Акции - каквo трябва да знам за тях?

Какво е акцията? Термин, който неизменно се използва много често, но разбирам ли наистина какво означава, или просто го свързваме с бизнес, корпорации и фондови борси? Дали това е някакъв документ, парче хартия, или пък е възможно дори и да не съществува като материален обект? Какви видове акции има и как мога да инвестирам в тях, да ги купя, да ги прехвърлям? Все въпроси, които очакват своя отговор. Но нека започна с най-основния:

Какво е акция?

В правната доктрина са се наложили три основни значения на този термин. От една страна акцията представлява ценна книга (писмен документ, който материализира права). Акциите могат да се разглеждат и като част от капитала на търговско дружество. Тоест, ако аз и трима приятели учредим акционерно дружество с капитал 100 000 лева, издадем акции на тази стойност, като всяка е по 1 лев и си ги разпределим поравно, то аз ще притежавам акции на стойност 25 000 лева или ¼ част от капитала. На трето място акцията се определя и като самото членствено правоотношение на акционер, показва правата и задълженията в качеството ми на акционер.Първото значение разкрива най-съществените характеристики на акцията. Исторически това значение се е наложило при формирането на първите акционерни дружества. Закупуването на акциите е било просто една инвестиция и е било важно лицата да могат лесно да влязат в нея, както и лесно да я прехвърлят впоследствие. Именно поради тази причина се налага и уреждането на акциите като ценни книги - те се прехвърлят лесно и бързо. Днес Търговският закон казва, че акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

А какво е номинална стойност?

Това е стойността (числото), което е записано върху самата акция. Същото е и при парите - когато имам банкнота с числото 20 върху нея означава, че притежавам 20 лева. При акциите обаче има и друга важна стойност, наричана емисионна - най-просто казано това е стойността (сумата), за която ще закупя акцията. Тя може да е равна на номиналната или по-голяма, както е най-често, но не може да е по-малка. Например купувам акция, на която е записано числото 10, но аз плащам 12 лева. Тази разлика отива във фондове на дружеството и спомага то да натрупа по-голямо начално имущество. Когато акциите на дружество се търгуват на борсата, то тогава те имат и пазарна стойност.

Какви видове акции има?

Съществува едно основно деление на акциите на налични и безналични. Всъщност само наличните акции са ценни книги. Безналичните акции представляват само права, те не са материализирани в някакъв определен документ. Наличните акции се поделят на:

При поименните акции името на първия притежател е посочено върху самата акция. При всяко прехвърляне се записва и името на новия притежател, а самото прехвърляне става чрез джиро. То представлява сделка, която се сключва в определена форма. Състои се в това името на новия собственик на акцията (приобретател) да се изпише на гърба да акцията и да се постави подписът на предишния притежател (прехвърлител). След това и самата акция се предава. Заедно с него обикновено страните сключват и договор, които урежда отношенията между тях и показва защо всъщност прехвърлям акцията - мога да я продам и да взема пари за нея (договор за покупко-продажба), да я даря на мой близък (договор за дарение) и т.н.Върху акциите на приносител не се изписва името на собственика. Ако в мен се намират самите акции (упражнявам фактическата власт върху тях), то аз ги притежавам и тяхното прехвърляне става, като ги предам. Предаването обаче не е достатъчно като действие. За валидността на договора страните сключват договор (например продажба).

Ако притежавам обикновени акции, ще имам 3 основни права, които се свързват с всички акции и няма да имам допълнителни привилегии. Това са:

При привилигированите акции, както личи и от наименованието им, получавам по-голям набор от права. В закона има няколко изрично предвидени възможни привилегии. Например предвидено е, че може да се издават акции с право на гарантиран дивидент. Това означава, че ще аз ще получа дивидент независимо дали дружеството е реализирало печалба, или не. При обикновените акции това не е така - дивидент ще получа само ако дружеството е на печалба след приключване на календарната година. Могат да се издават и акции с предвиден допълнителен дивидент. Разликата с предходните е, че трябва да има печалба, за да мога да получа допълнителния си дивидент, но той се дължи преди всички останали. Аналогично могат да се издават и акции с гарантиран и допълнителен ликвидационен дял. Това са основните права, които бих получил/а като акционер. От своя страна, аз имам едно основно задължение - да заплатя закупените от мен акции. Отговорен/а съм само до размера на закупените от мен акции и ако дружеството задлъжнее (изпадне в несъстоятелност) от мен няма да може да се иска нищо допълнително.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 161 - относно капитал и акции на АД;чл. 162 - относно номинална стойност на акция;чл. 175 - относно определение на акция;чл. 176 - относно емисионна стойност на акции;чл. 178 - относно видове акции;чл. 182 - относно привилигировани акции;чл. 185 и 186 - относно разпореждане с акции.Коментар на /Търговския закон, книга трета - Огнян Герджиков, издателство: СОФИ-Р, 1998 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Тодорова

29.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си