Коя злополука е трудова?

Независимо каква работа изпълнявам, винаги съществува вероятността да претърпя инцидент на работното си място. Всеки може да претърпи злополука, но не всяка претърпяна злополука може да бъде квалифициране като трудова.

За кого трудовата злополука поражда права ?

Трудовата злополука е т.нар. осигурен социален риск. Това е възможност за мен да настъпят материални или нематериални вреди, които произтичат от инцидент, станал във връзка или по повод на моята работа. Задължителни осигуровки за този социален риск плащам:

 1. Когато съм нает на работа независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.
 2. Ако съм държавен служител или военнослужещ.
 3. Ако съм съдия, прокурор или следовател, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията или кандидат за младши съдия и младши прокурор по Закона за съдебната власт.
 4. Ако съм член на кооперации, упражняващи трудова дейност и получавам възнаграждение в същите.
 5. Ако изпълнявам някоя от следните длъжности - управител, прокурист или контрольор на търговско дружество, на едноличен търговец или на клон, член на съвет на директорите, на управителни и надзорни съвети на търговски дружества, синдик, ликвидатор или ако работя по договори за управление на неперсонифиирани дружества.
 6. Ако съм служител с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
 7. Ако съм специализант в лечебно заведение по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването към НАРЕДБА № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 8. Ако съм кандидат за младши съдия или младши прокурор,
 9. Ако съм морско лице - т.е. съм физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава.
 10. Ако съм работник, сключил еднодневен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Какво е трудова злополука ?

За да бъде квалифицирана една злополука като трудова, трябва да са налице няколко предпоставки. Не аз решавам дали дадена злополука е трудова, но е хубаво да съм запознат с основните критерии с цел да имам по-добра защита, в случай че смятам, че съм претърпял именно трудова злополука.

 1. Трудова злополука е всяко внезапно, неочаквано, непредвидимо и еднократно увреждане на здравето ми. Може да бъде както външна травма - порязал съм си пръста, докато боравя с определена машина в цеха; счупил съм си крака при разтоварването на дървени талпи, както и вътрешна - алергична реакция от нов препарат за прозорци, вътрешен кръвоизлив след удар от чекмеджето на бюрото ми, скъсване на мускул от вдигане на тежко. Важно е здравето ми реално да бъде увредено.
 2. Увреждането на здравето ми да ме прави неработоспособен т.е. да не съм в състояние сам да изкарвам средствата си за прехрана. Възможно е трудовата злополука да доведе до смърт. Тогава последиците от трудовата злополука настъпват за наследниците.
 3. Неработоспособността да бъде пряка последица от това внезапно увреждане на здравето ми, напр. работя като общ работник и съм си счупил крака докато разтоварвам
 4. Увреждането на здравето ми да е във връзка с работата, която извършвам:

Важно! Не мога да имам претенции за трудова злополука, ако през работното ми време съм решил да поправя моя личен автомобил; извършил съм действия, които са извън обхвата на моите задължения (аз съм стругар, но съм решил да поправя електрическата инсталация на помещението) и не са по повод на работата ми.

За трудова се счита и злополуката, претърпяна по време на обичайния ми път (т.е. само по време на пътуването ми) при отиване или при връщане от работното място до :

1. мястото, където живея;2. мястото, където обикновено се храня през работния си ден;3. мястото за получаване на възнаграждение.

Важно! При умишлено увреждане на собственото си здраве, злополуката не се признава за трудова.

Актуализира: Елица Колева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за социално осигуряване

чл. 4, ал. 1 и чл. 4а, КСО - относно задължението за плащане на осигуровки при трудова злополука,чл. 55, КСО - относно определението за трудова злополука,чл. 57, КСО - относно лицата и сроковете за деклариране на трудова злополука,чл. 58, КСО - относно разследването на трудовата злополука от ТНОИ,чл. 59, КСО - относно досието за трудова злополука и неговото съдържание,чл. 60, КСО - относно квалифицирането на злополуката като трудова от длъжностното лице и сроковете за обжалване на решениеточл. 80, КСО - относно правото на наследствена пенсия

§ Наредба за медицинската експертизачл. 3 - относно органите, извършващи мецицинските експертизи

§ Кодекс на трудачл. 200, КТ - относно отговорността на работодателя при трудова злополука,чл. 201, КТ - относно изключването или намаляването на отговорността на работодателя;

§ Закон за гражданската регистрациячл. 54 - относно издаването на акт за смърт;

§ Осигурително право. Красимира Средкова

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си