Започвам първата си работа - какво трябва да знам?

Съвсем скоро ми предстои да започна първата си работа. Тъй като нямам опит, имам много въпроси - какви ще са отношенията ми с работодателя, какви документи са ми необходими, как ще се осигурявам, ще имам ли право на отпуск и много други. Добре е да знам какви права имам, за да мога да се защитя при евентуална злоупотреба от страна на работодателя ми.

Кога мога да започна за първи път работа ?

По правило мога да постъпя на работа, когато навърша 16 години, стига тази работа да не е тежка, опасна за моето здраве и физическо и умствено развитие. По изключение мога да постъпя на работа и ако съм навършил 15 години и работата е лека, не е опасна и вредна и не ми пречи да посещавам училище. Ако съм момиче и съм навършила 14 години или момче и съм навършил 13 години, мога да постъпя на ученическа длъжност в цирк, мога да участвам в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления при облекчени условия. Във всички тези случаи ще трябва да премина медицински преглед и работодателят ми следва да получи разрешение от Инспекция по труда за назначаването ми. Ако не съм навършил 14 години, трудовият ми договор ще се сключи от един от родителите ми, а ако съм навършил 14 години, но не съм навършил 15, родителят ми ще трябва да представи писмено съгласие за постъпването ми на работа.

Необходими документи

За сключване на трудовия договор ще са ми необходими следните документи:

Важно: За първи път постъпвам на работа и нямам трудова книжка - трябва да попълня декларация, в която да удостоверя този факт. Трудовата книжка се осигурява в 5-дневен срок от работодателя и е за негова сметка. В нея се попълват необходимите данни, след което той е длъжен да ми я върне. Аз мога да поискам тя да остане в него на съхранение.

Осигуряване

Когато започвам работа на трудов договор, ще бъда осигурен за всички осигурени социални рискове - (определените в закона случаи, при настъпването на които мога да изгубя временно/за постоянно възможността да получавам доходи от своя труд: общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука, професионална болест и безработица). Работодателят ми има задължение да внася осигурителните вноски за мен върху сбора от всички възнаграждения, които получавам по трудовия си договор през месеца. Осигурителната вноска се разпределя между работодателя ми и мен в съотношение 60 : 40. Добре е да знам, че осигурителните вноски за сметка на работодателя ми не могат да се удържат от възнаграждението ми и то не може да се намалява с размера им.Когато съм роден след 31.12.1959г., задължително се осигурявам за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване - т.е. към НОИ. Когато постъпвам за първи път на работа, мога да избера в кой универсален пенсионен фонд да отива вноската ми за допълнителна пенсия. Това мога да направя в 3-месечен срок от постъпване на работа. Изборът си ще упражня, като подам заявление до избраното дружество. След това сключвам договор с пенсионното дружество.Важно! Ако в този срок не избера универсален пенсионен фонд, НАП служебно ме разпределя към един от регистрираните универсални пенсионни фондове. Служебно ще бъде разпределен към един от фондовете и ако съм подал заявление за участие в повече от един универсален фонд или пък подаденото от мен заявление е нередовно. След това многократно мога да променям избора си - от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” към НОИ и обратно. Единствените ограничения са:

Отпуск

Както всеки служител, и аз имам право да ползвам платен годишен отпуск. Когато постъпвам на работа за първи път обаче,мога да ползвам този отпуск, когато придобия поне 8 месеца трудов стаж. За един ден трудов стаж се зачита всеки ден, в който съм работил поне 4 часа. До придобиване на този 8-месечен стаж мога да ползвам само неплатен отпуск. Ако трудовият ми договор бъде прекратен преди да имам 8 месеца трудов стаж, имам право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск. Това обезщетение се изчислява пропорционално на дните, които се признават за трудов стаж. За останалите видове отпуск няма особености. [toggles][toggle title=Източници]Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.4б - относно промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален осигурителн фонд във фонд “Пенсии”; чл.6, ал.13 - относно възнагражденията, върху които се дължат осигурителни вноски;чл.16, ал.3 - относно осигурителните вноски за сметка на осигурителя;чл.124, ал.2 - относно осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество;чл.124а - относно промяна на осигуряването по допълнителното пенсионно осигуряване;чл.127, ал.1 - относно задължително осигурените лица за допълнителна пенсия; чл.137, ал.3 - относно заявление до универсален пенсионен фонд;чл.137, ал.4 - относно служебно разпределяне в универсален пенсионен фонд. Кодекс на труда (КТ):чл.136, ал.3 - относно нормалната продължителност на работното време;чл.155, ал.2 - относно платен годишен отпуск при постъпване на работа за първи път;чл.155, ал.3 - относно прекратяване на трудовия договор преди придобиване на 8 месечен стаж;чл.301 - относно минимална възраст за наемане на работа;чл.302 - относно приемане на работа на лица, ненавършили 16 години;чл.303 - относно приемане на работа на лица от 16 до 18 години;чл.348, ал.3 - относно осигуряване на трудова книжка от работодателя. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС):чл. 1 - относно издаване на трудова книжка.Наредба за документите необходими за сключване на трудов договор:чл. 1 - относно документите, които се изискват за сключване на трудов договор.Наредба за работата на лицата, ненавършили 15 - годишна възраст:чл.2 - относно сключване на трудов договор с лице ненавършили 14 - годишна възраст и такива навършили 14, но ненавършили 15г.Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване:чл.2 - относно служебното разпределяне в универсален или професионален пенсионен фонд[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си