Как да променя ЕГН-то си?

Знам, че ЕГН-то ми съдържа десетина цифри. Освен първите шест, които идентифицират кога съм се появил/а на този свят, нямам представа за какво служат другите. Роди ми се обаче момиченце и гледам в удостоверението за раждане - несъответствие между истинската дата на раждане и записаната в ЕГН. Ами сега - как да го оправим?

Какво всъщност означава ЕГН?

ЕГН (още познато като единен граждански номер) е уникален персонален идентификатор, който служи за еднозначното ми определяне и различаване от всеки друг български гражданин. или чужденец, който е получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, или е получил статут на бежанец, хуманитарен статут или на когото е предоставено убежище - те също имат ЕГН.

Kак се формира?

Всяка една цифра от моето ЕГН има своето значение и се формира по определен алгоритъм. За родените от 1.01.1900 до 31.12.1999 първите шест цифри показват датата на раждане - например ако съм роден/а на 17 април 1996 г., първите шест цифри ще са: 96(година)04(месец април)17(дата). Седмата, осмата и деветата цифра представляват уникална комбинация от цифри за деня - число от 000 до 999, като деветата е винаги четна за мъж и нечетна за жена. Десетата цифра е контролна и тя се изчислява по особен алгоритъм, който дори и да не знам, пак ще спя спокойно. Моето хлапе обаче е родено след 2000 г. и там ситуацията е друга - към числото на месеца се прибавя 40. Затова първите 6 цифри на ЕГН на моето дете са 01(показва 2001 г.), 41 (месец януари като неговата позиция 1 се сумира с 40 или по-просто казано 40+1), 26 (дата). Съвкупността от всички единни граждански номера се поддържа в специален електронен регистър, който се води от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”.

Кога се налага промяна в ЕГН?

Да променя ЕГН-то ми може да ми се наложи в следните случаи:

  1. несъответствие между датата на раждане, вписана в акта за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН;
  2. несъответствие между пола, вписан в акта за раждане, и пола, съдържащ се в ЕГН - например моето момче вместо последна четна цифра в ЕГН-то си - има нечетна, което индикира грешен пол.

NB! В случай на пълно осиновяване също получавам ново ЕГН. Ако по някаква причина обаче осиновяването бъде прекратено си запазвам това ново ЕГН и не се налага, за щастие, да се занимавам отново с администрацията.

А каква е процедурата?

Процедурата за смяна на ЕГН може да започне при установяване на посочените несъответстствия от длъжностното лице в района или административния център на общината, в който се съхранява актът за раждане - т.е. кметът може да открие грешката и да инициира промяната. Процедурата започва като се изготвя преписка, която съдържа "Искане за ЕГН" в два екземпляра и копие на акта за раждане на този, за когото се се иска промяна. Ако пък актът ми е съставен в чужбина, се прилага копие от заверения превод на акта. Ако обаче промяната на ЕГН ми се налага поради несъответствие на пола или датата на раждане в самия акт за раждане, процедурата е различна. Първо, искам промяна по съдебен ред. Въз основа на съдебното решение подавам заявление в общината за промяна. Тази промяна се отразява от длъжностното лице по гражданско състояние в акта за раждане. Едва тогава се извършва копието от новия акт. След като съдебното решение е факт, същинската промяна трябва да извърша, като се разходя до общината. Образец на заявлението за промяна на ЕГН мога да открия или на сайта на моята община, а ако такъв липсва - по-добре да ида на място. Документи, които общината може да изиска, са личната ми карта, акт за раждане или заверено копие от него. Важно е да знам! Услугата е безплатна и не би следвало да отнеме повече от две седмици, за да бъде променено ЕГН-то ми.

Ами ако не съм български гражданин?

Ако обаче:

и нямам нито акт за раждане, съставен в Република България, нито копие, ще трябва да се постарая малко повече. Към преписката за промяна на ЕГН трябва да приложа удостоверителен документ за несъответствието. Този документ се издава от институцията, която ми е предоставила статута - това може да бъде президентът например. Ако пък става въпрос за пълно осиновяване, длъжностното лице по гражданско състояние (кметът или упълномощено от него лице) трябва да състави нов акт за раждане. Това става въз основа на заверен препис от решението на съда за осиновяване в 3-дневен срок от получаване на преписа.

Промених ЕГН-то си - а сега какво?

Важно! ЕГН- то ми се вписва личните ми документи като лична карта, шофьорска книжка и други. Затова съм длъжен/на при промяната му в срок до 30 дни да подам заявление за подмяната на документите си. В противен случай може да ми бъде наложена глоба от 20 до 150 лв. чрез наказателно постановление, което се издава въз основа на акта за установяване на нарушението.[toggles][toggle title=Източници]Наредба № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация:чл. 104, ал. 2, т. 1 - относно значението на първите 6 цифри;чл. 104, ал. 2, т. 2 - относно значение на 7, 8 и 9-та цифра;чл. 104, ал. 2, т. 3 - относно значение на 10-та цифра;чл. 104, ал. 3 - относно определяне на ЕГН на родени след 31.12.1999;чл. 104, ал. 2, т. 6 - относно регистрите;чл. 114, ал. 2 - относно основания за промяна на ЕГН;чл. 114, ал. 3 и 4 - относно процедура за промяна;чл. 114, ал. 5 - относно промяна въз основа на влязло в сила съдебно решение;чл. 114, ал. 6 - относно промяна при акт, съставен в чужбина;чл. 114, ал. 7 - промяна на ЕГН на лице с особен статут;чл. 114, ал. 10 - относно последствия от отмяна на осиновяването.Закон за гражданската регистрация (ЗГР):чл. 3 - относно лица, подлежащи на гражданска регистрация;чл. 11 - относно значението на ЕГН;чл. 38, ал. 4 - относно процедурата по промяна на ЕГН;чл. 50 - промяна на ЕГН при осиновяване.Закон за българските лични документи (ЗБЛД):чл. 81, ал. 1, т. 1 - задължение за подмяна на документи при промяна на някои от съдържащите се в тях факти и обстоятелства.Конституция на Република България (КРБ):чл. 98, т. 10 - правомощия на президента в областта на регистрацията на гражданите.Семеен кодекс (СК):чл. 101 - относно пълно осиновяване.Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл. 36 - относно акт за установяване на административно нарушение;чл. 53 - относно наказателно постановление.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

6.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си