Информирано съгласие на пациент - разкодирано

Налага ми се да постъпя в болница или пък да ми бъдат извършени амбулаторно определени процедури. Сред купищата документация, която се налага да подпиша, особено важно за мен е т.нар. информирано съгласие. Какво представлява то и кога е необходимо?

Задължително ли е да подписвам информирано съгласие?

Първото, което трябва да знам е, че мога да дам съгласието си и устно. Има обаче манипулации, които изискват подписа ми след внимателен прочит на информацията, която лекарят ще ми предостави. Това са различни по рода си

Има ли гаранция за моята осведоменост относно здравословното ми състояние и избора ми на лечение?

Информираното съгласие е документ, с подписването на който доброволно разрешавам да ми бъдат извършени определени медицински интервенции след като се запозная с определена информация. Преди да го подпиша, лекарят е длъжен предварително да ми разясни на разбираем за мен език следното:

Важно! Без да подпиша това съгласие лекарите нямат право да извършат нито една от гореописаните процедури, освен в определени случаи, за които след малко ще стане дума.Добре е също да знам, че лекарят, който откаже да ми даде тази информация, може да бъде наказан с глоба между 300 и 1000 лв, а при повторно нарушение да бъде лишен от право да упражнява професията си за период от 6 месеца до 1 година! Мога да потърся правата си, като подам жалба до Регионалната здравна инспекция.

“Докторе, не искам да знам какво ми има!”

Ако съм от хората, които се страхуват от болестите или страдам от хипохондрия и смятам, че тази информация ще навреди на нормалното ми психично състояние, мога да откажа да бъда информиран за:

Разбира се, този отказ ще трябва да удостоверя в медцинската документация с подписа си. Имам право писмено да упълномощя някого, на когото вярвам, да получава вместо мен всяка информация, свързана със здравословното ми състояние.Когато обаче след поставяне на диагнозата ми стане ясно, че съм опасен за други хора, лекарите трябва непременно да ми съобщят за това! (например ако ми открият сериозно инфекциозно заболяване, което мога да предам на някого чрез допир или по полов път.)

Кога нямам право да подпиша лично информираното съгласие?

Важно! Ако съм малолетен или съм поставен под пълно запрещение, върху мен не могат да се извършват медицински научни изследвания без значение дали е даден подпис за съгласие от родители или настойници! Ако от изследванията не се очакват особени ползи за здравето ми, не може да се подлагам на тях и ако съм бременна или кърмачка, или съм лишен/а от свобода!

Може ли лекарят да извършва хирургични интервенции или опасни за здравето ми изследвания, без да е получил изрично съгласие от мен или родителите ми за това?

Да, в определени случаи, когато животът ми е застрашен и намесата на лекаря е неотложна, а аз:

Мога ли да се откажа от лечението, когато вече съм подписал информирано съгласие?

Да! Мога да се откажа по всяко време, отказът обаче трябва да бъде подписан от мен или моите родители (настойници/попечители). Ако нито аз, нито те поради някаква причина не сме в състояние да подпишем, лекуващият лекар удостоверява отказа ми в присъствието на един свидетел. В случай, че размисля и реша да продължа лечението си по предложения ми план, имам право по всяко време да оттегля отказа си. Отговорността обаче за здравословното ми състояние или за забавянето на лечението в тези случаи ще бъде само моя. Важно! Ако в медицинската ми документация е налице подписан отказ, но се намирам в състояние, опасно за живота, ръководителят на лечебното заведение може да вземе вместо мен решение за извършване на животоспасяващи действия. Например имам остър апандисит, отказвам операция и се подписвам за това. Докато все още съм в болницата и се приготвям да си тръгна, апендиксът се “спуква” и развивам перитонит. Лекарите имат право да ме вкарат веднага в операционната, за да спасят живота ми, независимо от отказа!Повече за правата ми като пациент мога да науча тук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за здравето (ЗЗдр.):чл. 89, ал. 1 - относно интервенциите, които изискват писмено съгласие;чл. 88, ал. - относно информацията, която лекарят е длъжен да предостави на пациента;чл. 87, чл. 1 - относно забраната за лечение без подписано съгласие;чл. 220, ал. 1 - относно санкциите на лекар, отказал да даде информация;чл. 92, ал. 2-4 - относно задължението на лекаря да съобщи на пациента, ако е заразно болен;чл. 87. ал. 4 - съгласие от името на недееспособен;чл. 89, ал. 3 - процедура по подписване на съгласие за лечение на настанени в психиатрична клиника;чл. 87, ал. 5 - съгласие за деца, настанени по съдебен ред извън семейството;чл. 87, ал. 3 - кога за навършилите 16 г. няма нужда от подпис на родител;чл. 200 - лица, върху които са забранени научни изследвания;чл. 89, ал. 2, т. 1 и 2 - относно случаите, когато лекарят извършва интервенции без подписано съгласие;чл. 90, ал. 3 - отказ от лечение;пар. 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби - определение за информирано съгласие.Общи правила за добра медицинска практика на лекарите в РБ:т. 22.2 - относно задължението на лекаря да информира пациента за състоянието му.Конституция на Република България (КРБ):чл. 29, ал. 2 - относно съгласието за участие в клинични проучвания и други медицински изследвания.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Маргарита

Иванова

2.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си