Какви права имам като докторант?

Завърших магистратура и си поставих нова цел - докторска степен. Все пак сред всички ангажименти, които съпътстват следващия етап в моето образование, искам да науча и своите права. Важно е да съм запознат с тях, за да е успешно и безпрепятствено следването ми.

Как мога да стана докторант?

Ако съм завършил магистратура и искам да продължа обучението си, мога да се запиша за следващата научна степен. Всеки университет определя процедура - конкурс, за прием на докторанти. За откриването на процедурата мога да науча на страницата на висшето училище и в Държавен вестник (ДВ). Когато подавам определените в правилника на университета документи, трябва да внимавам да спазя срока. Той е минимум 2 месеца от обявяването на конкурса в ДВ. Те са различни в зависимост от изискванията на университета, но най-често включват:

 1. заявление по образец (мога да го открия в сайта на университета);
 2. автобиография;
 3. нотариално заверено копие от дипломата ми за завършена магистратура;
 4. документ, удостоверяващ, че съм заплатил таксата за участие в конкурса и др.

За да бъда приет като докторант - редовно или задочно обучение, трябва да взема участие в конкурса за прием на университета. Този конкурс може да се проведе най-рано 1 месец, след като е изтекъл срока за подаване на документите за прием. Така например, ако процедурата е обявена в ДВ на 3 юни 2018 г., мога да подам документите си до 3 август 2018 г. Конкурсът се провежда най-рано на 3 септември 2018 г. Участвам в конкурса, като представя своя дисертация. Нужно е трудът ми да бъде одобрен от факултетния съвет на университета или научния съвет на научната организация.

Успях! Какви са правата ми като докторант?

Влизайки в университета, вече като докторант, се ползвам от следните права:

 1. да избирам учебни дисциплини (напр. освен задължителните дисциплини, трябва този семестър да избера една допълнителна от 3, които са ми предложени, но мога да избера всички, ако сметна, че ще ми бъдат полезни и интересни);
 2. да получавам помощ за своето професионално израстване;
 3. да се обучавам в повече от една специалност и да изучавам допълнителни курсове;
 4. да участвам в научноизследователста дейност;
 5. да избирам и да бъда избиран в ръководните органи на университета (напр. академичния съвет);
 6. да използвам общежитията, стола, базата на висшето училище, медицинско обслужване, както и различни намаления (напр. в градския транспорт, БДЖ, киното и др.)
 7. да бъда член на различни организации и общности в университета и извън него, които съответстват на моите интереси;
 8. да се преместя в друг университет, специалност или форма на обучение;
 9. да прекъсна обучението си и след време да го подновя;
 10. да ползвам ваканция не по-малко от 30 дни в годината;
 11. да получавам стипендия (за успех или социална);
 12. да получа кредит за заплащане на таксите в университета и/или издръжка.

Какво се случва със здравните ми осигуровки?

Като докторант ме вълнува какво се случва със здравните ми осигуровки. Ако съм редовна форма на обучение и по държавна поръчка, осигуровките ми се заплащат от държавата. В останалите случаи - ако съм задочна форма на обучение или обучението ми е платено, сам внасям своите осигуровки. Също така важно е да знам, че ако придобия степен “доктор”, времето на докторантурата ми се счита за осигурителен стаж.

Как стои въпросът с общежитието?

Ако се обучавам например в София, а съм от друг град, е важно да съм наясно с процедурата по кандидатстване и настаняване в студентски общежития. Като докторант имам право да бъда настанен в тях. По време на престоя си плащам наем и други такси, свързани с издръжката на общежитията. Размерите на наема и таксите се определят от ректора на университета или от изпълнителния директор на ЕАД “Студентски столове и общежития”. (ССО ЕАД) Какво, колко и как да платя мога да намеря в правилник на университета или на ССО ЕАД.

Ами стипендията?

Друг важен въпрос за мен е дали имам право да получавам стипендия. Отговорът е да. Мога да кандидатствам както за стипендия от университета, така и за стипендия, отпускана от бюджета на държавата или предоставена от физическо или юридическо лице - напр. от някоя фондация. В какъв размер и как мога да получа стипендия се определя съответно от правилника на университета, от Министерски съвет или от този, който я дарява. Имам право на специални облекчения, определени от всеки университет, ако съм:

Задълженията ми, от друга страна, са записани в правилника на висшето училище. Най-често те са следните:

 1. да спазвам правилника на университета;
 2. да участвам активно в учебния процес;
 3. да опазвам имуществото на унивесритета и др.

Има ли кой да защитава интересите ми?

Студентски съвет е създаден, за да защитава моите права и интереси като студент или докторант, както и интересите на всички останали, които се обучават в университета. На Национално ниво такава функция има Националното представителство на студентските съвети.Студентски съвет се състои от представители на всички студенти и докторанти, обучаващи се във висшето училище. От него мога да потърся съдействие дори и да не съм член на Студентски съвет. За да може пълноценно да изпълни своята цел, са му предоставени различни правомощия, например:

Имам право да бъда избран в него за мандат от 2 години, а когато те изтекат - още само веднъж за същия период.Представители на различните студентски съвети в страната образуват Националното представителство на студентските съвети. Притежава следните взъможности, за да изпълни ролята си :

Не на последно място е добре да познавам дейността на още един орган - към министъра на образованието и науката пък действа Национален съвет по студентските върпоси. Той включва 4 представители от Националното представителство на студентските съвети и 3 представители на студенстски организации (напр. ЮЛНЦ или т.нар. НПО-та). [toggles][toggle title=Източници]Закон за висшето образование (ЗВО):чл. 66, ал. 3 - относно изискването за получена магистърска степен;чл. 70, ал. 1 - относно правата на докторантите;чл. 70, ал. 2 - относно специалните облекчения;чл. 71 - относно задълженията на докторантите;чл. 72, ал. 1 - относно създаването на Студентски съвет и мандата на членовете;чл. 73, ал. 1 - относно правомощията на Студентски съвет;чл. 73а, ал. 1 - 2 - относно Националното представителство на студентските съвети;чл. 73а, ал. 7, т. 1 - 2 - относно правомощията на Националното представителство на студенстките съвети;чл. 73б, ал. 1 - относно Националния съвет по студентските въпроси към Министъра на образованието и науката;чл. 73б, ал. 2 - относно членовете на Националния съвет по студентските въпроси.Закон за развитието на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ):чл. 3, ал. 1 - относно публикуването на процедурата за прием на докторанти;чл. 3, ал. 2 - относно срока за подаване на документи;чл. 7, ал. 1 - относно провеждането на конкурса за прием на докторанти;чл. 7, ал. 2 - относно представянето на дисертационен труд;чл. 7, ал. 3 - относно одобряването на дисертационния труд.Закон за здравето (ЗЗ):1, т. 2 ДР - относно определението за диспансеризиране.Правилник за развитие на академичния състав в Медицински университет - Варна (ПРАСМУ - Варна):чл. 15, т, 1 - 9 - относно необходимите документи за участие в конкурса за докторанти в Медицински университет - Варна.Правилник за развитие на академичния състав на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПРАСПУ):чл. 9, ал. 2, т. 1 - 6 - относно необходимите документи за участие в конкурса за докторанти на Пловдивски университет.Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (ПУРПНСЗАДСУ):чл. 13, ал. 1, т. 1 - 5 - относно необходимите документи за участие в конкурса за докторанти на Софийски университет.Правилник за дейността на Медицински университет - Варна (ПДМУ - Варна):чл. 149 - относно задълженията на докторантите, обучаващи се в Медицински университет - Варна. Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУДПУ):чл. 124 - относно задълженията на докторантите, обучаващи се в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Правилник за устройството и дейността на Софийвски университет “Св. Климент Охридски” (ПУДСУ):чл. 135, т. 1 - 9 - относно задълженията на докторантите, обучаващи се в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си