Преобразуване на НПО (ЮЛНЦ) от частна полза в обществена полза

Запознах се с предимствата на НПО (ЮЛНЦ) в обществена полза и взех решение да променя дейността на моето НПО! Как обаче да го направя?

Пререгистрирам НПО-то

Както знам, поради нови изменения в закона всички НПО-та, регистрирани преди 01.01.2018г., подлежат на пререгистрация до 31.12.2020г. Идеята на тези промени е да се създаде единен електронен регистър на НПО-тата под шапката на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (или ТРРЮЛНЦ), вместо регистрите да са раздробени из окръжните съдилища в страната (както беше доскоро). За начало ще трябва да пререгистрирам НПО-то си, ако не съм го направил досега. Как да го направя ще науча от това Право.

Отправям покана за свикване общо събрание

След като пререгистрирам сдружението си, тепърва трябва да пригодя устава му към новоизбраната дейност. За целта ще трябва да свикам Общо събрание (ОС) с покана най-късно 1 месец преди провеждането на събранието, в която посочвам дата, час, място и дневен ред: например: 1) вземане на решение за изменение на устава чрез промяна на целите; 2) вземане на решение за промяна на дейността; 3) разни.

 1. Решението в оригинал, в заверен препис от представителя/адвоката, ако те ще заявяват вписването или в нотариално заверен препис;
 2. декларация за истинност на заявените обстоятелства от заявителя;
 3. документ за държавна такса, освен ако не съм платил по електронен път в сайта на ТРРЮЛНЦ.

NB! Ако не съм пререгистрирал сдружението все още, по желание мога едновременно да подам заявлението за пререгистрация със заявлението за обявяване на поканата. За самата пререгистрация няма да дължа такса, но за вписването на покана ще трябва да платя, нищо че ги заявявам едновременно.

Вземам решение за промяна в обществена полза

Поканата е обявена, изтекъл е 1 месец, събранието вече може да се проведе! Какви решения взима ОС?

 1. Решение за изменение на устава чрез промяна на целите на сдружението.Те трябва да отговарят на изискванията за цели на сдруженията в обществена полза. Наред с целите се отбелязват средствата за постигането им.
 2. Решение за изменение на устава чрез промяна на дейността на сдружението от частна полза в обществена полза

Тук е моментът да променя разни неща от устава, които са ми създавали неудобства. Напр. да реша, че ОС ще се свиква с поименни писмени покани, а не чрез обявяване в ЗТРРЮЛНЦ.Важно! Имам срок от 1 месец, в който трябва да впиша взетите решения! Ако не си спазя срока, ще ми наложат глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв.

Вписвам решението за промяна в ЗТРРЮЛНЦ

Подавам заявлението за вписване на обстоятелство относно сдружение по образец - № А15. Към него прилагам всички описани по-горе документи плюс други. Обобщено те са следните:

 1. решението на ОС, с което изменихме устава, подписано от ръководещия заседанието и протоколиста;
 2. препис от това решение;
 3. вече променения устав;
 4. списък на всички лица, които са присъствали при вземането на решенията на ОС, а ако е имало пълномощници, техните пълномощни се прилагат в комплект;
 5. актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание;
 6. ако поканата за ОС не е била обявена в ЗТРРЮЛНЦ - текста й с доказателства, че е пратена 1 месец преди провеждането на събранието;
 7. образци от подписите на новоизбраните представители;
 8. документ за платена такса;
 9. декларация за истинност на заявените обстоятелства от заявителя;
 10. други документи при необходимост напр. пълномощно на адвокат за вписването.

Важно! Всички изброени документи трябва да са заверени с “вярно с оригинала” и с подпис от представляващия сдружението или от адвоката, когато те заявяват вписването, а когато друг подава документите, те трябва да са с нотариална заверка на подписите!

Плащам такса

За първото заявление по образец - № А15 таксата е 50 лв., ако го подавам на хартиен носител, а ако го подам електронно, тя е 25 лв. За второто заявление по образец - № Г1 таксата е 40 лв. при депозиране на хартиен носител, а ако го подам електронно - 20 лв.

Какво ще се случи, ако объркам нещо?

Не бива да се притеснявам, ако съм пропуснал да приложа някой документ или съм объркал нещо друго. Длъжностното лице по регистрацията ще ми даде подходящ срок и указания, които да изпълня, за да бъда изряден. Срокът ще бъде много кратък, а указанията мога да очаквам почти веднага след като подам заявлението по партидата на сдружението ми в регистъра. От Агенцията може да се свържат с мен и по електронна поща, стига да съм я посочил в заявленията.

Особености при фондациите - какво да имам предвид?

НПО-тата в обществена полза трябва да имат два органа: върховен и управителен. Фондациите принципно имат само управителен орган, затова ще трябва да предвидя нов орган (напр. общо събрание) в учредителния акт чрез решение. Решението се взема от учредителите, от изпълнителя на завещанието, а в някои случаи и от съда. И то подлежи на вписване в ТРРЮЛНЦ и отразяване в учредителния акт. Заявленията и документите към тях са аналогични на изброените по-горе, таксите са същите. Малката разлика е, че заявлението за вписване на обстоятелство е по образец - № А 16.

Финални думи

Регистърните производства като това са предизвикателство дори и за юристи. Хубаво ще е с тези работи да се занимае лице с юридическо образование, за да не си загубя парите за държавните такси, тъй като те не подлежат на възстановяване при отказ за вписване от Aгенцията. [toggles][toggle title=Източници]Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 18, ал. 1 и ал. 2 - относно подлежащите на вписване и на обявяване актове;чл. 18, ал. 5 - относно едномесечният срок за заявяване за вписване;чл. 20 - относно съдържанието на устава на сдруженията;чл. 26 - относно поканата за свикване на общо събрание;чл. 34 - относно съдържанието на учредителния акт на фондацията;чл. 35 - относно органите на фондацията;чл. 38 - относно общественополезната дейност, за упражняване на която се учредяват НПО-тата в обществена полза;чл. 39 - относно върховния орган и управителния орган при НПО-тата в обществена полза;чл. 41 - относно начина, по който НПО-тата в обществена полза могат да разходват имуществото си;пар. 25, ал. 1 от ПЗР - относно срока за пререгистрация на НПО-тата;пар. 25, ал. 8 от ПЗР - относно възможността за заявяване на други обстоятелства със заявлението за пререгистрация. Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЗЮЛНЦ):чл. 13, ал. 2 - относно съдържанието на заявлението;чл. 13, ал. 4 - относно декларацията за истинност на заявените обстоятелства;чл. 13, ал. 5 - относно изискването за преписи и оригинали на документи;чл. 15, ал. 1 - относно кръга от лица, които могат да заявяват вписване или обявяване;чл. 15, ал. 4 - относно начина на заверяване на представени документи;чл. 19, ал. 2 - относно сроковете за произнасяне по заявленията;чл. 22, ал. 5 - относно даването на указания при нередовност;чл. 40, ал 1 - относно налагането на глоба при просрочване на заявяването за вписване или обявяване. Наредба № 1/ 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (НВДСТРРЗЮЛНЦ):чл. 7, ал. 1 - относно изискването за прилагане на документ за платена такса;чл. 33п, ал. 1 - относно подаването на заявления за промяна на обстоятелства по образец - № A15 за сдруженията; чл. 33р, ал. 2 - относно приложенията към него;чл. 33с, ал. 1 - относно подаването на заявления за промяна на обстоятелства по образец - № A16 за фондациите;чл. 33т, ал. 2 - относно приложенията към него.Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията: чл. 16а, ал. 1, т. 10 - относно таксата от 50 лв. към заявлението за вписване на обстоятелства;чл. 16а, ал. 2, т. 10 - относно таксата от 25 лв. за същото заявление, ако е подадено по електронен път.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Ида

Големанова

4.6.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си