Електронен публичен търг

Напоследък все по-често чувам да се говори за електронния публичен търг. Разбрах, че това е нов начин, по който мога да продам вещ на свой длъжник, ако той не е изпълнил дълга си към мен. Това може да се случи например, ако някой ми дължи пари и не ми ги връща. В такъв случай мога да продам негова вещ, като парите от публичната продан, ще послужат да погасят дълга.

Кой може да поиска публичният търг да бъде електронен?

Електронният публичен търг може да се проведе по мое писмено искане, независмо дали съм кредитор или длъжник, както и по искане на другата страна. Съдебният изпълнител също може да реши вещта да бъде продадена на електронен публичен търг.

Как ще се провежда електронен публичен търг и кой може да участва?

Електронният търг ще се провежда в онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерство на правосъдието(но към момента все още не е разработена). За да участвам в него, трябва да внеса задатък - 10 % от началната цена. Мога да се регистрирам за участие в електронния публичен търг с електронен подпис или в канцеларията на съдебния изпълнител. Трябва да посоча своето наддавателно предложение в срок от 7 дни от деня, в който съдебният изпълнител е обявил започване на проданта. Наддаването завършва в 17.00 ч. на последния ден. Но ако се забавя с предложението си, и в последните 10 минути подам ново предложение, търгът се удължава с още 10 минути.Когато търгът приключи, получавам съобщение за достигнатата цена. Ако бъда обявен за купувач - това се случва, ако съм предложил най-високата цена, трябва да я внеса в двуседмичен срок.Мога да закупя имота и с ипотечен кредит.Повече за електронния публичен търг ще науча скоро на pravatami.bg.

Kак мога да защитя правата си при незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител спрямо мен?

Мога да подам жалба в окръжния съд в едномесечен срок от извършване на действието, което считам за незаконосъобразно, а ако не съм присъствал - от деня, в който ми е съобщено за неговото извършване. Мога да обжалвам действията на съдебния изпълнител, с които:

  1. ми е постановена глоба;
  2. насочва изпълнение върху несеквестируемото ми имущество;
  3. ми е отнета движима вещ или съм отстранен от имота си, поради това, че не съм надлежно уведомен за изпълнението;
  4. отказва да спре или прекрати приключило принудително изпълнение и др.

Как да защитя правата си при незаконосъобразно принудително изпълнение (например ако изобщо не дължа нищо) мога да науча тук.Възможно е мярката, която е предприета спрямо мен от съдебния изпълнител - публичната продан, да не е съразмерна с това, което дължа. Тогава за мен могат да произтекат вреди, за които мога да предявя иск срещу съдебния изпълнител.[toggles][toggle title=Източници]Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 442 - относно правото на взискателя да насочи изпълнението върху всяка вещ на длъжника;чл. 501а, ал. 1 - относно това какво представлява електронният публичен търг;чл. 501а, ал. 2 - относно по чия инициатива може да се проведе електронен публичен търг;чл. 501в, ал. 1 - относно провеждането на електронен публичен търг в онлайн платформата към Министерство на правосъдието;чл. 501 г, ал. 1 - относно внасянето на задатък и неговия размер;чл. 501г, ал. 2 - относно регистрацията за участие;чл. 501в, ал. 2 - относно срока за даване на наддавателно предложение;чл. 501е, ал. 1 - относно часа за завършване на наддаването;чл. 501е, ал. 2 - относно удължаване на времето за наддаване;чл. 501е, ал. 4 - относно получаване на съобщение за достигнатата цена;чл. 492, ал. 1 - относно обявяване на купувача;чл. 501е, ал. 5 - относно срока за превеждане на сумата;чл. 501ж, ал. 1 - относно възможността за закупуване на имот на публична продан с ипотечен кредит;чл. 436, ал. 1 - относно срока за подаване на жалба;чл. 435, ал. 2 - относно действията на съдебния изпълнител, срещу които може да се подаде жалба;чл. 441 - относно иск за вреди срещу съдебния изпълнител при несъразмерност на мярката със задължението.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

26.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си