Непълнолетен съм. Имам право да сключа брак!

Живея заедно с човека, когото обичам. Но все още ходя на училище и нямам навършени 18 години. Мога ли да сключа брак и при какви обстоятелства?

Според Семейния кодекс право да сключа брак преди навършване на пълнолетие имам само ако отговарям на двете условия посочени в него:

1. Как да получа разрешение от Районния съд?

Първо, подавам лично Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице до председателя на Районния съд по постоянния ми адрес. Ако и двамата, встъпващи в брак, сме непълнолетни и имаме различни постоянни адреси, разрешение може да се дава от Районния съд на единия от нас, по наш избор. Когато постоянният ми адрес е в град София, молбата подавам на „Регистратурата” на III-то Гражданско (брачно) отделение на Софийски районен съд.

Към молбата прилагам:

Молбата съдържа:

Важно: Ако двамата, встъпващи в брак, сме непълнолетни, молба подава всеки от нас, заедно с тази на другия!

Разглеждане на молбата:

Молбата се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът прецени, че за правилното решаване на делото е необходимо то да бъде разгледано в открито заседание. Съдът изслушва двамата, които ще встъпваме в брак, и родителите/попечителя на този от нас, който е непълнолетен или и на двамата. Мнението на родителите ни и в частност на някой от нас (ако е пълнолетен) може да се даде и в писмена форма с нотариално заверен подпис, когато има причина, възпрепятстваща личното ни изслушване пред съда.

Следва произнасяне на съда с решение.

Важно: Решението на Районня съд, с което молбата се отхвърля, не е пречка да подам повторна молба пред същия съд!

Разноските по съдебното производства са за моя сметка!

2. Кога не мога да сключа брак?

Роднини по права линия са моите родители, моите деца, бабите и дядовците ми, внуците и правнуците ми.

Роднини по съребрена линия са братята и сестрите ми, моите племенници, лелите и чичовците ми и моите братовчеди.

3. Къде мога да сключа брак?

4. Какви документи са ми необходими за сключване на брак?

Важно: Дори непълнолетен, от момента на подписване на акта за сключване на граждански брак, аз ставам дееспособен. Това означава, че придобивам права и задължения като лице навършило 18-годишна възраст. По изключение мога сам да се разпореждам с недвижимия си имот само след разрешение на Районния съд по постоянния ми адрес.

Образци:

Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице от официалния сайт на Софийски районен съд

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен кодекс:

чл. 6, СК - относно съгласието за встъпване в брак;

чл. 7, СК - относно пречките за сключване на брак;

чл. 8, СК - относно мястото за сключване на брак;

чл. 9, СК - относно необходимите документи.

§ Граждански процесуален кодекс:

чл.278, ГПК - относно разглеждането и решаване с частна жалба;

чл. 530 - 541, ГПК - относно охранителното производство.

§ Официален сайт на Софийски районен съд.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

4.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си