Чужда държава нарушава правата ми! СОЛВИТ (SOLVIT) може да ми помогне

Завърших своето висше образование в България и реших да продължа образованието си в Германия с магистратура. С огромно разочарование обаче установих, че германският държавен университет, в който кандидатствам, отказва да признае висшето ми образование в България. Мой приятел, имал същите трудности като мен, ме посъветва да се обърна за помощ към българския СОЛВИТ (SOLVIT) център. Какво представлява той? Как може да ми помогне и как да се свържа с него?

На първо място - какво представлява българският SOLVIT център?

Българският СОЛВИТ (SOLVIT) център е част от мрежа от 31 самостоятелни центъра в Европа. Всяка държава членка на ЕС, както и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, разполагат с по един такъв център. Името произлиза от английски: “Solve it” и означава “Разреши го“. Всички SOLVIT центрове имат за цел чрез общи действия, безплатно и извънсъдебно, да разрешават спорове, при които държавна институция на държава от ЕС е нарушила правата на европейски фирми или граждани като мен.

Кога мога да се обърна към СОЛВИТ (SOLVIT)?

За да може SOLVIT центърът да ми помогне, трябва да съм изправен пред трудност, отговаряща на няколко изисквания.

Това означава, че моите права трябва да са били нарушени от орган на друга държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Например, ако в Германия ми бъдат отказани полагащите ми се социални права, мога да се обърна за помощ към българския СОЛВИТ център. Ако обаче живея и работя в България и българските органи отказват да ми ги предоставят, SOLVIT не е компетентен.

Ако правата ми са нарушени от някоя фирма или чужденец, не мога да се обърна към SOLVIT. Трябва нарушението да бъде извършено от държавен орган, който също така да е разположен в друга държава членка на ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Това включва както органи на национално ниво ( ато например Агенция за социалното подпомагане, Министерство на образованието, Агенция по вписванията и т.н.) , така и тези на местно (община, областна администрация и други).

SOLVIT не е компетентен да се намесва в спорове за права, които произтичат единствено от законите на съответната европейска държава. Например, ако без причина ми откажат да се установя в държава от ЕС (например Испания), като с това се нарушават европейски закони, мога да се обърна към СОЛВИТ. Ако обаче искам да ми признаят в Германия привилегии, които не се прилагат във всички европейски държави, СОЛВИТ не може да ми помогне. Мога да се обърна към СОЛВИТ, ако имам проблем с:

Как мога да подам сигнал до SOLVIT?

Ако моят проблем отговаря на изискванията, които прочетох, мога да се обърна към мрежата SOLVIT за помощ. Много е важно обаче да подам своя сигнал до центъра в моята страна. Например, ако ми бъде отказано право на установяване в Испания, трябва да се обърна към българския СОЛВИТ център, а не към испанския.Важно! Мога да подам сигнал към българския СОЛВИТ по няколко начина:

Важно! Мога да подам сигнала както в качеството си на европейски гражданин, така и като фирма.

Какво става след като подам сигнала?

След като сигнализирам СОЛВИТ за моя проблем, задължение на центъра е да обработи представената от мен информация и да установи дали моят случай отговаря на изискванията. Ако това не е така и например правата ми не са нарушени от държавен орган на друга държава от ЕС, СОЛВИТ центърът ще отхвърли моя сигнал. Въпреки това той може да ме насочи към друг орган, който е компетентен по моя проблем. Това могат да бъдат Комисията за защита на потребителите, Европейския потребителски център, омбудсмана, съда и други. Важно! Отговор трябва да получа в рамките на седмица.Ако центърът прецени, че моят проблем попада в неговите компетенции, той ще влезе в контакт със СОЛВИТ центъра на държавата членка, в която е възникнал проблемът. Чуждестранният СОЛВИТ център трябва да провери моя сигнал и в рамките на 1 месец да го потвърди или отхвърли. Преценката се прави на база колко е основателно моето недоволство и дали има шанс проблемът да бъде решен.Важно! Ако чуждестранният център отхвърли моя сигнал, ще бъда уведомен както за причините за отказа, така и за другите възможни начини да защитя правата си.

Какво се случва, ако вторият СОЛВИТ център приеме жалбата ми?

Ако и другият СОЛВИТ център приеме моя сигнал, той е длъжен да влезе в контакт с държавния орган в неговата държава, който е нарушил правата ми. Целта е чрез комуникация и сътрудничество между двата центъра и съответната институция да се намери извънсъдебно решение на моя проблем. Това трябва да се случи в рамките на 10 седмици. Срокът се удължава с още десет седмици при преценка, че за този период може да се намери решение, което да удовлетворява както мен, така и държавния орган.По време на преговорите местният СОЛВИТ център ще ме информира за постигнатия напредък. Накрая двата центъра трябва да се споразумеят и да ми предложат конкретно решение на проблема. Най-честото развитие на ситуацията е органът, който първоначално е нарушил правата ми, да преразгледа своето решение.

Какво се случва, ако не съм доволен от резултата?

Ако не бъде постигнато решение, или не съм доволен от него, мога да потърся правата си по друг начин. Възможни варианти са да подам жалба до Европейската комисия, да заведа съдебно дело или да сигнализирам друг извънсъдебен орган като например Европейския потребителски център.Важно! Разглеждането на моя случай от СОЛВИТ център не променя неговата давност. Например, ако съществува възможност да обжалвам в двумесечен срок решението, от което съм недоволен, мога да се обърне към СОЛВИТ, но срокът ще тече. Поради това е препоръчително да подам сигнал до СОЛВИТ и едновременно с това да обжалвам административно акта в посочения срок. В противен случай, ако след 2 месеца центърът не успее да постигне решение, ще съм си загубил правото си на обжалване.[toggles][toggle title=Източници] Препоръка на Комисията 2013/461/ЕС:т.9 и т.11 - относно изискването за транснационалност;чл. 1, т. А - относно същността и дейността на СОЛВИТ центровете;чл. 1, т. Б - относно определенията;чл. 2 - относно дейността на СОЛВИТ центровете;чл. 3, т. 1 - относно начините за подаване на жалба;чл. 3, т. 2 - относно сроковете за отговор;чл. 3, т. 3 - относно препращането към друг орган;чл. 3, т. 4 - относно срока за решаване на случая;чл. 3, т. 5 - относно сроковете за завеждане на дело;чл. 3, т. 6 - относно възможността за стартиране на дело по случая;чл. 3, т. 8 - относно другите възможности за защита на правата;чл. 4, т. 1 - относно изискването за наличие на СОЛВИТ център в ЕС;чл. 5 А, т. 1 ит. 2- относно разглеждането на случая от 2 СОЛВИТ центъра;чл. 5Б - относно дейността на местния център;чл. 5 Б, т. 4 - относно задължението за информиране на жалбоподателя;чл. 5 В - относно ролята на водещия СОЛВИТ център. План за действие относно укрепването на SOLVIT {SWD(2017) 210 final}:чл. 1 - относно най-честите случаи, които стигат до СОЛВИТ. Заключения на Съвета (март 2002 г.) за Създаване на СОЛВИТ; Официален сайт на Българския СОЛВИТ център.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

12.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си