Пенсионер съм, но работя. Какви са правата ми?

Навършил съм годините, за да се пенсионирам, и бих искал да получавам пенсия. В същото време мисля да продължа да работя. Ще има ли някакви трудности при назначаването ми на работа и какви права ще имам като работещ пенсионер?

Мога да бъда пенсионер на различни основания:

Независимо каква пенсия получавам, аз мога да работя на трудов или граждански договор. Той може да бъде както срочен, така и безсрочен. Като работещ по трудов договор аз имам същите права като всички работници: имам право на нормални условия за изпълнение на работата, на почивка и отпуск, на възнаграждение.

Особености при прекратяване на трудовия договор

Поначало трудовият ми договор като работещ пенсионер може да бъде прекратен на всички основания в закона /по взаимно съгласие, с изтичане срока на договора или завършване на работата, за която съм нает, със завръщане на работа на замествания от мен служител, ако длъжността е била определена за бременна или за трудоустроен и се появи такъв кандидат, с постъпване на работа на кандидат, който е бил избран или е спечелил конкурса за длъжността, със смъртта ми, със смъртта на работодателя ако съм приел да работя специално за него, с предизвестие от мен или работодателя, без предизвестие от мен или работодателя в случаите, определени от закона/. Законът е предвидил и специално основание. Работодателят може да прекрати договора ми с предизвестие (30 дни или повече, ако е уговорено между страните, но не повече от 3 месеца), когато:

Работодателят може да прекрати договора при същите условия и когато съм работещ пенсионер с отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Не е необходимо да са налице други обстоятелства. При прекратяване на тези основания работодателят не е длъжен да иска предварително разрешение от Инспекция по труда. Важно! Прекратяването на тези основания не е допустимо, когато съм придобил и упражнил право на друг вид пенсия.

Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи определени обезщетения. Когато трудовият ми договор се прекратява, след като съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, имам право на обезщетение. Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение. Важно ! Като работещ пенсионер имам право обаче на всички останали обезщетения при прекратяване на договора ми:

Например да кажем, че като пенсионер бъда уволнен поради намаляване обема на работа - освен “специалното обезщетение” (поради това, че съм придобил вече право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) работодателят ще ми дължи обезщетение в размер на брутното ми възнаграждение за времето, през което съм останал без работа, но не за не повече от 1 месец.

Осигуряване на работещ пенсионер по трудов договор

Ако като пенсионер (независимо от вида пенсия, който получавам) работя по трудов договор или например по договор за управление на търговско дружество, подлежа на задължително обществено и здравно осигуряване за всички осигурени рискове. (Независимо от това, че като пенсионер съм здравноосигурен за сметка на държавния бюджет). Законът не прави разлика между работещите пенсионери и останалите работещи по трудов договор. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения от трудова дейност. Той не може да бъде по - малък от минималния осигурителен доход за съответната дейност и повече от максималния осигурителен доход. NB! Мога да подам заявление до НОИ за преизчисляване на пенсията ми:

Самоосигуряващ се пенсионер

Изложеното по - долу се отнася до мен, когато ми е отпусната пенсия и: упражнявам свободна професия, едноличен търговец съм или съм собственик на търговско дружество, земеделски производител и тютюнопроизводител съм, както и ако съм пенсионер, работещ по граждански договор.Ако съм пенсионер и получавам доходи от някоя от тези дейности, не съм задължен да внасям вноски в държавното обществено осигуряване. Това мога да правя по свой избор. Задължен съм обаче да се осигурявам здравно. Доходът, върху който дължа осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и по - голям от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Работник с пенсия за инвалидност

Ако получавам пенсия за инвалидност, имам определени права, свързани с полагането на труд. Ако не мога да изпълнявам възложената ми работа, имам право на трудоустрояване и така мога да продължа да работя, но при по-леки условия или да бъда преместен на по-подходяща за здравословното ми състояние работа. Ако съм лице с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност имам право и на данъчни облекчения. Сумата, формирана от доходите ми от трудови правоотношения, граждански договори, свободни професии, наеми, доходи от прехвърляне на права, която се облага с данък, може да бъде намалена значително като конкретният размер се определя за всяка година.[toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ): чл. 220 - относно обезщетение поради неспазено предизвестие; чл. 221, ал.1 - относно обезщетение при прекратяване без предизвестие от работника; чл. 222 - относно обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения;чл. 224 - относно обезщетение за неизползван платен годишен отпуск; чл. 225 - относно обезщетение при незаконни увполнение; чл. 314 - относно условията за трудоустрояване;чл. 326, ал.2 - относно срока на предизвестието; чл. 328, ал.1, т.10б - относно прекратяване на договор от работодателя на пенсионер с пенсия за осигурителен стаж и възраст;чл. 328, ал.1 т.10ввъв вр. с чл. 68а КСО - относно прекратяване на договор от работодателя на пенсионер с пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер;чл. 333, ал.1 - относно закрилата при уволнение.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.2, ал.2, т.2, т.3, т.4 - относно фондовете, от които се отпускат пенсии;чл.4, ал.1- относно кръга на задължително осигурените лица за всички рискуве;чл.4, ал.6 - относно възможността работещите пенсионери по граждански договор и самоосигуряващите се да се осигуряват в общественото осигуряване по избор;чл.6, ал.2 - относно дохода, върху който се дължат осигурителни вноски;чл.6, ал.3 - относно размерите на осигурителния доход на работниците;чл.6, ал.8 - относно размерите на осигутелния доход на самоосигуряващите се лица;чл. 80 - относно наследствена пенсия;чл. 85 - относно пенсия поради изпълнение на военна служба; чл. 87 - относно пенсия поради изпълнение на граждански дълг; чл. 89а - относно социална пенсия за старост; чл. 90а - относно социална пенсия за инвалидност. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):чл.40, ал.1, т.1 - относно здравноосигурителните вноски на работниците;чл.40, ал.1, т.2 - относно здравноосигурителните вноски на самоосигуряващи се;чл.40, ал.1, т.3 - относно здравноосигурителните вноски на работещите по граждански договор.Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ):чл.18 - относно данъчно облекчение на лицата с намалена работоспособност.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО):чл. 9 - относно размерите на минималния и максималния размер осигурителен доход.Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл.21, ал.1 - относно преизчисляване на пенсията при придобит допълнителен стаж след пенсионирането;чл. 21, ал.2 - относно преизчисляване на пенсията при представене и на осигурителен доход.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си