Претърпях трудова злополука! Ами сега?

Независимо каква работа изпълнявам, винаги съществува вероятността да претърпя инцидент на работното си място. Ако смятам, че претърпяната от мен злополука може да бъде квалифицирана като трудова, то следва:

1. Да бъде установена неработоспособността ми, както и причинната връзка между нея и конкретната злополука, което става чрез:

2. Злополуката да бъде декларирана пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)

Работодателят ми има задължението в 3-дневен срок от настъпването на злополуката да я декларира пред определеното териториално поделение на НОИ. (За настъпване на злополуката се счита не денят, в който реално се е случила, ами денят, в който са се проявили последиците от нея. Напр.: Ударил съм си главата по време на работа в понеделник, а започва да ми се вие свят и да имам главоболие, което ме прави неработоспособен чак в петък.) Ако работодателят ми не извърши това в този 3-дневен срок, аз или моите близки можем да декларираме злополуката, но най-късно до една година от настъпването й. Това става посредством Декларация за трудова злополука.

3. НОИ да проведе разследване и да открие досие на трудовата злополука.

На базата на подадената декларация, Териториалното поделение на НОИ, съвместно с Инспекцията по труда, може да започнат разследване на злополуката. Те са длъжни да разследват всяка смъртна трудова злополука, всяка злополука, причинила увреждане на повече от 3-ма работещи, както и всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност.

При разследване на злополуката имам право да присъствам или да посоча да присъстват:

Резултатите от разследването се оформят в протокол, който се връчва от териториалното поделение на НОИ на мен или на моите наследници. Отразените в него факти се считат за истина до доказване на противното.

За всяка трудова злополука териториалното поделение на Националния осигурителен институт открива досие с определено съдържание, с което мога да се запознавам:

1. декларацията за трудова злополука;

2. протокол от разследването на трудовата злополука, когато такова е извършено;

3. разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;

4. копия от първичните болнични листове за злополуката;

5. други документи, свързани със злополуката.

4. Злополуката да бъде квалифицирана като трудова.

Длъжностното лице в НОИ, въз основа на подадените от мен документите и създаденото досие, в 14-дневен срок от декларирането в т. 2 издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова, което следва да ми бъде изпратено на мен и на работодателя ми.

Ако желая злополуката ми да бъде квалифицирана като трудова, а длъжностното лице в НОИ с разпореждането си отхвърля тази вероятност, аз или моите наследници можем да обжалваме пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.Решението му се съобщава на мен или наследниците ми в 7-дневен срок от постановяването му.

Според трудовото законодателство (Кодекс на труда) работодателят ми е длъжен да покрие разликата между претърпените от мен действителни вреди и тези, които осигурителният орган ми е обезщетил.

За разлика от осигурителния орган, работодателят ми обезщетява:

Важно! Горепосочените обезщетения се дължат единствено при увреда на здравето ми, установена по надлежния ред и невъзможност да полагам труд, последствие от претърпяна от мен трудова злополука.

Изключения:

Отговорността на работодателя по чл. 200 от КТ се осъществява само по съдебен ред. Ако искам да ми се обезщетят вреди, настъпили в следствие от влошаване на състоянието ми по чл.51 ал.3 ЗЗД, следва да предявя нов иск.

* За повече информация можете да посетите сайта на НОИ.

Образци:

  1. Декларация за трудова злополука може да намерите на сайта на НОИ.

Актуализира: Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§Кодекс за социално осигуряване

чл. 55, КСО - относно какво е трудова злополука,чл. 57, КСО - относно лицата и сроковете за деклариране на трудова злополука,чл. 58, КСО - относно разследването на трудовата злополука от ТНОИ,чл. 59, КСО - относно досието за трудова злополука и неговото съдържание,чл. 60, КСО - относно квалифицирането на злополуката като трудова от длъжностното лице и сроковете за обжалване на решението

§ Наредба за медицинската експертизачл.3, НМЕ - относно органите, извършващи мецицинските експертизи

§ Кодекс на трудачл. 200, КТ - относно отоворността на работодателя при трудова злополука,чл. 201, КТ - изключването или намаляването на отговорността на работодателя;

§ Закон за гражданската регистрациячл.54, ЗГР - относно издаването на акт за смърт;

§ Осигурително право. Красимира Средкова;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си