Работа в чужбина (ЕС). Какви са правата ми?

Искам да си намеря работа по специалността, но засега опитите ми все се оказват неуспешни. Затова реших да пробвам късмета си в друга държава от Европейския съюз. Знам, че като гражданин на ЕС имам права, но в какво точно се изразяват те? Равен ли съм с останалите местни работници и служители? Мога ли да поискам еднакво на тяхното заплащане? И кога ще се окаже, че съм дискриминиран?

На първо място - какви са възможностите, които ми предоставя Европейският съюз?

Като гражданин на ЕС получавам определен брой допълнителни права, от които свободно мога да се възползвам. Едно от тях е свободното предвижване в рамките на 28-те държави членки. Освен че имам право на престой до 3 месеца само с представяне на лична карта/паспорт, мога също да отида да работя в съответната страна за неопределен период от време. Това е възможно в два случая - при сключен трудов договор и при стартиране на собствен бизнес.

Важно! В някои държави има ограничения за определени длъжности като например позициите в държавната администрация. Поради това в някои европейски държави не бих могъл да работя например в министерство или в някоя държавна агенция. Хубаво е, преди да кандидатствам за работа, да се информирам добре дали в съответната страна няма ограничения относно моята професия.

Какви са правата ми като работещ в ЕС?

Без значение дали съм започнал собствен бизнес, или съм на трудов договор, Европейският съюз забранява всякаква дискриминация с оглед на гражданството ми. Това означава, че ми се гарантира упражняването на труд при същите условия като на местните работещи. Това включва:

Важно! Забранено е на работодателите да установяват допълнителни условия за наемане на граждани на ЕС, които не се отнасят до местните граждани. Единственото добавено изискване може да бъде езиковата квалификация. Следователно използването на всякакви специални процедури за наемане на чужди граждани, както и наличието на квоти за европейци е незаконно. Освен равните условия на работа получавам и възможност да взема семейството си с мен в съответната държава. Също така децата ми трябва да бъдат допуснати до общественото образование, както всички местни граждани.

Кога съм дискриминиран?

Ако някое от тези условия не се изпълнява от работодателя ми или държавната администрация, то аз съм жертва на дискриминация и мога да подам жалба и да се защитя по съдебен ред.

Как мога да си намеря работа в друга държава членка?

В ЕС се осъществява тясно сътрудничество между националните служби по заетост. Това включва размяна на заявления за търсене и предлагане на работа в рамките на държавите членки. Мога от Бюрото по труда и чрез Европейската служба за заетост (EURES) да получа безплатно информация за свободните работни места и за възможностите за професионално обучение в Съюза. След това мога да предам и документите си в базата данни, до която имат достъп европейските работодатели. Службата ще ми окаже помощ и при сключването на трудовия договор. Мога да подам документите си и по електронен път в сайта на EURES.[toggles][toggle title=Източници]Договор за ЕС (ДЕС):чл. 3, ал. 2 - относно правото на гражданите на свободно движение в рамките на ЕС;чл. 9 - относно гражданството на ЕС.Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):чл. 18 - относно принципа на недискриминация;чл. 20, ал. 2 а) - относно правата, които европейското гражданство поражда;чл. 21 - относно правото на свободно движение;чл 45, ал. 2 - относно забраната за дискриминация на база гражданство;чл. 45, ал. 3 - относно ограничаването на свободното движение на хора;чл. 45, ал. 4 - относно ограничените професии;чл. 46 а - относно тяснотп сътрудничество между националните служби по заетост; чл. 49 - относно възможността за започване на собствен бизнес;чл. 50 - относно правото за придобиване и ползване на земи и сгради.Харта на основните права на ЕС:чл. 21, ал. 2 - относно недискриминацията.Регламент 492/2011:глава 1, раздел 1 , чл.1 и чл. 2 - относно еднаквото третиране на европейските служители;глава 1, раздел 1, чл 3 - относно забраната за допълнителни изисквания;глава 1, раздел 1, чл.4 - относно забраната за квоти;глава 1, раздел 2, чл. 7, ал. 1, 2 и 3 - относно равните условия на труд;глава 1, раздел 2, чл. 8 -относно равния достъп до синдикални организации;раздел 2, чл.10 - относно правата на децата на работниците; раздел 2, чл. 13 - относно координацията между държавите членки.Директива 2004/38/ЕО:глава 2, чл. 5 - относно свободното движение в ЕС с документ за самоличност;глава 3, чл. 6 - относно свободното пребиване в ЕС до 3 месеца;глава 3, чл. 7, ал. 1 а) - относно правото на пребиване за повече от 3 месеца в ЕС;глава 3, чл. 6, ал. 1 г) - относно правото да взема семейството си с мен;глава 6, чл. 27 - относно ограничението на правото на пребиваване;глава 6, чл. 28, ал. 1 - относно условията за експулсиране.Директива 2014/54/ЕС:чл. 3 - относно сезиране на институциите при наличието на дискриминация;чл. 6 - относно достъпа до информация за свободните позиции в ЕС.Директива 2010/41/ЕC:чл. 2 а) - относно дефиницията на самостоятелно заето лице.Регламент № 883/2004 - относно правото на социално осигуряване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

18.9.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си