Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?

Преди няколко месеца смених работното си място. Един от новите ми колеги проявява обаче грубо отношение спрямо мен - крещи ми и ми отправя обидни квалификации. Какви са правата ми в тази ситуация? Как да се защитя? Това отношение счита ли се за тормоз на работното място, или в тази категория попадат само физическото и сексуално насилие?

На първо място - при какви обстоятелства мога да считам, че срещу мен се извършва тормоз?

Ще съм жертва на тормоз на работното ми място, ако срещу мен се осъществява нежелано физическо, сексуално или вербално поведение, което накърнява достойнството ми. Този вид тормоз се възприема като дискриминация на база някакъв признак като пол, раса, етнос, вероизповедание, възраст, политическа принадлежност, сексуална ориентация и други. Например сексуалният тормоз се определя като дискриминация на база моя пол.Трябва да знам, че не е скъпо да се консултирам с адвокат и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.Важно! За тормоз се счита не само физическото, но и психически насоченото нежелано поведение. Например причиняването на отрицателни чувства и емоции у мен, както и създаването на враждебна, обидна, унизителна или застрашителна трудова среда представлява тормоз спрямо мен.Без значение дали тормозът се осъществява психически (чрез обиди), или физически (чрез насилие), това е незаконно поведение и аз мога да си потърся правата.

Към кого да се обърна, ако съм жертва на тормоз на работното ми място?

Ако съм попаднал/а в подобна ситуация, трябва незабавно да информирам своя работодател за извършените спрямо мен нежелани действия. Важно! Моето оплакване трябва да бъде адресирано, без значение писмено или устно, до работодателя ми, а не до прекия ми ръководител или просто до някой висшестоящ. Работодател ми е фирмата, за която работя и лицата, които я представляват (мога да ги проверя в Търговския регистър). Това е така, тъй като именно работодателят ми е задължен от закона да ме защити от всички форми на дискриминация и тормоз на работното място, както и да пази моето достойнство по време на работния процес. Той не само не трябва да извършва, но и да не допуска наличието на тормоз срещу някой от служителите си. При неизпълнение на тези свои задължение той носи отговорност.Оплакването ми също така трябва да бъде отправено лично от мен, а не от трето лице (например друг мой колега, станал свидетел на случката). Трябва и ясно да представя фактите и обстоятелствата, при които е станало нежеланото за мен поведение.

До какво трябва да доведе оплакването ми?

След като информирам своя работодател за случката, той е длъжен да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза и да наложи (ако прецени за необходимо) дисциплинарно наказание спрямо извършителя. На първо място след като получи оплакването ми, той трябва да осъществи незабавна проверка. Тя се изразява в разговор с обвиненото от мен лице, допълнителни разговори с мен, разпитване на други колеги (ако са били свидетели на случката), събиране на доказателства (ако има такива) и други. Целта е работодателят да установи по категоричен начин, че е извършен тормоз срещу мен.След като работодателят ми установи фактите и обстоятелствата, той е длъжен да предприеме мерки и за прекратяване на тормоза. Целта е да бъда предпазен/а от ново нежелано отношение. Подобна мярка би била например преместването на извършителя в друг отдел, стая или сграда. Последното действие на работодателя ми е да започне дисциплинарно производство спрямо колегата ми. На база тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, работодателят ще реши дали ще наложи дисциплинарно наказание и какво да бъде то. Възможните наказания са забележка, предупреждение за уволнение или уволнение.

Какво да направя, ако работодателят ми не предприеме никакви мерки?

Ако той не си изпълни задълженията и тормозът срещу мен продължава, мога да се обърна към Комисията за защита от дискриминацията, където имам възможност да подам жалба срещу работодателя си. Информация относно процедурата за подаване на сигнал до Комисията мога да намеря тук. В Инспекцията по труда също биха могли да ми помогнат. Там мога не само да получа съвет как да се защитя, но и имам възможност отново да подам жалба.В тази ситуация, когато работодателят ми не предприеме мерки, с които да ме защити, той подлежи на санкция. Тя може да се изразява както в глоба до 2000 лв., така и в по-тежко наказание.

Кога да се обърна към полицията?

Тормозът на работното място, освен че е дисциплинарно нарушние, в някои случаи може да представлява и престъпление. Tова би било например, ако срещу мен е извършена физическа травма, груба обида, принуда, сексуално насилие и други. В тези случаи, както и ако изпитвам сериозен страх, трябва да се обърна и към полицията. При тези обстоятелства мога да потърся и съдействие от адвокат и да защитя правата си по съдебен път. Тогава моят колега, освен че ще получи дисциплинарно наказание, може да понесе и наказателна отговорност, изразяваща се дори в лишаване от свобода.[toggles][toggle title=Източници]Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.):чл. 4, ал. 1 и 2 - относно същността на дискриминацията и нейната забрана;чл. 5 - относно сексуалният тормоз;чл. 17 - относно оплакването за тормоз на работното място;чл. 17, 18 и 19 - относно задълженията на работодателя;чл. 80, ал. 3 -относно санкцията спрямо работодателя;ДР § 1., т.1 и т. 2- относно същността на дискриминацията.Кодекс на труда (КТ):чл. 8, ал. 3 - относно забраната за осъществяване на дискриминация;чл. 127, ал. 2 - относно задълженията на работодателя;чл. 186 - относно дисциплинарното наказание;чл. 188 - относно видовете дисциплинарни наказания;чл. 189, ал. 1, чл. 192 и 193 - относно дисциплинарното наказание;ДР §1, т. 1 - относно работодателя.Наказателен кодекс (НК):чл. 128, 129 и 130 - относно физическото нараняване;чл. 143 - относно принудата;чл. 146 - относно обидата;чл. 152 - относно сексуалното насилие.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си