С какво се занимава Сметната палата?

Чувал съм, че за осъществяването на контрол върху държавния бюджет в България има специализиран орган - така наречената Сметна палата. С какво всъщност се занимава Сметната палата и какви са нейните правомощия? Сметна палата е независим държавен орган, който осъществява контрол върху публичния сектор в България, чрез одитна функция върху изпълнението на държавния бюджет. Тоест, Сметната палата следи дали всички операции, свързани с разходването на държавни средства, са законосъобразни.

Какво точно проверява Сметната палата?

Сметната палата контролира:

Интересно е да зная, че Сметната палата одитира и:

Сметната палата извършва одити и на:

Кои са основните задачи на Сметната палата?

Сметната палата упражнява контрол върху финансовите отчети на бюджетните организации и управлението на публичните средства (държавните финансови средства). Финансовият отчет съдържа информация за финансовото състояние и резултати на моята фирма за определен период време. Важно! Сметната палата трябва да предоставя информация за своята дейност и да се отчита пред Народното събрание.

Кои са принципите на Сметната палата?

Сметната палата осъществява своите функции въз основа на важни принципи, които са:

Каква е структурата на Сметната палата?

Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София. Състии се от 11 души - 1 председател и 10 членове, които се избират от Народното събрание. Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години, като председателят не може да бъде преизбиранОрганите на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите. Служителите на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.[toggles][toggle title=Източници]Конституция на Република България (КРБ): Чл. 91, ал. 1 - относно Сметна палата.Закон за Сметната палата (ЗСП):чл. 1, ал. 2 - относно независимоста на СП;чл. 2 - относно надеждност и достоверност на финансовите отчети на бюджетните организации и управлението на публичните средства;чл. 4 - относно принципи на СП;чл. 5, ал. 1, т. 1 - относно финансови одити;чл. 5, ал. 1, т. 2 - относно одити за съответствие;чл. 5, ал. 1, т. 3 - относно одити на изпълнението;чл. 5, ал. 1, т. 4 - относно специфични одити;чл. 6, ал. 1, т. 1 - относно държавния бюджет;чл. 6, ал. 1, т. 2 - относно бюджета на държавното обществено осигуряване;чл. 6, ал. 1, т. 3 - относно бюджета на Националната здравноосигурителна каса; чл. 6, ал. 1, т. 4 - относно бюджетите на общините; чл. 6, ал. 1, т. 5 - относно други бюджети, приемани от Народното събрание;чл. 6, ал. 2, т. 1 - относно бюджетите ма разпоредителите с бюджет на обектите, попадащи в обхвата на одитната й дейностчл. 6, ал. 2, т. 2 - самостоятелните бюджети на БАН, държавните висши училища, БНТ, БНР и други автономни бюджети;чл. 6, ал. 2, т. 3 - бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;чл. 6, ал. 2, т. 4 - средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата; чл. 6, ал. 2, т. 5 - бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; чл. 6, ал. 2, т. 6 - формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;чл. 6, ал. 2, т. 7 - възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;чл. 6, ал. 2, т. 8 - постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване; чл. 6, ал. 2, т. 9 - изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган; чл. 6, ал. 2, т. 10 - други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон. чл. 6, ал. 3 - относно одит на дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните организации;чл. 6, ал. 4 - относно одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви. чл. 6, ал. 5 - относно изготвяне на доклади;чл. 6, ал. 6 - одит на сметките за чужди средства на бюджетните организации;чл. 10, ал. 1 - относно структура на Сметната палата;чл. 10, ал. 2 - относно структура на Сметната палата;чл. 10, ал. 4 - относно органи на Сметната палата;чл. 10, ал. 5 - относно служители на Сметната палата;чл. 11, ал. 1 - относно мандат на членовете на Сметната палата.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Боянка

Рахнева

14.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си