Как да получа достъп до информация за околната среда?

От много години се занимавам с природен туризъм и искам да проуча по-обстойно любимите си места, за да знам как да ги подобря и опазя. За съжаление все по-често чета новини за замърсяването на въздуха, водите и околната среда в България. Но как мога да получа повече информация за околната среда? Реших да потърся информация в интернет и попаднах на тази статия в pravatami.bg.

Какво е информация за околната среда?

Информация за околната среда е всяка информация относно състоянието на въздуха, водите, почвата, състоянието на флората и фауната и други компоненти на околната среда. Имам право да поискам информация относно човешки дейности и други фактори, които замърсяват околната среда. Също така, ако смятам, че състоянието на околната среда би могло да доведе до появата на заболявания, мога да поискам информация относно безопасността на хората и тяхното здраве. Имам право да получа и информация за обекти с културна и историческа ценност, когато виждам, че те са засегнати от състоянието на околната среда.

Кой има право на достъп до информация за околната среда?

Всеки има право на достъп до информация за околната среда – това означава, че и аз винаги мога да поискам такава.

От кого мога да поискам информация за околната среда?

Мога да поискам достъп до информация относно околната среда от:

Как да поискам информация за околната среда?

Мога да поискам информация чрез устно запитване или писмено заявление. При устно запитване, стига да няма пречки, трябва веднага да получа информацията, която търся. Ако не получа достъп до исканата информация след устно запитване или смятам, че не са ми предоставили цялата информация, която търся, мога да подам писмено заявление. Писменото заявление трябва да съдържа:

Образец на заявлението за достъп до информация за околната среда мога да намеря тук. Важно е да знам, че ако заявлението ми не съдържа посочените данни, то няма да бъде разгледано. Заявлението мога да подам и по електронен път. Ако например искам да потърся информация от Министерството на околната среда и водите, адресът, на който трябва да изпратя заявлението си, е edno_gishe@moew.government.bg.

Кога ще получа исканата от мен информация?

Заявлението трябва да се разгледа във възможно най-кратък срок. Това трябва да отнеме не повече от 2 седмици. Понякога може да се наложи този срок да бъде удължен. Ако например съм поискал голямо количество информация, срокът може да бъде удължен с не повече от 10 дни. Ако за да получа достъп до информацията е необходимо съгласието на трето лице (например защото търсената информация съдържа негови лични данни или данни, които са търговска тайна), срокът може да се удължи с до 14 дни. В този срок институцията, към която съм отправил искането си, трябва да реши дали ще ми предостави, или откаже достъп до информацията. Аз трябва да бъде уведомен писмено за взетото решение. Ако ми е позволен достъп до исканата от мен информация, решението трябва да посочва:

Колко ще ми струва?

Сумата, която трябва да заплатя, не може да е по-висока от разходите по предоставянето на информацията. Всяка разпечатана страница ще ми струва 12 стотинки, а всяка ксерокопирана страница - 9 стотинки. Ако пък искам да получа поисканата от мен информация по факс, ще трябва да платя по 60 стотинки на страница. Подробно описание на всички разходи по предоставянето на обществена информация мога да намеря тук. Ще получа достъп до търсената информация, когато платя посочените разходи и представя платежен документ. Ако в заявлението си за достъп съм посочил, че искам да получа информацията по електронен път, не плащам разходи по предоставянето.

Може ли да ми бъде отказан достъп до информация за околната среда?

В някои случаи е възможно да ми бъде отказан достъп до информация за околната среда. Например може да не получа достъп до информация, която е държавна или служебна тайна. Освен това, може да ми бъде отказан достъп до информация за околната среда, която е:

В тези случаи органът, от когото търся информация, е свободен да реши дали да ми я предостави, или не. При вземането на това решение органът трябва да отчете обществения интерес от разкриването на тази информация. Ако общественият интерес е достатъчно значителен, то тя трябва да бъде разкрита дори и да попада в някоя от ограничените категории. Значителен обществен интерес обикновено е налице, когато исканата информация би помогнала да се разкрие корупция или да се повиши отчетността на държавната администрация. Възможно е исканата от мен информация да попада само частично в някое от изброените ограничения. В такъв случай мога да получа частта от информацията, която може да се отдели от тази, която е с ограничен достъп.

Ами ако ми откажат достъп?

Ако ми бъде отказан достъп до информацията, която съм поискал, решението трябва да съдържа:

Всяко решение относно достъпа до обществена информация мога да обжалвам пред административните съдилища.[toggles][toggle title=Източници] Закон за опазване на околната среда (ЗООС):чл. 17 – относно това кой има право на достъп;чл. 18 – относно видовете информация;чл. 19 – относно определението на информация за околната среда;чл. 20 – относно отказа на информация;чл. 21 – относно компетентните органи;чл. 26 – относно процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация. Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ):чл. 24 – относно устното запитване и писменото заявление;чл. 25 – относно съдържанието на заявлението за достъп;чл. 26 – относно форматите за предоставяне на достъп;чл. 28 – относно разглеждането на заявленията за достъп;чл. 34 – относно решението за предоставяне на информация;чл. 35– относно предоставянето на достъп до исканата обществена информация;чл. 37 – относно основанията за отказ;чл. 38 – относно решението за отказ;чл. 40 – относно обжалването на решение.Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Василена

Христова

23.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си