Припознаване на дете - какво трябва да знам?

С приятелката ми решихме да създадем семейство, без да сключваме граждански брак. След време от връзката ни се роди дете. Как да удостоверя, че съм бащата на това дете?

Какво представлява припознаването?

Припознаването е юридическият способ за установяване на произход. С други думи това е признаването на едно лице, че е биологичният родител на друго лице. Какво трябва да знам за припознаването като начини на извършване, правни последици и възможни рискове?На първо място трябва да имам предвид, че всеки може да припознае своето дете – както майката, така и бащата, стига да имат навършени 16 години. Мога да припозная и чуждо (несобствено) дете, достатъчно е другият родител да е съгласен с това.

Има ли срокове за извършването на припознаване?

Мога да припозная детето без ограничения във времето - преди да се е родило, преди да е навършило пълнолетие или след като е станало пълнолетно. Мога да припозная дори и починало дете, ако то е оставило свои живи деца. Мога ли да се “откажа”, след като съм припознал дете?Припознаването е неотменим акт и след като вече съм го извършил, не мога да го оттегля по собствено желание!Мога да искам унищожаване на припознаването само ако е извършено в определени случаи:

NB! Срокът, в който мога да искам унищожаване на направеното от мен припознаване, е 1 година от установяване на грешката или измамата, съответно от прекратяване на заплашването или от придобиване на дееспособността.

Кой се счита за баща на детето по време на брака?

Важно! Ако съм сключил граждански брак, трябва да знам, че законът предвижда презумпция (предположение) за бащинство, тоест – след като съм съпруг на майката, значи съм баща на нейното дете. Ако бракът ни се разтрогне и тя роди дете преди да са изминали 300 дни от развода ни, отново по предположение на закона баща на детето съм аз. Ако тези 300 дни не са изминали, но бившата ми съпруга сключи нов брак, за баща на детето ще се счита новият й съпруг. В последния случай нямам право да припозная детето, дори да имам сериозни основания, че биологичният баща съм аз. Трябва първо да оспоря по съдебен ред наличното бащинство и чак тогава ще имам тази възможност.

Как се извършва припознаването?

След като детето се роди, трябва лично да подам писмено заявление за припознаване до длъжностното лице по гражданско състояние към общината. Това е кметът на съответната община или определено от него длъжностно лице. Другата ми възможност е да подготвя нотариално заверена декларация и да я представя в лечебното заведение, където детето е родено. От там тя ще бъде изпратена до общината по служебен път, заедно със съобщението за раждане. И в двата случая обаче майката на детето трябва да е съгласна с припознаването.

Ако детето още не е родено?

Мога да направя изявлението за припознаване и преди детето да се е родило, например ако ми предстои много дълго отсъствие или ако страдам от тежка болест, за която знам, че може да приключи с фатален край преди раждането на детето. Разбира се, в изявлението трябва да напиша, че припознавам детето, ако то се роди живо и майката не сключи нов брак преди раждането. Това бих могъл да направя, за да избегна нуждата от установяване произхода на детето, или пък за да осигуря наследствените му права за в бъдеще. Във всички останали случаи не е необходимо да правя предварително изявление. Самият акт за раждане се изготвя в 7-дневен срок след постъпване на съобщението в общината. Затова до раждането все още няма документ, в който да бъда вписан като родител, а и преди самото раждане реално все още няма кого да припознавам.

Вече съм подал заявлението. Какво предстои?

Самото припознаване представлява част от производството по съставяне на акт за раждане.

Въз основа на акта от припознаването ще получа от Общината оригиналното удостоверение за раждане на детето. За целта обаче другият родител следва да заяви, че се отказва от бъдещо оспорване на припознаването.

Длъжностното лице по гражданско състояние ще съобщи в 7-дневен срок от припознаването на другия родител, (ако той е известен), на детето, ако е навършило 14 години, както и на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Припознаването ще се впише в акта за раждане, ако то не бъде оспорено в установения срок.За извършването на всички тези действия не дължа никакви такси.

Може ли другият родител да оспори припознаването? Какви са сроковете?

Да. По принцип при извършване на припознаването не се проверява дали между мен като припознаващ и детето (лицето), което припознавам има биологична връзка. Ето защо законът позволява неговото оспорване. Трябва да знам обаче, че такава възможност е предоставена в определени срокове и само на:

В определени случаи, когато интересите и правата на малолетното дете са засегнати, оспорването може да се извърши и от прокурор, и от Дирекция „Социално подпомагане“. Това може да се случи в 1-годишен срок от припознаването. Ако Дирекцията установи, че оспорването няма да е в негов интерес, тя може и да откаже да го извърши. Не бива да търся справедливост от съда, преди да съм се обърнал за помощ към Дирекцията или към прокуратурата!Каквото и решение да взема обаче – да припозная детето, да се откажа от родителските си права, да оспоря или да призная припознаването, извършено от друг или пък да се обърна за помощ към юрист или административен орган, не бива да забравям едно – че трябва да пазя на първо място интересите на детето и да браня с всички средства неговото щастие.[toggles][toggle title=Източници]Семеен кодекс(СК):чл. 64 - относно това кой може да припознава и кои деца могат да бъдат припознати;чл. 67 - относно основанията за унищожаване на припознаването;чл. 61, ал. 1 и 2 - презумпция за бащинство;чл. 71 - относно припознаване при налично друго бащинство;чл. 65, ал. 1 - относно начините за извършване на припознаване;чл. 65, ал. 2 - относно лицата, на които длъжностното лице съобщава за извършеното припознаване;чл. 66, ал. 1 и 4 - кои са легитимирани да оспорват припознаването;чл. 66, ал. 5 - в кои случаи припознаването може да се оспори от прокурор или от Дирекция “Социално подпомагане”.Закон за гражданската регистрация(ЗГР):чл. 35, ал. 3 - относно това кое е длъжностното лице по гражданско състояние;чл. 42, ал. 1 - относно срока за издаване на акт за раждане.Практика на ВКС:Определение №81/05.02.2015 г. по дело 7105/2014 г. на ВКС, ГК, III г.о. - относно реда на сезиране при оспорване;Постановление №5/78г. от 21.02.1979 г. Пленум на ВС - обобщаване на съдебната практика относно съдебното установяване на произход.Ненова, Л., Семейно право на РБ, С., 2009[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Маргарита

Иванова

11.9.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си