Съседът ме съди. Какво ме очаква в съда?

Преди време имах парични затруднения и се обърнах към съседа ми за помощ. Той ми даде като заем сума в размер на 1000 лева, за да си стъпя на краката. След като се справих с проблемите, той няколко пъти поиска да му върна парите. Аз все отлагах, докато вчера не получих от съда искова молба, от която разбрах, че съседът ме съди за въпросната сума и лихвите върху нея.

Какво представлява искът и какво става, когато в съда постъпи искова молба?

Искът е отправеното до съда искане да се образува производство и съдът да постанови решение, с което да реши един правен спор. Правото на иск най-общо казано е правото да се получи решение от съда. Искът се счита за предявен с подаване в съда на искова молба.Когато исковата молба постъпи в съда, тя се разпределя на даден съдия и той трябва да извърши проверка за нейната редовност. Това значи да провери дали нейното съдържание съответства на редица изисквания: посочване на страните, съда, излагане на фактите, искането на страната и други. Страните са ищец и ответник - ищецът прави искането за разрешаване на правния спор, а ответникът трябва да отговори на твърденията на ищеца и да защити своята позиция. Ако исковата молба е нередовна, съдът предоставя на ищеца срок от 7 дни да поправи нередовностите. Ако ищецът не го направи, съдът прекратява процеса. Ако нередовностите са поправени или поначало всичко в исковата молба е било наред, съдът прави проверка дали искът е допустим (дали страната има право да го предяви, дали вече не е постановено решение по същия спор и др.). В случай че исковата молба е редовна и допустима - съдът я изпраща на ответника за отговор.

Какво трябва да направя, ако получа искова молба и видя, че аз съм посочен като ответник?

Като ответник имам срок от 1месец да подам отговор на исковата молба. В едномесечния срок аз мога да:

Какво трябва да съдържа отговорът на исковата молба?

Отговорът на искова молба, който трябва да изготвя, трябва да съдържа:

Отговорът съставям писмено и към него прилагам документите, които подкрепят твърденията ми, пълномощно, ако отговорът е подаден от пълномощник, както и преписи (копия) за всеки от ищците, ако са няколко. Отговорът заедно с документите представям лично в съда или го изпращам по пощата или с куриер.

Какво се случва след подаването на отговора ми на исковата молба?

След постъпването на отговора ми в съда, съответно след изтичане на срока за отговор, съдът изпраща препис от отговора до ищеца и провежда подготвително заседание. Подготвителното заседание по начало е закрито - без да се призовават страните.При закритото подготвително заседание се извършват следните действия:

Какво представлява първото открито съдебно заседание?

Откритото заседание протича с призоваване на страните. То може да съдържа и една подготвителна част. В подготвителната част съдът:

След този момент се преминава към събиране на доказателствените средства (документи, удостоверяващи връщаето ми на заема например), а именно - извлича от тях информацията, която е от значение за обстоятелствата, които са възникнали между мен и съседа и които са довели до спора ни. След като се съберат всички доказателства и ако няма други доказателствени искания, съдът слага край на съдебното дирене с определение и приканва страните отново към спогодба, т. е. аз и съседът може да се разберем, без да водим процес, да се караме и да плащаме толкова много разноски. В случай че спогодба не бъде постигната отново, съдът преминава към устните състезания (в съд. зала се казва „съдът дава ход по същество“). Съдът дава думата първо на ищеца, после на мен като ответник, като им дава възможност да направят анализ на делото, вкл. и на събраните доказателствени средства, и да предложат на съда своя проект за съдебно решение – тук ищецът казва „моля да уважите предявения иск, тъй като същият иск бе доказан по основание и размер“ и се аргументира, а ответникът: „моля искът да бъде отхвърлен като недоказан по основание и размер” и аргументира своите възражения.Съдът може да даде срок за представянето на писмени защити, това е неизбежно при по-тежки и обемисти дела. Страната може да си поиска да й бъде даден срок да представи подробна писмена защита, защото в съдебното заседание съвсем накратко излага съображенията си.След като аз и съседът, в качеството ни на страни, изчерпим становищата си по същество, съдът слага край на устните състезания, като следващата стъпка в процеса е постановяването на съдебно решение. Това трябва да се случи в 1-месечен срок от съдебното заседание. Въпреки че след като съм прочел Правото се чувствам много по-подготвен, нещата не са толкова прости, колкото може би ми изглеждат, затова винаги бих могъл да се обърна за съдействие към професионалистите, защото забавянето или допускането на грешки в процеса могат да доведат до необратими последствия за мен,а никой няма нужда от допълнителни главоболия.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници]Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 26 - относно страните в гражданския процес;чл. 125 - относно подаването на искова молба;чл. 127 - относно съдържанието на исковата молба;чл. 129 - относно редът за отстраняване на нередовности в исковата молба;чл. 130 - относно изискванията за редовност на исковата молба;чл. 131 - относно съдържанието на отговора на искова молба;чл. 132 - относно приложенията към отговора на исковата молба;чл. 140 - относно докладът на съда по делото;чл. 149 - относно писмените защити;чл. 143 - относно откритото съдебно заседание;чл. 235 - относно постановяването на съдебни решение;чл. 237 - относно признание на иска;чл. 283 - относно неприсъственото решение;Правилник за администрация на съдилищата (ПАС):Чл. 87 - относно разпределяне на образуваното дело на съдия-докладчик.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Ивайло

Димитров

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си