Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър

Изпаднах в затруднение да платя дълга си към банка или колекторска фирма. Известна ли е обаче кредитната ми история на останалите банки и финансови институции и как ще повлияе на бъдещите ми отношения с тях?Когато закъснявам с вноските по своите кредити, банката ми има право да впише в Централния кредитен регистър при БНБ моето задължение като просрочено.

Какво представлява Централният кредитен регистър (ЦКР)?

Централният кредитен регистър е информационна система на БНБ за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари. Това означава, че регистърът обхваща информация за всички финансови услуги, предоставяни не само от банки, но и също така от фирми за бързи кредити, колекторски фирми и платежни системи и институции като например БОРИКА и Easypay. Информацията в регистъра е достъпна както за мен, така и за останалите банки и финансови институции. Това означава, че ако желая да получа нов кредит, но съм се забавил при изплащането на предходния, ще е по-трудно и може би дори невъзможно да получа добри условия от банките, с които договорям, тъй като регистърът им осигурява достъп до информацията за моята кредитна история.

Как мога да поискам справка за задълженията си от Централния кредитен регистър?

Справка за вписаните ми задължения в ЦКР мога да поискам чрез писмено заявление по образец. Заявлението мога да подам по един от следните начини:

Важно! Информация могат да получат и наследниците ми, които попълват заявление за наследници по образец. За целта те прилагат към заявлението следните документи:

Наследниците ми дължат същите такси, които бих дължал и аз.

Колко ще ми струва и какви документи са ми необходими?

Не дължа такси, в случай че искам да получа справката си в 14-дневен срок. Ако справката ми е необходима по-скоро, преди да подам заявлението заплащам такса, което е между 2 и 20 лева в зависимост от това след колко време ми е необходима. Трябва да нося със себе си лична карта или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ удостоверение за актуално състояние на търговско дружество - в случай че представлявам своята фирма в качеството на управител.

Какъв е редът за получаване на справката от Централен кредитен регистър?

Информацията от ЦКР може да ми бъде предоставена по един от следните начини:

Ако БНБ откаже да ми предостави информацията, трябва да ме уведоми писмено като посочи причината за отказа.

Получих своята справка от ЦКР, но установих, че информацията за задълженията ми е неточна. Какви са правата ми?

Важно е да знам, че БНБ не може да променя информацията в Централния кредитен регистър. Отговорността за верността на данните, подадени към регистъра е на банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни.Имам право да поискам отстраняване на грешките в регистъра. За целта трябва да подам писмено заявление до банката, към която имам задължение в неправилно посочен размер или отразено несъществуващо задължение. Не дължа такса за разглеждане на заявлението. Банката трябва да разгледа моето заявление в срок от 7 работни дни и да ми отговори писмено. Ако искането ми е основателно, банката ще извърши корекция и ще подаде коригираните данни към ЦКР.

Поправянето на какви неточности мога да поискам?

Мога да поискам поправянето на всяко едно разминаване в информацията за моя кредит, като например:

Важно е да знам, че ако погася свой просрочен кредит, той ще продължи да се отразява в справката от Централния кредитен регистър, но само като исторически данни. Това е така, тъй като информацията за кредитната ми задлъжнялост включва както данни за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по вече погасени кредити. Данните се съхраняват в продължение на 5 години, след което биват заличени.

А ако моето задължение, вписано в ЦКР, е вече погасено по давност?

Ако задължението ми е погасено по давност, банката може да продължи да търси плащането му, но аз не съм длъжен да го платя и мога да направя възражение за изтекла погасителна давност. Въпреки това, ако поискам от банката да отпише от ЦКР задължение, погасено по давност, тя не е длъжна да уважи искането ми, защото има право да продължи да търси плащане на задължението ми. Има обаче случаи, в които банките/колекторските фирми, на които банките често прехвърлят вземанията си, се съгласяват да го отпишат от счетоводството си и съответно, от ЦКР. Затова е добре все пак да се възползвам от правото си да направя възражение за изтекла давност.[toggles][toggle title=Източници]Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър:чл. 2 - определение за ЦКР;чл. 4 - относно институциите, които имат право да вписват информация в ЦКР;чл. 17 - относно отговорността за верността на вписаните данни;чл. 19 - относно срока на вписването в ЦКР;чл. 21 - относно правото на информация от ЦКР;чл. 22 - относно заявлението и документите за получаване на справка от ЦКР;чл. 23 - относно предоставянето на информация от ЦКР;чл. 24 - относно заявлението за корекция на информацията в ЦКР;чл. 28 - относно таксите за получаване на информация от ЦКР.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Александра

Василева

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си