Правата ми при сключен заем със заложна къща

След като съм се запознал подробно с правилата за сключване на договор за заем в заложна къща, и сключа такъв договор, трябва да ми бъде предоставен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен?

Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);

Внимание! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема ?

Внимание! В случай че не върна сумата по договора за заем на заложната къща, тя има право да:

- продаде заложената от мен вещ, когато стойността й е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

- извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв. За този случай - справка “Правата ми при получаване на заповед за изпълнение”.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

Актуализира: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 149 ЗЗД- относно обекта на договора за залог;

чл. 150 ЗЗД - относно обвързаността между обезпечението и сключения договор;

чл. 152 ЗЗД - относно забраната кредиторът да придобие собствеността върху заложената вещ при неизпълнение на задължението по основния договор;

чл. 156, ал. 1 ЗЗД - относно реалния характер на договора за залог;

чл. 156, ал. 2 ЗЗД - относно писмената форма за противопоставимост на договора за залог на вещи по-скъпи от 5 лв.;

чл. 157 ЗЗД - относно правата на заложния кредитор да държи вещта;

чл. 161 ЗЗД - относно действието на общия закон (ЗЗД) спрямо другите закони, които уреждат договор за залог.

§ Наредба за дейността на заложните къщи, приета с ПМС № 40 от 18.02.2009г., обн. ДВ, бр. 16 от 27.09.2009г. - относно специалния режим на залога в заложна къща;

чл. 14 НДЗК - относно правилата за договор за заем, сключен със заложна къща;

чл. 16 НДЗК - относно правото на залогодателя да получи дубликат на заложния билет;

чл. 17 НДЗК - относно възможността притежателят на заложния билет да прехвърля собствеността върху заложената вещ;

чл. 19 НДЗК - относно задълженията на заложната къща да съхранява вещите, предоставени и в залог;

чл. 20 НДЗК - относно забраната за допълнителни такси при предсрочно погасяване на главния дълг;

чл. 21 НДЗК - относно задължението на заложната къща да върне предмета на залога при погасяване на главния дълг, заедно с дължимите, такси и лихви, които го обслужват;

чл. 22 НДЗК - относно задължението на заложната къща да отправи покана и да изчака 7 дни след изтичане срока за погасяване на задължението по заема, преди да пристъпи към разпореждане с предмета на залога;

чл. 23 НДЗК - относно правомощията на заложната къща да се разпореди с предмета на залога в случай че не получи сумите по договора за заем;

чл. 25 НДЗК - относно възможността на притежателя на заложния билет да иска обезщетение пред съда при продажба на вещта на по-ниска от пазарната и чена;

чл. 27 НДЗК - относно задължението на заложната къща да върне сумите, които са горница над дължимите суми по договора за заем, след продажбата на заложената вещ.

§ “Облигационно право, обща част”, А. Калайджиев, С, 2010;

§ Ипотеки, залог, привилегии”, П. Венедиков, С, 2000

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

17.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си