Какво трябва да знам за спедиторските услуги?

Собственик съм на фирма за изработка на метални елементи. Партньорите, с които бях работил досега, винаги поемаха инициативата за доставка. Наскоро поех поръчка за известна международна фирма. Трябваше аз да се погрижа за доставката. Знаех, че трябва да се възползвам от спедиторски услуги. Поради тази причина реших да се поинтерсувам какви са правата и задълженията ми.

Какво представляват спедиторските услуги?

Доставчик на спедиторски услуги е човек или фирма, която организира транспорта на стоки от производителя до продавача или клиента. Спедиторът се свързва с доставчик, който да транспортира стоките. Самият спедитор се занимава с логистика, но понякога може и сам да извърши транспорта. Логистиката е свързана с уреждането на транспорта на някакво количество материали/стоки на конкретно място за уговорено предварително време. В това се включва намиране на фирма-превозвач, сключване на договор с нея, междувременно съхранение на стоките, докато фирмата-превозвач е готова да започне транспорта, а също и оформлението надокументитеДоставчиците могат да използват различни средства, за да транспортират стоката до уречената дестинация – камиони, влакове, кораби, самолети. Често те използват няколко средства за доставката на една стока. Например спедиторът може да уреди стоката да бъде откарана с камион от завода до летището, от което да бъде транспортирана със самолет до друга държава, а там да бъде закарана до клиента с друг камион.

Какво мога да изисквам от спедитора?

След като намеря спедиторска фирма, чиито услуги желая да ползвам, следва да сключим договор. Възможно е в договора спедиторът да е включил условия, които не ги пише в закона. Например, в него може да има клауза за разрешаване на споровете пред арбитражен съд, както и други условия. В случай че има нещо, което не разбирам, най-добре е да се посъветвам с адвокат преди да подписвам. Доставчикът на спедиторски услуги е длъжен да организира доставката на стоката. Най-често това се случва чрез договор с фирма-превозвач. Този втори договор се сключва от самия спедитор, той трябва да избере най-добрата оферта (евтина и сигурна). В замяна аз трябва да му платя уговореното възнаграждение.Относно този договор, едната страна във всички случаи е фирмата-превозвач. За другата съществуват два варианта. Според първия, страна по договора е спедиторът, според втория - съм аз. Тоест, при първия моето име не фигурира в отношенията между спедитора и фирмата-превозвач. Договорът се сключва от името на спедитора и за моя сметка. Докато при втория изглежда сякаш аз сам осъществявам контакта с превозвача, а спедиторът е посредник. Вторият вариант на договора се сключва от мое име и за моя сметка.Транспортирането на стоката е отговорност на спедитора, той сам решава какво превозно средство да избере. В някои случаи е възможно самият той да извърши превоза, но по често наема фирма-превозвач. В случаите, когато спедиторът няма намерение да извърши превоза лично, той може да се обърне както към фирма-превозвач, така и към друг спедитор. Не е задължен да иска разрешението ми за това. Спедиторът носи отговорност за дейността на превозвачите, които е наелВ случай че спедиторът реши да извърши превоза сам, той е длъжен да го направи в определения срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигането на товара и да му го предаде на уреченото място.В другия случай, когато транспортът се извършва от фирмата-превозвач, наета от спедитора, въпреки че той не присъства на процеса по превозване, все пак е длъжен да се увери, че правата ми се спазват. Негова е отговорността да предаде на превозвачауказанията ми за пътя, посоката и начина на превоз, ако съм предоставил такива. Той трябва да следва указанията ми и относно избора на превозвач или превозвачи в случай че се редуват няколко фирми-превозвачи до окончателното транспортиране на товара. Същото важи и когато избира и другиспедитори. Той отговаря за вредите, които е причинил, като се е отклонил от указанията ми, освен ако не успее да докаже, че те биха настъпили, ако ги беше спазил.

Кой носи отговорността?

Тъй като спедиторът може както да извърши превоза сам, така и да наеме фирма-превозвач или друг спедитор, съществуват различни хипотези. В случай че спедиторът реши да извърши превоза сам, той има същите права и задължения, както и един превозвач. Той отговаря както за своите действия, така и за действията на другите превозвачи, ако е наел такива, до предаването на товара. В случай че не съм платил на спедитора, когато съм му давал товара, и получателят също не иска да заплати за услугите му, той има право да го задържи като залог, докато не получи парите си.Когато спедиторът не може да намери получателя на съответния адрес, той е длъжен да пази товара или да го предаде на друг да го пази, като същевременно ме известиВ другата хипотеза, когато спедиторът наема фирма-превозвач, неговото задължение е да сключи договор с нея. Спедиторът отговаря за товара откогато му го предам, докато го даде на превозвача. Той трябва да го съхранява, тоест да се увери, че нищо няма да увреди товара ми и ако се появи някаква опасност, да положи усилия да я предотврати. Важно е да знам, че спедиторът е длъжен да се отчете за направените разходи по превозния договор, който е сключен между него и фирмата-превозвач. Възможно е към договора да бъде включено и задължение за спедитора да застрахова товара

Липси и повреди

В случай че товарът ми се изгуби отново съществуват няколко хипотези относно понасянето на отговорността. Ако договорът е сключен от мое име и нещо се случи с товара ми, фирмата-превозвач отговаря пред мен. Другият вариант е договорът да е сключен от името на спедитора, тогава фирмата-превозвач ще отговаря пред него. Тук е важно отново да споменем задължението на спедитора още в началото да намери най-добрата оферта за фирма-превозвач. Когато спедиторът реши сам да извърши превоза на товара, тогава той отговаря пред мен за изгубването или повреждането на товараВажно е да знам, че въз основа на сключения между спедитора и фирмата-превозвач договор за превоз, фирмата отговаря за вредите, причинени от забавата на превоза. Тук е важно дали съм дал някакви указания за извършването на транспорта и дали забавянето е резултат от несъобразяването на спедитора с моите указания.

Какви са моите задължения?

Важно е да уведомя спедитора за особеностите на товара, например ако стоката притежава необичайни размери, в случай че е чупливa или живо същество. А в случай че опаковката на товара се окаже неподходяща, спедиторът трябва да ми каже за това, в противен случай той ще носи отговорност за повреди поради недобрата опаковка.Също така, мое задължение е да предам на спедитора товара в достатъчно добро състояние, за да издържи превоза. Много е важно да включа и необходимите документи, които се изискват, за да достигне товарът до получателя.Заплащането на услугата, която спедиторът извършва, е по договаряне. Мога да му платя както преди, така и след, стига да сме се разбрали предварително. В случай че не сме, прието е заплащането да става при сключването на договора.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 361, ал. 1 - относно спедиционния договор;чл. 362 - относно кой извършва превоза;чл. 363 - относно възлагане на друг спедитор;чл. 364, ал. 1 - относно задължението за уведомяване за особеностите на товара;чл. 364, ал. 2 - относно опаковката на товара;чл. 365, ал. 1 - относно указанията на доверителя;чл. 365, ал. 2 - относно отговорността за вредите, настъпили при отклонение от указанията;чл. 367 - относно договора за превоз;чл. 368, ал. 1 - относно задълженията на превозвача;чл. 370, ал. 1 - относно състоянието на товара при предаването му;чл. 370, ал. 2 - относно необходимите документи;чл. 372, ал. 1 - относно заплащането на възнаграждението от товародателят;чл. 372, ал. 2 - относно заплащането на възнаграждението от получателя;чл. 373, ал. 1 - относно отговорността на превозвача при липса/повреда;чл. 373, ал. 2 - относно отговорността за вреди при забава;чл. 374, ал. 1 - относно отговорността, когато участват и други превозвачи;чл. 375 - относно правото на залог;чл. 376 - относно отсъствието на получателя.Общи спедиторски условия (НСБС):чл. 1, т. 2 - относно понятието за спедитор.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Ивана Илчева

28.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си