Общински съвет - "малкият парламент" в общината

Ако кметът е органът на изпълнителна властна местно ниво, то общинският съвет е орган, който я може условно да оприличим на законодателен. Това е така, защото както Народното събрание приема закони, които са задължителни за привеждане в изпълнение от Министерския съвет, така и общинският съвет приема наредби, които пък кметът е задължен да приведе в изпълнение. Така общинският съвет „законодателства“ в рамките на общината, в която е избран.

Как се избира общински съветник? Активно и пасивно избирателно право.

За да имам право да гласувам на изборите за общински съветници (това е моето т.нар. активно избирателно право), трябва да отговарям на следните условия:

NB! Имам право да дам гласа си и ако съм гражданин на друга държава членка на Европейския съюз и съм навършил/а 18 години към изборния ден включително, не съм поставен/а под запрещение, не изтърпявам наказание лишаване от свобода, имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял/а съм най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не съм лишен/а от правото да избирам в държавата членка, на която съм гражданин. Същите са условията и при избор на кмет.За да се кандидатирам за общински съветник и да участвам в изборните листи, условията са следните:

Какви са правомощията на общинския съвет?

Своите правомощия общинският съвет има право да упражнява само в рамките на общината, в която е избран. Основните са:

В изпълнение на своите правомощия общинският съвет издава следните актове - правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Кой осъществява контрол върху дейността на общинския съвет?

Контрол върху дейността на общинския съвет осъществяват кметът и областният управител. Областният управител упражнява контрол по законосъобразност на актовете на органите на местно самоуправление – кмета и общинския съвет. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. На практика областният управител може да прецени дали актът е издаден в рамките на компетентността на органите, спазена ли е формата на акта, изпълнени ли са всички процесуални правила или пък дали има противоречие с правни норми от по-висш порядък или като цяло противоречи на целите на закона. От друга страна, кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Това означава, че кметът има правомощието да преценява както дали актовете на общинския съвет отговарят на изискванията на закона (законосъобразност), така и дали са приети навременно и дали приемането им е икономически и социално оправдано (целесъобразност). Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. Това е така с цел да се съхрани баланса между двата органа и кметът да не може да се меси напълно в дейността на съвета. [toggles][toggle title=Източници]Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):чл. 21, ал. 1 – основни правомощия на общински съвет;чл. 21а, ал. 1– относно възможност за избиране на обществен посредник;чл. 21а, ал. 2 – относно същността на фигурата обществен посредник;чл. 45, ал. 4 във връзка с чл. 31, ал.1, т. 5, Закон за администрацията – относно осъществяваният контрол върху актове на общински съвет от областния управител;чл. 45, ал. 5 – относно възможността на кмета да контролира дейността на общински съвет.Закон за администрацията (ЗАдм.):чл. 31, ал.1, т. 5 – основание на извършвания от областния управител контрол.Изборен кодекс (ИК):чл. 396 – относно активното избирателно право;чл. 397 – относно пасивно избирателно право.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 146 - относно законосъобразност на административен акт.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

14.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си