Строително-монтажни работи (СМР) - разкодирани!

Решавам да си построя къща и започвам да търся информация за всички необходими документи. Във всички източници се натъквам на израза “строително-монтажни работи”, който ми звучи много сложен. Наистина ли е така, или мога да се справя сам с документите за един строеж?

Какво включват строително-монтажните работи (СМР)?

Строителните и монтажни работи или т.нар. СМР включват всички дейности по изграждането на строеж. Такива дейности могат да бъдат:

Какво трябва да знам за условията на труд при извършването на СМР?

Важно е да знам, че строителят е лицето, което осигурява здравословни и безопасни условия на всички работещи. Освен това той е и лицето, което съставя инструкциите по безопасност, осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и като цяло поддържа реда на строителната площадка.

Кои са участниците в строителството?

В зависимост от вида на строежа участниците в процеса на работа са:

Ако съм някой от горепосочените участници, трябва да знам, че взаимоотношенията ми с другите участници ще се уреждат с писмени договори. Ако се върна на историята с така желаната от мен къща, то аз ще бъда възложител и ще сключа договор с всички останали лица, които ще ми помогнат в изграждането на моя нов дом- проектант, строител, консултант и т.н.

Съществуват ли гаранционни срокове за СМР?

Да, гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се определят с договор между възложителя и изпълнителя за дадения строителен обект. Целта на тези срокове е, както името подсказва, да се гарантира безпроблемното използване на обекта и евентуалното отстраняване на скритите недостатъци на завършения стоеж. Те започват да текат от моментат, в който обектът бъде въведен в експлоатация. Това означава, че трябва да бъде издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Ако в рамките на тези срокове след въвеждането в експлоатация на строителния обект се появят скрити дефекти (изпускащи тръби, разлепени плочки и т.н) споровете си с изпълнителя мога да реша по по съдебен ред.

Как се удостоверява приемането на СМР?

С акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция. Този акт се съставя и подписва от строителя, проектанта по част “Конструктивна” и технически правоспособното лице по част "Конструктивна’’ към упражняващия строителен надзор ( или техническия ръководител за строежите от пета категория). Те извършват преглед на строителната конструкция по нива и елементи и установяват извършените СМР в съответствие с работните проекти. [toggles][toggle title=Източници]Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 160, ал.1 - относно участниците в строителството;чл. 160, ал.2 - относно договорите между участниците в строителството;чл. 160, ал.4 - относно гаранционните сроко за СМР;пар. 5, т. 40 ДР- относно значението на термина СМР.Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ( Наредба № 2 от 22.03.2004г.:чл.16 - относно условията на труд.Наредба № 2 от 31. 07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжание и строителни обекти ( Наредба № 2 от 31.07.2003 г. ):чл. 20 - относно въвеждане в есплоатация;чл. 21 - относно спорове при откриване на скрити дефекти.Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:чл.7, т.7 - относно акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Зюмра

Исмаил

17.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си