Работих в чужбина. Мога ли да се пенсионирам в България?

Работих в чужбина. Реших да се завърна в България и ето ме сега на прага на пенсионната възраст. Искам да получавам пенсията си именно тук, защото България остана едно от малкото места по света, където пенсията не е облагана с данъци. А и защото у дома си е най-добре. Ще се зачитат ли годините, които съм работил/а в чужбина, при преброяването на стажа ми за получаване на пенсия?

Ако съм работил/а в държава-членка на ЕС?

През годините, в които съм работил/а в държава-членка на ЕС, различна от България, работодателят ми (или работодателите ми) е внасял задължителни осигуровки за мен спрямо правилата на законодателството в съответната държава. При определяне на пенсията ми в България НОИ е длъжен да зачете стажа ми в друга държава-членка на ЕС. Броенето е същото, като да съм работил/а в България. Важно! Може да работя в държава-членка на ЕС, различна от България, и работодателят ми да внася задължителните осигуровки според законодателството там, но аз да продължа да се осигурявам в български фонд за допълнително доброволно осигуряване. Обратното също е възможно - може да работя за български работодател и да съм задължително осигуряван/а спрямо българския закон, но въпреки това да се осигурявам допълнително във фонд в друга държава-членка на ЕС. Това ми дава възможност да получавам освен българска пенсия, така и допълнителна пенсия от чужбина, стига да съм бил/а осигуряван/а за такава.

Как НОИ зачита стажа ми, придобит в държава-членка на ЕС?

Най-напред трябва да подам заявление до НОИ за изчисляване на пенсията ми. След като от НОИ установят, че има периоди от време, през които съм работил/а в друга държава-членка на ЕС (т.нар. осигурителни периоди), осигурителният орган изпраща служебно до компетентната осигурителна институция в съответната страна (т.е. еквивалента на НОИ в дадената държава) формулярите E 202 BG и Е 205 BG. С формуляр E 202 BG НОИ цели да проучи моята молба за пенсия за старост, като служебно изисква от въпросната държава да бъде изпратен формуляр Е 205. С формуляр E 205 пък се удостоверяват осигурителните ми периоди в дадената държава-членка на ЕС. Важно! Всичко това се извършва служебно от НОИ и от мен не се изисква да доказвам стажа си или пък да превеждам формуляри със заклет преводач.В ЕС има ясна процедура за удостоверяване на стажа в чужбина и съм в значителна степен улеснен/а.

Как се зачита осигурителният ми стаж в държава, която не е членка на ЕС?

Важно! България все още няма сключени спогодби за социална сигурност с държави като САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Турция и др. Това означава, че трудовият/осигурителният ми стаж в тези държави няма да се зачита при изчисляване на пенсията ми от НОИ. В момента правителството ни се намира в преговори с Албания, провинция Квебек в Канада, както и с държавите от бившия СССР, а влизане в сила на спогодби с Бразилия, Мароко и Алжир предстои.

Правото е създадено като част от проекта "Гид на новодошлия"."Гид на новодошлия" е проект на Сдружение "Тук-там" и включва полезна информация за всеки новозавърнал се – как да си намери жилище, да легализира дипломата си, да намери работа, информация за здравните осигуровки и още интересни и вдъхновяващи статии.Можеш да го изтеглиш онлайн, докато си още в чужбина или когато си вече в България и да прочетеш нашите съвети към завръщащите се, написани кратко и ясно.

[toggles][toggle title="Източници"]Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общносттачл.15, пар.3 - относно възможността да продължа да бъда доброволно осигуряван/а в една държава-членка на ЕС, докато съм задължително осигуряван в друга;чл.44, пар.1 - относно приложимото законодателство към осигуряването в държава-членка на ЕС;чл.45, пар.1 - относно зачитането на стажа в държава-членка на ЕС като стаж, изработен в България.Регламент (ЕО) № 883/2004 от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Текст от значение за ЕИП и Швейцария):чл.13, пар.1, б.“а” - относно приложимото законодателство към осигуряването в държава-членка на ЕС;чл.14, пар.3 - относно възможността да продължа да бъда доброволно осигуряван в една държава-членка на ЕС, докато съм задължително осигуряван в друга;чл.50, пар.1 и 2 - относно зачитането на стажа в държава-членка на ЕС като стаж, изработен в България;чл.90, пар.1, б. “в” - относно прилагането на Регл. 1408/71 по отношение на Швейцария и държавите от ЕИП (в частност Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общносттачл.42 и чл.43 - относно формулярите, които държавите-членки на ЕС служебно подават.Регламент 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (текст от значение за ЕИП и за Швейцария):чл.12, пар.1 - относно сумирането на осигурителни периоди;чл. 96, пар.1, б.“в” - относно прилагането на Регл. 574/72 по отношение на Швейцария и държавите от ЕИП (в частност Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.94, ал.1 - относно подаването на заявление до НОИ за реализиране правото на пенсия.Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):чл.13, ал.1, т.6 и 7 - относно необлагането с данък на доходите от пенсия.Supplemental Security Income (SSI) for Noncitizens.https://blog.ssa.gov/social-security-benefits-u-s-citizens-outside-the-united-states/Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):чл. 217 - относно възможността ЕС да сключва договори и споразумения с трети страни.Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки и Швейцарската конфедерация относно свободното движение на хора:чл.8, б. “в” - относно съгласуването на системите за социална сигурност между Швейцария и държавите-членки на ЕС;чл.1, пар.1, Приложение II - относно прилагането на актовете на ЕС за социалната сигурност.Споразумение за Европейско икономическо пространство:Приложение VI, изм. с Реш. № 82/97 от 12.11.97 г. на Съвместния комитет на ЕИП - относно допълненията към Регл. 1408/71, които се прилагат по отношение на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада:чл.13 - относно сумиране на осигурителните периоди.Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност:чл.11, пар. 1 - относно зачитането на стажа и дохода, придобити в Русия, при определяне на българската ми пенсия.Договор между РБ и Украйна за социално осигуряване:чл.10, ал.1 и 2 - относно сумиране на осигурителните периоди;чл.13 - относно възможността за получаване на специална украинска пенсия паралелно с българската.Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност:чл.20 - относно сумиране на осигурителните периоди.Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност:чл.19 - относно сумиране на осигурителните периоди.Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряванe:чл.19 - относно сумиране на осигурителните периоди.Спогодба между Република България и Държавата Израел за социалната сигурност:чл.15, ал.1 и 2 - относно зачитането на осигурителните периоди в Израел.Спогодба за содиална сигурнст между Република България и Република Корея:чл.11 - относно зачитането на осигурителните периоди в Корея.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

22.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си