Кога и как мога да извършвам дистрибуция на лекарствени продукти?

Имам намерение да се занимавам с дистрибуция на лекарствени продукти. Разбира се, това вероятно изисква да бъдат наложени по-специални правила, така че от мен до потребителите да стигат ефикасни и безопасни лекарствени продукти. Трябва ли ми разрешително? Имам ли някакви задължения в процеса на работа? Ето на какво се спря вниманието ми.

Какво е дистрибуция на лекарства и кога мога да я извършвам?

Дистрибуцията включва етапите на търговията на едро с лекарствени продукти. Тоест всички дейности, които извършвам, по придобиване, сърханяване, снабдяване, внос или износ на лекарства. За да извършвам дистрибуция, трябва да отговарям на следните изисквания:

Трябва да разполагам с:

Ако имам разрешително за производство, мога да извършвам дистрибуция само на лекарствата, които съм произвел. А ако имам разрешително за внос, мога да извършвам търговия само с лекарствата, които внасям.

Как да получа разрешително?

За да ми бъде разрешено да осъществявам търговия на едро с лекарствени продукти, трябва да подам заявление до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Към него прилагам следните документи:

 1. данни за мен като едноличен търговец (ЕТ) или за дружеството (фирмата) (ЕООД, АД и др.), вписани в Търговския регистър - напр. наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК и др.;
 2. свидетелство за съдимост, диплома за висше образование, документ за трудов стаж и копие от трудовия договор на фармацевта, който ще отговаря за дейността;
 3. документ, който удостоверява, че имам право да ползвам помещенията, в които ще сърханявам лекарставата (напр. складове) - такива документи могат да бъдат нотариален акт или договор за наем;
 4. документ за платена такса - тя е в размер на 7 500 лв.

Изпълнителният директор на ИАЛ издава разрешение за търговия или отказ в срок от 60 дни. Мога да обжалвам отказа пред Административен съд София - град, тъй като там се намира седалището на Агенцията. Срокът, в който мога да подам жалбата си, е 14-дневен. Ако имам издадено разрешително от друга държава-членка на ЕС, към заявлението трябва да приложа:

 1. копие от разрешителното;
 2. име и адрес на лице за контакт в България;
 3. адрес на помещенията за съхранение на лекарствата в държавите-членки на ЕС.

В този случай изпълнителният директор на ИАЛ в срок от 15 дни ми издава удостоверение за регистрация на търговец на едро с лекаствени продукти. Важно! Разрешението е безсрочно.

Какви задължения имам като дистрибутор на лекарствени продукти?

Лекарствените продукти трябва да бъдат качествени, безопасни и ефикасни. За да бъде постигната тази цел, е нужно да следя за задълженията си като търговец на лекарства. Те включват:

 1. да търгувам само с разрешени от закона лекарства;
 2. да търгувам с лекарства, на които срокът за годност не е изтекъл;
 3. да се снабдявам с лекарства от производители, вносители или търговци, които имат издадено разрешително;
 4. да съхранявам документите за покупка и продажба на лекарствени продукти;
 5. да проверявам дали производителят или вносителят, от когото купувам лекарства, има разрешително и други.

Мога да снадбявам с лекарствени продукти:

Важно! При извършване на своята дейност трябва да съблюдавам изискванията на “добрата дистрибуторска практика”.

Какво е “добра дистрибуторска практика” и защо е важна?

Това е част от системата, която осигурява контрол върху търговията на едро с лекарства. Спазвайки добрата дистрибуторска практика, аз трябва::

Когато транспортирам лекарствени продукти, трябва да:

 1. не допускам повреда;
 2. спазвам изискванията за противопожарна охрана (в случай, че превозвам леснозапалими продукти);
 3. осигуря подходящи и безопасни транспортни средства, така че да не се наруши целостта на опаковката и да се предотврати замърсяване.

Помещенията, т.е. складовете, трябва да поддържам в добро хигиенно състояние и да предвидя мерки срещу навлизането на гризачи и насекоми.

Какви санкции ме очакват в случай на нарушение?

Тъй като съм търговец - ЕТ или АД, ООД и т.н., в случай на нарушение подлежа на имуществена санкция. Нейният размер е различен спрямо нарушението, което съм извършил. На първо място, ако продавам неразрешени лекарствени продукти, размерът ѝ ще бъде от 75 000 до 150 000 лв. Ако търгувам с лекарства с изтекъл срок на годност пък, ще ми бъде наложена имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв. Също така, ако произвеждам, внасям или извършвам търговия с лекарства без разрешение за това, подлежа на санкция в размер на 150 000 лв. Ако не изпълнявам задълженията, които са предвидени за търговците на едро с лекарствени продукти, ще понеса имуществена санкция в размер от 6 000 до 15 000 лв. [toggles][toggle title=Източници]Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ):пар.1 1, т. 77 - относно определението за “търговия на едро”;чл. 195 - относно изискванията за лице, което може да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти;чл. 197 - относно изискванията за помещение и квалифициран персонал;чл. 196 - относно търговията с лекарствени продукти от производител и вносител;чл. 199, ал. 1 - относно заявление и документи за издаване на разрешение за търговия на едро от ИАЛ;чл. 202 - относно срок за издаване на разрешение или отказ и ред за обжалване на отказа;чл. 199, ал. 2 - относно заявление и документи за издаване на удостоверение за търговец на едро с лекарствени продукти;чл. 203 - относно срока за издаване на удостоверение за търговец на едро с лекарствени продукти;чл. 204 - относно безсрочността на издаденото разрешение; чл. 2 - относно целта на ЗЛПХМ;чл. 207 - относно задълженията на търговец на едро с лекарствени продукти;чл. 209а - относно физическите и юридическите лица, които търговецът на едро за лекаствени продукти, може да снабдява; чл. 281, ал. 1 - относно продажбата на забранени лекарствени продукти;чл. 283, ал. 1 - относно търговията с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;чл. 284, ал. 1 - относно търговия с лекарствени продукти без разрешение;чл. 284в - относно неизпъленение на задълженията по чл. 207; чл. 291, ал. 1 - относно размера на глобата за ЕТ и ЮЛ;чл. 297 - относно отнемането на лекарствени продукти, предмет на нарушението в полза на държавата.Наредба за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (НПИДДП):пар.1 1, т. 1 - относно определението за добра дистрибуторска практика;чл. 3 - относно принципите, заложени в НПИДДП;чл. 4, т. 2 - относно условията за съхранение на лекарствените продукти;чл. 4, т. 5 - относно изискването за квалифициран персонал;чл. 4, т. 6 - относно изискването на разрешително на лица, с които се търгува;чл. 4, т. 10 - относно условията за транспортиране на лекарствените продукти;чл. 4, т. 14 - относно осигуряването на информация за лекарствените продукти;чл. 7 - относно изискванията за транспортиране на лекарствени продукти;чл. 15 - относно изискванията за поддържане на помещенията за съхранение на лекарствените продукти.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 128, ал. 1 - относно подведомствеността на административните съдилища;чл. 133, ал. 2, т. 2 - относно местната подсъдност на административните съдилища.Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ:чл. 16, ал. 1 - относно таксата за разглеждане на документи за разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си