касови бонове за закупени медикаменти.

Ами ако съм работодател? Кога съм длъжен да застраховам работниците си за „трудова злополука”?

Длъжен съм да застраховам работниците си, ако извършваната работа в предприятието ми се характеризира с висок процент на трудов травматизъм – равен или по–висок от средния за страната. Средният коефициент на трудов травматизъм за страната през 2019 година е 0,65. Равнището на трудов травматизъм се определя всяка година на базата на статистически данни за случили се трудови злополуки за 3-годишен период назад. Длъжен съм да издам писмена заповед, в която да посоча работниците, подлежащи на задължително застраховане за трудова злополука. Разходите по сключената застраховка, в т.ч. сумата, която се плаща на застрахователя за всеки застрахован, са за моя сметка като работодател.Не съм длъжен да застраховам работниците си за трудова злополука, ако те вече са застраховани за нея, например по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили или по Закона за министерството на вътрешните работи.Рисковете, които се покриват от задължителната застраховка „Трудова злополука”, са същите като разгледаните по-горе. Същите са и начините, по които се определя застрахователното обезщетение, както и документите, които трябва задължително да представя пред застрахователя, за да ми изплати обезщетението. Двете основни разлики са първо, че задължителната застраховка „Трудова злополука” се сключва изцяло за сметка на работодателя и второ, че сумата, за която се застрахова всеки работник, не може да бъде по–малка от 7-кратния размер на годишната му брутна заплата. Ако годишната ми брутна заплата е в размер на 5000 лв., то не може да ме застраховат за по-малко от 35 000 лв.[toggles][toggle title=Източници] Кодекса за социално осигуряване(КСО):чл.55,ал.1 - относно понятието за трудова злополука;чл.40, ал.1 и ал.2 - относно правото на обезщетение по задължителното обществено осигуряване, при настъпване на осигурен социален риск в т.ч. трудова злополука, при работещите по трудов договор.§ Кодекс на застраховането (КЗ):чл.459, ал.1 - относно рисковете, които покрива застраховката “трудова злополука”;чл.460,ал.1,т.1 - относно рисковете, които не се покриват от застраховката “трудова злополука”;чл.460,ал.1,т.2 - относно рисковете, които не се покриват от застраховката “трудова злополука”;чл.460,ал.1,т.3 - относно рисковете, които не се покриват от застраховката “трудова злополука”;чл. 448, ал.5 във вр. с чл.459, ал.4 от КЗ - относно получаването на застрахователното обезщетение от наследниците на застраховано починало лице;чл. 444, ал. 1 във вр. с чл. 459, ал.4 от КЗ - относно сключването на застраховка “трудова злополука” в полза на трето лице. Наредбата за задължително застраховане на работниците/ служителите за риска „Трудова злополука” (Наредбата):чл.2,ал.1 – относно работниците, подлежащи на задължително застраховане;чл.4,ал.4- относно начинът, по който се определя трудовия травматизъм;чл. 4,ал.1 – относно задълженията на работодателя да издаде заповед, в която да включи подлежащите на застраховане работници;чл.3,ал.1- относно това за чия сметка се сключва задължителната застраховка;чл.2,ал.2 – относно лицата, излизащи от обхвата на наредбата;чл.8,ал.2 – относно начинът, по който се определя застрахователната сума по задължителната застраховка. Наредба за медицинската експертиза:чл.3,ал.2 - относно органите, определящи трайната неработоспособност;чл.3,ал.1 - относно органите, определящи временната неработоспособност;чл.61, ал.1, т.1 - относно начинът, по който се определя трайната неработоспособност.Общи условия на застрахователна компания “Дженерали” (ОУ на Дженерали):Клаузи А, Б и В – относно покритите рискове по застраховка „ Трудова злополука”;т.2 – относно лицата, които се изключват от обхвата на застраховка „Трудова злополука”;т.13, т.а и т.ж – относно рисковете, изключени от обхвата на застраховката;т.20.2 – относно това, на кого се изплаща сумата по застраховката в случай на смърт на застрахования;Клаузи А3, Б3 и В3 – относно начинът, по който се определя обезщетението при временна неработоспособност;Клаузи А2, Б2, В2 – относно начинът, по който се определя обезщетението при трайна неработоспособност;т.23.2. – относно изискванията за възстановяване на разходите за медикаменти;т.23.3. – относно начинът, по който се определя обезщетението за лекарства и медикаменти;т.24.3. – относно примерното посочване на документите за доказване на вредите от трудова злополука;т.21.11- относно примерното посочване на документите за доказване на вредите от трудова злополука;т.24.1- относно примерното посочване на документите за доказване на вредите от трудова злополука.Общи условия на застрахователна компания “ДЗИ” ЕАД (ОУ на ДЗИ):пар. III - относно рисковете, за които се сключва застраховка “трудова злополука”; пар. II - относно лицата, които не подлежат на застраховане; пар. IV, т. 9.1. - относно изключените рискове по застраховка “трудова злополука”;пар. IV, т. 9.2.- относно изключените рискове по застраховка “трудова злополука”;пар. IV, т. 9.4. - относно изключените рискове по застраховка “трудова злополука”;VIII, т.37.4. - необходими документи за изплащане на обезщетение по застраховка “трудова злополука”;VIII, т.37.3. - необходими документи за изплащане на обезщетение по застраховка “трудова злополука”;VIII, т.37.2. - необходими документи за изплащане на обезщетение по застраховка “трудова злополука”.Общи условия на застрахователна компания I&G Brokers (ОУ на I&G Brokers):пар. VIII - относно рисковете, за които се сключва застраховка “трудова злополука”; пар.IX, т.1 - относно изключените рискове по застраховка “трудова злополука”;пар. IX, т.3 - относно изключените рискове по застраховка “трудова злополука”;пар. XIV, т.6 - относно начина на определяне на застрахователното обезщетение при трайна неработоспособност;пар. XIII, т. 2 - необходими документи за изплащане на обезщетение по застраховка “трудова злополука”;пар. XIII, т.1 и т.4 - необходими документи за изплащане на обезщетение по застраховка “трудова злополука”.Заповед № РД01-879 от 22.10.2018 г. за определяне на Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г., издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) - относно коефициента на трудов травматизъм за страната за 2019 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Илина Гачева

30.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си