Длъжникът ми фалира. Какви действия да предприема?

Напоследък все по-често се случва търговци да обявяват фалит, като в този случай се тръгва по една дълга и сложна процедура, която има за цел да даде възможност на всички, които имат да вземат по нещичко от търговеца, да съберат своите вземания. Фалит е термин, който се използва във всекидневния ни език. На правен език това се нарича несъстоятелност - термин, който ще срещам в това Право.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Същност на несъстоятелността

Производството по несъстоятелност се развива по отношение на длъжник, изпаднал в невъзможност да покрива своите задължения към кредиторите си. То се развива в случаите, в които икономическото състояние на длъжника е изключително тежко и финансовото му оцеляване е под въпрос. В тези случаи, като се установи, че длъжникът ми не може да изпълнява своите задължения, се започва производството, в хода на което имуществото на несъстоятелния длъжник се разпродава и с получените парични средства се покриват задълженията му.

Чрез откриване на производството по несъстоятелност аз, като кредитор, получавам възможност да събера вземането си от търговеца, като мога да съм по-напред или по-назад “на опашката” в зависимост от определени фактори ("Длъжникът ми фалира. Какво ще получа?”).

При какви предпоставки мога да искам започване на производството?

В България и Румъния, за разлика от почти всички останали европейски държави, все още няма „гражданска несъстоятелност”, която да позволи след провеждането й гражданите, които имат финансови затруднения, да се освободят от тях и да започнат на чисто.

Мога да искам откриване на производство по несъстоятелност само за търговец, който е неплатежоспособен или свръхзадължен.

Може да се обобщи, че когато посочените лица не изпълняват задълженията си по търговската сделка, мога да искам откриване на производство по несъстоятелност за тях. Трябва да да е налице сделка, а не просто задължение, за да може да се открива производството – например ако търговец унищожи моя вещ или ме бутне с колата си, за него възниква задължение за обезщетение, но ако не го плати, не мога да искам откриване на производството по несъстоятелност – тук няма сделка.

Откриване на производство по несъстоятелност могат още да искат:

Как мога да искам откриване на производството?

Мога да искам откриване на производство по несъстоятелност за мой длъжник, като подам писмена молба до окръжния съд по седалище на длъжника, като задължително използвам услугите на квалифициран специалист - адвокат. Заедно с молбата трябва да покажа и писмени доказателства за договорни отношения с длъжника (договор за покупко-продажба, договор за наем и т.н.), като едновременно с това твърдя, че той не изпълнява задълженията си по тези договори. Длъжникът ми има задължение да докаже, че изпълнил задълженията си към мен.

Преди да внеса молбата в съда, задължително трябва да уведомя НАП, като трябва да ми бъде издаден документ за уведомяването, който да приложа към молбата. Важно! Без този документ не мога да искам откриване на производството.

Разглеждане на молбата ми и възможни решения на съда

Молбата ми за откриване на производство по несъстоятелност се разглежда от съда с призоваване на мен и длъжника най-късно в 14-дневен срок от подаването. Делото се решава в тримесечен срок от подаването на молбата.

Възможни решения на съда:

( [icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Споразумение за разсрочено плащане )

Важно е да зная, че с решението откриване на производството по несъстоятелност, съответно с решението за обявяване в несъстоятелност, всичките ми вземания към този длъжник стават парични. Например, ако съм си купил кола от длъжника, която още не ми е доставена, вземането ми се превръща във вземане за цената на колата по пазарната й стойност.

*От рубриката ни “Предложи Право

Актуализира: Велимира Бакалова[toggles][toggle title="Източници"]

§Търговски закон

чл. 607, ТЗ - относно целите и същността на производството

чл. 607а, чл. 608 и чл. 742, ТЗ - относно предпоставките за откриване на производството и тяхната същност

чл. 617, ТЗ - относно превръщане на задължението в парично

чл. 625, ТЗ - относно това, кой може да иска откриване на производството

чл. 628, ал. 2, ТЗ - относно приложенията към молбата

чл. 629, ТЗ - относно разглеждане на молбата

чл. 630, чл. 631 и чл. 632, ТЗ - относно възможните решения на съда

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си