Как да поискам промяна на подробен устройствен план (ПУП)?

Наскоро синът ми се ожени. Решихме, че дворът в нашата къща е достатъчно голям, за да построим и втора къща за него и съпругата му. Когато говорихме с архитект, който да изработи проект, ни каза, че първо трябва да поискам промяна на подробния устройствен план. Какво значи това?

Какво всъщност представлява подробният устройствен план (ПУП)?

Как ще бъде устроена дадена територия или населено място се определя със схеми и устройствени планове. Плановете могат да са общи или подробни. Подробният устройствен план се създава, за да се представят улици, квартали, поземлени имоти, които ще се застроят или няма да се застроят. Той определя конкретното предназначение на даден имот. Така след като се промени подробния устройствен план на моя парцел, в плана ще се посочи, че в парцела ще има още една къща, която ще служи за живеене. Щом архитектът изработи проект за подробен устройствен план, задължително към него се прилагат планове за:

 1. канализация;
 2. електрификация;
 3. водоснабдяване;
 4. транспортна мрежа
 5. газоснабдяване и др.

Важно! Подробният устройствен план описва лицето, площта, характера, предназначението и начина на застрояване на моят двор. Така в подробния устройствен план на моята къща задължително трябва да е включено, че предназначението на този имот е за живеене. Задължително трябва да посоча неговата площ, граници и какъв вид е (например земеделска земя или двор на къща) . Освен това трябва да опиша начина, по който ще застроя имота.Подробният устройствен план се представя графично или цифрово. Мога да реша дали да го представя на хартиен носител или на електронен.

Кога мога да искам изменение на подробния устройствен план?

Няколко са хипотезите, при които мога да искам съществуващия ПУП да се измени:

Важно! Когато се налага изменение и на общия, и на подробния устройствен план, първо се изменя общият.Не мога да искам промяна на подробен устройствен план за да:

Кой може да разреши издаване или промяна на ПУП?

Аз като собственик на имота трябва да отправя искане за промяна на подробния устройствен план. Искането за издаване или промяна на ПУП подавам до кмета на общината, в която се намира имотът. Той отправя предложение до общинския съвет за приемане или изменение на подробен устройствен план.

Какви документи трябва да представя?

Преди всичко трябва да представя:

 1. Проект на подробния устройствен план, изготвен от архитект /проектант/ с пълна проектантска правоспособност
 2. Заявление по образец , придружено със скица (Тук мога да открия образец на необходимите заявления за община Добрич. Те са еднакви за всички общини.
 3. Документ за собственост на имота /например нотариален акт/ и скица на имотa
 4. Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен
 5. Квитанция за платена такса. Това е таксата, която всяка община определя за извършената от нея услуга. Всяка община определя различна такса. Така например таксата, която трябва да платя в община Казанлък е 40 лв. Таксата за Столична община също е 40 лв. Най-добре е да се осведомя за размера на таксата предварително в сайта на общината или на място.
 6. Предложение за изработване или промяна на ПУП, като в него се посочват мотивите на заявителя и се описват инвестициите, които той ще направи

Какво следва да се реши?

Общинският съвет решава дали да одобри, или да откаже промяната на ПУП в срок до 1 месец от деня, в който съм подал заявлението.Ако общинският съвет откаже, този отказ трябва да се мотивира.Разрешение за изменение на подробния устройствен план, в зависимост от това каква територия обхваща, може да се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект; със заповед на областния управител или със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Кметът и областният управител издават заповедите си в срок от 14 дни от постъпване на искането.В моя случай решението за одобрение на промяна на подробния устройствен план трябва да получа от общинския съвет. Решението на общинския съвет мога да обжалвам пред административен съд в 14-дневен срок. [toggles][toggle title=Източници]Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 10, ал.1 - относно изискванията към устройството на териториите;чл. 14 - относно урегулирането на имотите с подробни устройствени планове;чл. 16, ал.3 - относно какво включва подробния устройствен план;чл.103- относно общите и подробни устройствени планове;чл. 108, ал. 2 - относно приложенията към проекта за подробен устройствен план;чл.16, ал. 3 - относно съдържанието на подробния устройствен план;чл. 116а - относно материалният носител на подробния устройствен план;чл.134 - относно основанията, въз основа на които може да се иска изменение на подробния устройствен план;чл.124а, ал.1- относно искането на промяна на подробен устройствен план;чл.124а, ал.2- относно заповед на кмета за промяна на подробен устройствен план;чл.124а, ал.4- относно компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на изработване на подробен устройствен планчл.124б - относно одобрението или отказа на одобрение на изменения подробен устройствен план;чл. 135,ал.2- относно заявлението по образец.Закон за местното самоуправление (ЗМСМА):чл.45, ал.3 - относно обжалването на актовете на общинските съвети.Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлъкчл.34,т.2- относно таксата за заявление и скица за изменение на подробен устройствен план в община Казанлък.Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична общинаПриложение №4,т.2- относно таксата за заявление и скица за изменение на подробен устройствен план в Столична община.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Десислава

Андреева

27.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си