Хазяин съм. Какви са правата ми? (договoр за наем)

Решил съм да дам свое жилище под наем, ще пусна чужди хора в своя имот. За целта, след като се яви квартирант, готов да плати исканата от мен наемна цена, трябва да сключа договор за наем и да предоставя помещението за ползване на квартиранта. В този случай за мен възникват редица права и задължения. (Имаш имот? Виж как можеш да печелиш по 1500 лв. на месец от краткосрочни наеми чрез Airbnb.)

Важно! Законът дава широка свобода за постигане на уговорки между мен, като хазяин, и моя квартирант - не могат да се правят само уговорки, които противоречат на закона или на морала. Това означава, че при сключването на договор за наем, меродавна е волята на договарящите, затова трябва да бъда внимателен с какви условия се съгласявам при подписването на договора.

Какви задължения възникват за мен като хазяин?

1) Основното ми задължение е да предам жилището годно за обитаване или годно за изпълнение на дейността, за която е наето. Задължението да поддържам жилището годно за обитаване продължава до края на наемния договор.

2) В случай че не сме уговорили нещо различно с моя наемател, за мен остават задълженията за извършване на по-сериозните ремонти, които засягат конструкцията на сградата, като например поправка на покрива, смяна на водопроводна или канализационна система и др. под., когато тези ремонтни работи се налагат по причини, които не са виновно създадени от наемателя.

3) Мое е задължението да предоставя необезпокоявано ползването на наетите от моя квартирант помещения. Това означава, например, че ако се появи съдебен изпълнител или друго лице, което да “тормози” наемателя с твърдения, че жилището ще бъде продавано на публична продан, наемателят може да иска да развали договора и/или да претендира обезщетение за това, че е нарушено спокойното обитаване на квартирата.

4) Да плащам местния данък на предоставеното от мен жилище, ако съм негов собственик или имам правото да го ползвам.

5) Да декларирам сключения договор за наем в НАП в Годишната си данъчна декларация, която попълвам като физическо лице или като юридическо лице, ако имотът е собственост на фирма.

Какви права възникват за мен като хазяин?

1. Правото да получавам навреме уговорената наемна цена. Най-често наемът се дължи за един месец, като се заплаща предварително – до определено число на текущия месец. Например – уговорка за наем в размер на 200 лв., платим до 6-то число на месеца, за който се дължи.

Внимание! При получаване на наемната цена дължа разписка. Това е документ, който издавам като получател на определена сума пари и в който трябва да посоча деня, сумата и основанието за получаването на тази сума, в случая - договора за наем. Не бива да забравям да се подпиша под тази информация и да предам този документ на квартиранта. В случай че откажа да съставя и предам разписката на квартиранта, той може правомерно да откаже да ми плати наема.

2. Правото да искам от квартиранта да се грижи за квартирата с грижата на добър стопанин. В случай че той не поддържа, поврежда или руши предоставените помещения, за мен, като хазяин, възниква правото да получа обезщетение за извършените разходи по възстановяване на жилището в първоначалното му състояние.

3. Правото да разваля договора, в случай че квартирантът не изпълнява уговорките в договора за наем.

Какво да правя в случай че правата ми са нарушени?

Актуализирал Елица Колева.

ЛЮБОПИТНО:

Нетрадиционни или рядко срещани хипотези,при които мога да дам квартира под наем.

Мога да сключа договор за наем, като поставя този договор под определено условие:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 77 и 90 ЗЗД – относно правото да се иска разписка за платената цена;

чл. 228 ЗЗД - относно характеристиката на договора за наем (легално определение);

чл. 230 ЗЗД - относно задълженията на наемодателя по договора, свързани с предаването на вещта и последващата и поддръжка;

чл. 231 ЗЗД – относно правилата за поддържането на вещта годна за изпълнение на работата, за която е наета;

чл. 232 ЗЗД - относно задълженията на наемателя да плаща уговорената по договора за наем цена;

чл. 233 ЗЗД - относно задълженията на наемателя да върне вещта в състоянието, в което я е получил, както и да уведоми наемодателя за всякакви посегателства и изменения в наетата вещ;

чл. 234 ЗЗД - относно възможността за пренаемане на наета вещ;

чл. 235 ЗЗД - относно задълженията на наемателя на помещение, което се намира в режим на етажна собственост;

чл. 236 ЗЗД - относно възможността за мълчаливо продължаване на договора за наем след изтичане на срока, уговорен в договора;

чл. 237 ЗЗД - относно възможността за противопоставяне на договора за наем на последващи приобретатели и условията за това;

чл. 238 ЗЗД - относно правилата за прекратяване на безсрочен договор за наем;

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) чл. 8, чл. 10 и чл. 31 - относно декларирането на доходите от наем; чл. 80 - относно санкциите при неподаване в срок или невярно подадена данъчна декларация;

§ Александър Кожухаров, редакция Петко Попов - “Облигационно право - отделни видове облигационни отношения” - ЮРИСПРЕС Университетско издателство, София 2002

§ Методи Марков - “Modus Studendi Облигационно право”, 7 преработено и допълнено издание, София 2011г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

13.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си