Обществена поръчка - как протича процедурата?

Участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Разбрах какви са процедурите, в които мога да взема участие и изискванията, които трябва да спазя. Подадох своята оферта, но ми се иска да науча малко повече за това, което предстои. Как протича процедурата и мога да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка?

Как се избира една от всички оферти?

Възложителят - лицето, което отговаря за провеждането на обществената поръчка, назначава комисия. Тя се състои от нечетен брой членове. Важно условие е нито един от членовете на комисията да не е в конфликт на интереси с мен или някой друг от участниците. Конфликт на интереси ще е налице, ако някой от членовете на комисията би имал интерес да получи облага и това ще му попречи да изпълни обективно правомощията си. Това може да се случи, ако например получи пари, за да вземе едно или друго решение. Работата на комисията се заключава в това на първо място да направи предварителен подбор на всички кандидати, а след това - да разгледа нашите оферти. Ако комисията установи някаква неяснота или липса по отношение на критериите спрямо мен, тя ми дава възможност да предоставя или допълня информация.

Следващи стъпки

Комисията представя на възложителя доклад. В 10-дневен срок възложителят може да утвърди доклада или да го върне на комисията, ако:

В срок от 10 дни след утвърждаването на доклада, възложителят издава решение, с което:

Кога се прекратява процедура по възлагана на обществена поръчка?

Процедурата се прекратява, когато например:

 1. никоя от офертите не отговарят на условията;
 2. участниците, класирани на първо и второ място, откажат да сключат договор;
 3. са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени;
 4. налагат се съществени промени в условията на обществената поръчка и др.

Кога мога да бъда избран за изпълнител?

На първо място, моята оферта трябва да е получила най-висока оценка. На второ място, не трябва да са налице основанията да бъда отстранен от процедурата. Ето някои от тях:

 1. да съм осъден за престъпления като тероризъм, трафик на хора и др. България или друга държава;
 2. да имам задължения за данъци и осигурителни вноски;
 3. да е налице неравнопоставеност между мен и другите кандидати, ако сме участвали в пазарни консултации, проведени от възложителя;
 4. да съм представил документ с невярно съдържание или да съм скрил информация, които са свързани с основанията да бъда отстранен от процедурата;
 5. да съм осъден или да ми е наложено наказателно постановление за някои нарушения на Кодекса на труда, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и др.;
 6. да е налице конфликт на интереси.

Детайлно мога да ги разгледам тук.

Избран съм за изпълнител. А сега какво?

Избран съм за изпълнител и сега предстои да сключа договор за обществена поръчка с възложителя. Как и кога да направя това, какъв е срокът на договора и въобще всичко останало по темата мога да науча тук. Разбира се, това че съм спечелил обществена поръчка, не е гаранция, че с възложителя ще сключим договор. Няма да сключим договор, в случай че:

 1. съм класиран на първо място и откажа да сключа договор;
 2. не изпълня някое от условията за сключване на договора;
 3. не успея да докажа, че съм бил отстранен от процедурата без основание.

Възможно ли е договорът ми като изпълнител на обществена поръчка да бъде прекратен?

Да, може при следните обстоятелства:

 1. ако е необходимо съществено изменение на поръчката - т.е. ако условията се променят по такъв начин, че ако са били налице първоначално, щяха да изберат друга оферта - например ако съм спечелил обществена поръчка за изграждане на баскетболно игрище в училищен двор, но се налага да бъде изградена друга спортна площадка
 2. ако се установи, че съм бил осъден с влязла в сила присъда за престъпления, които са основание за отстраняването ми от процедурата - напр. тероризъм, трафик на хора, кражба и т.н.;
 3. процедурата не е трябвало да бъде възложена поради нарушение, установено от Съда на Европейския съюз.

В последните два случая възложителят не е длъжен да ми изплати обезщетение, ако претърпя вреди от прекратяването на договора.

Считам, че има нередности в процедурата. Мога ли да я обжалвам?

Жалба срещу всяко действие или бездействие на възложителя мога да подам в Комисията за защита на конкуренцията. Как, в какъв срок и каква е процедурата мога да науча тук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 103, ал. 1 - относно назначаване на комисия от възложителя;чл. 103, ал. 2 - относно изискването да няма конфликт на интереси между комисията и участниците;чл. 104, ал. 1 - относно подбора на кандидатите и разглеждането на офертите;чл. 104, ал. 4 - относно възможността кандидатът да допълни или представи нова информация;чл. 106, ал. 1 - относно предоставянето на доклад от комисията на възложителя;чл. 106, ал. 6 - относно решението на възложителя;чл. 110, ал. 1 - относно прекратяване на процедурата; чл. 109 - относно изискванията за избиране на изпълнител;чл. 54, ал. 1 - относно основанията за отстраняване на участник от процедурата;чл. 112, ал. 1 - относно условия за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка;чл. 112, ал. 2 - относно условията, при които няма да бъде сключен договор за изпълнение на обществена поръчка;чл. 112, ал. 6 - относно срока за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка;чл. 113 - относно срока за продължителност на договора за изпълнение на обществена поръчка;чл. 118, ал. 1 - относно условията за прекратяване на договор за изпълнение на обществена поръчка;чл. 118, ал. 2 - относно липсата на задължение за възложителя да изплати обезщетение за разваляне на договор за изпълнение на обществена поръчка;чл. 199, ал. 1 - относно обжалване на действията на възложителя.Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ):чл. 52 - относно това какво представлява конфликтът на интереси.Дело C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH срещу Republik Österreich[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

27.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си