Как да се отпиша от Бюрото по труда?

Безработен съм от дълго време и съм регистриран в Бюрото по труда. Имам късмет и си намерих работа, която ще започна през следващия месец. Трябва ли да уведомя Бюрото по труда и следва ли да прекратя регистрацията си в него?

Основания за отписване от Бюрото по труда

Отписването от Бюрото по труда представлява прекратяване на регистрацията ми в него като:

Като регистриран в Бюрото по труда имам различни права - да получавам информация за свободни работни места, да ползвам посредничество при намирането на работа и други. С прекратяване на регистрацията ми отпадат както правата, така и задълженията ми като регистрирано лице - да се явявам в посочен ден и час, да изпълнявам препоръките на трудовия ми посредник и други. Важно ! Когато някое от обстоятелствата, които съм декларирал при регистрацията, се промени, имам задължение в 7 - дневен срок да уведомя Бюрото по труда. Това означава, че ако започвам работа, също трябва да уведомя Бюрото по труда в 7-дневен срок за това обстоятелство. Отписването ми от Бюрото по труда може да стане на различни основания:

В последните случаи дерегистрацията ми представлява санкция за моето поведение.

Нова регистрация и възстановяване на регистрация

Когато не съм изпълнявал задълженията си и регистрацията ми е прекратена на това основание, имам право отново да се регистрирам в Бюрото по труда, но след изтичане на 6 месеца от прекратяването на регистрацията ми. Изключение са случаите, когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава. Освен това в тези случаи мога да представя доказателства (официални документи) за наличието на уважителни причини за неизпълнение на задълженията ми и прекратената ми регистрация да бъде възстановена. Също така регистрацията ми се възстановява и когато не е възникнало трудовото правоотношение - регистрацията ми е прекратена, защото започвам работа, но впоследствие не постигам съгласие с работодателя за някои условия и не постъпвам на работа.Регистрацията ми се възстановява след като представя документ за самоличност и лично подам заявление-декларация до директора на дирекция "Бюро по труда". Ако съм участвал в субсидирана заетост - програми, финансирани със субсидии от държавата, които осигуряват временно работни места, но участието ми е било прекратено поради дисциплинарно уволнение, ще имам право на нова регистрация не по - рано от 12 месеца след уволнението.

Кой е компетентен да прекрати регистрацията ми и как мога да се защитя?

Заявлението за прекратяване на регистрацията (когато се отписвам по мое желание) трябва да подам в Бюрото по труда, в което съм регистриран. Когато постъпвам на работа и искам да прекратя регистрацията си, следва заедно със заявлението да подам и документи за назначаване на работа - например копие от трудовия си договор. В останалите случаи регистрацията се прекратява и възстановява с решение на директора на Бюрото по труда. За тези решения Бюрото по труда е длъжно да уведоми НОИ. Решенията за прекратяване и възстановяване мога да се обжалвам в 14 - дневен срок от съобщаването им пред Директора на дирекция “Регионална служба по заетостта”. Ако не съм доволен от резултата, мога да обжалвам решението за прекратяване или възстановяване на регистрацията ми и пред администравния съд. Ако длъжностното лице не прекрати регистрацията ми, въпреки че са налице основанията за това, носи отговорност. На него може да бъде наложена глоба в размер от 200 до 500 лева. Ако аз не се отпиша от Бюрото по труда, когато започвам работа, ще мога да се регистрирам отново след не по - малко от 6 месеца. Освен това ако получам обезщетение за безработица, то ще бъде прекратено. [toggles][toggle title=Източници]Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):чл. 18, ал.5 - относно задължение за уведомяване на Бюрото по труда при промяна на обстоятелства;чл. 19, ал.2 - относно правата на регистрирано лице в Бюрото по труда;чл. 20, ал.1 и ал.2 - относно задължения на регистрирано лице в Бюрото по труда;чл. 20, ал.3 и ал. 4 - относно основания за прекратяване на регистрация в Бюрото по труда;чл. 20, ал.5 и ал.9 - относно нова регистрация;чл. 20, ал.6 и ал.7 - относно възстановяване на регистрация;чл. 21, ал.1 - относно решения за прекратяване и възстановяване на регистрация;чл. 21, ал.2 - относно обжалване на решенията за прекратяване и възстановяване на регистрацията;чл. 21, ал.3 - относно уведомяване на НОИ от Бюрото по труда;чл. 79, ал.4 - относно отговорност на длъжностното лице.Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ):чл. 16, ал.7 - относно заявление за възстановяване на регистрацията.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 54д, ал.1 - относно прекратяване изплащането на обезщетение за безработица.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

28.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си