Командитно дружество - права и задължения

Командитното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. То много прилича на събирателното дружество, но има и своите особености, за които аз и моите бъдещи съдружници трябва да знаем преди да решим да създаваме такова дружество, с което да развиваме нашата стопанска дейност.

Що е то командитно дружество?

Командитно дружество мога да образувам с договор между мен и поне още едно или повече лица, за да извършваме заедно някаква търговска дейност под обща фирма. Спецификата на това дружество е, че има два вида съдружници – неограничено и ограничено отговорни. Ако съм неограничено отговорен съдружник (комплементар), моята отговорност за задълженията на дружеството не е ограничена до това, което съм внесъл в дружеството, а се разпростира и върху моето лично имущество, което също ще служи за удовлетворяване на дружествените кредитори.В случаите, когато съм ограничено отговорен съдружник (командитист), отговарям само до размера на това, което съм внесъл в дружеството и кредиторите не могат да удовлетворяват задълженията си с моето имущество.Например аз предвиждам, че мога да имам сериозна печалба от производството на крушки. Обаче ми трябват парични средства. Затова се обръщам към други хора и искам от тях да се включат в дружеството ми само с пари. Те нищо няма да правят и ще разчитат да получат част от печалбата. Единственото им задължение е да внесат паричната вноска. Докато аз освен името съм си заложил и къщата, и кучето и всичко, което притежавам.

Отговорност на командитното дружество и съдружниците

За задълженията на дружеството отговаря самото то със своето имущество. Наред с тази отговорност, отговарям и аз, когато съм неограничено отговорен съдружник. Моята отговорност е лична и аз отговарям неограничено с цялото си имущество. Когато неограничено отговорните съдружници сме двама или повече, ние отговаряме солидарно. Това означава, че ако аз изплатя изцяло задължение към някой от кредиторите на дружеството, се опрощава задължението и на другия неограничено отговорен съдружник. Той от своя страна ще трябва след това да ми върне половината от това, което съм платил, ако не сме се уговорили друго. Кредиторът-ищец може да насочи иска си и срещу един или няколко от неограничено отговорните съдружници. Принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение – срещу неограничено отговорните съдружници.Срещу кредиторите на дружеството мога да отправя освен възраженията на самото дружество, така и мои лични възражения ( напр. за залог или ипотека), които имам срещу кредитора на дружеството, който на някакво друго основание се явява длъжник спрямо мен и т.н.Ако задълженията на дружеството са възникнали преди да стана съдружник, отговарям наравно с другите съдружници.Когато съм ограничено отговорен съдружник, аз изобщо не отговарям за задълженията на дружеството, щом като съм изпълнил задължението си за вноска. Аз не влизам в никакви отношения с кредиторите на дружеството, а само рискувам направената вноска. Веднъж направена, тя вече не ми принадлежи. Ако не съм изпълнил своето задължение за вноска, тогава кредиторите на дружеството могат да насочат изпълнение и към мен, но само в размерите на невнесеното.Има три хипотези обаче, при които отговарям като неограничено отговорен съдружник:

  1. Когато поради някакви мои лични подбуди или друга причина поискам името ми да бъде включено в търговската фирма на дружеството. Това може да заблуди кредиторите. Затова за тях аз ще бъда неограничено отговорен и те могат да насочат иска си и срещу мен. В отношенията си с другите съдружници на дружеството обаче аз си оставам ограничено отговорен.
  1. Когато извършвам правни сделки от името на дружеството без да съм овластен за това. Тогава отговарям лично с цялото си имущество, освен ако дружеството не потвърди сключената сделка или кредиторът е знаел, че съм ограничено отговорен.
  1. Когато дружеството започне дейността си преди вписването (тоест е в процес на учредяване), тогава така поетите задължения лягат върху всички съдружници, защото няма вписване, за да е ясно кой е неограничено и кой ограничено отговорен.

Какви права и задължения имам като съдружник в командитно дружество?

Отношенията ни като съдружници уреждаме с дружествения договор. Това, което уредим в него, има предимство пред това, което го пише в закона, тоест свободни сме да уредим отношенията си както намерим за добре. Единствено, когато в дружествения договор сме предвидили, че решенията на дружеството ще взимаме с мнозинство (повече от половината съдружници, 2/3) всеки неограничено отговорен съдружник има право на един глас.Важно! Когато става дума за права и задължения на съдружниците, има разлики в зависимост от това дали съм неограничено отговорен, или ограничено отговорен.

Неограничено отговорен съдружник - права и задължения

Правата и задълженията ми като неограничено отговорен съдружник се препокриват с тези, отнасящи се до съдружник в събирателно дружество - право на част от печалбата, която обаче разпределям не само с неограничено отговорните, но и с ограничено отговорните съдружници; право на обезщетение за разноски и вреди по дружествени дела, на лихва, на ликвидационен дял; право на контрол. Само аз мога да участвам в управлението на дружеството и да спирам решения на другите неограничено отговорни съдружници (право на вето). Задълженията ми са - да направя вноска, да платя лихви, когато това е предвидено, да се въздържам от конкурентна дейност, да полагам лични усилия и грижи за постигането на целите на дружеството.

Ограничено отговорен съдружник - права и задължения

Съвършено различно стоят нещата, когато съм ограничено отговорен съдружник. Като такъв моите права и задължения се различават от тези на неограничено отговорния съдружник. Дори когато са същите по вид, тяхното съдържание и обем са различни поради ограничения характер на отговорността ми. Аз имам следните права:

  1. Право на част от печалбата – Тъй като съм ограничено отговорен и не полагам лични усилия и грижи в дейността на дружеството, моята печалба се определя от направената от мен вноска. Обичайно печалбата ми е по-малка от тази на неограничено отговорния съдружник, освен ако не се уговорим нещо друго в дружествения договор.

В случаите, в които не внеса изцяло предвидената в договора вноска, полагащата ми се част от печалбата се прихваща до размера на вноската. Например дължа вноска в размер на 100 000 лв., но внеса само 40 000 лв., останалите 60 000 лв. могат да ми бъдат прихванати от печалбата, която ми се полага.Аналогично в загубите участвам отново до размера на предвидената вноска и не съм задължен да възстановявам получените печалби при последвали загуби.

  1. Право на ликвидационен дял – останалата част от имуществото на дружеството след прекратяването му, ако изобщо има такова.
  1. Право на контрол – мога да преглеждам търговските книги на дружеството и да искам препис от годишния финансов отчет. При отказ мога да поискам от окръжния съд да постанови да ми бъдат предоставени. NB! Не мога да се осведомявам лично за работите на дружеството, да преглеждам дружествените и другите книжа и да искам обяснения от управителите. Това са права само на неограничено отговорните съдружници.

Нямам право на обезщетение за разноски и вреди, тъй като не участвам в дружествените работи, не сключвам сделки, по повод на които могат да претърпя такива вреди. Поради същата причина нямам и право на лихва. Нямам право и да участвам в управлението, освен ако не е уговорено в дружествения договор, и нямам право на вето. Единственото задължение, което имам като ограничено отговорен съдружник, е задължението ми за вноска. Тя може да бъде парична или непарична (кола, офис). Ако не направя тази вноска в уговорения в дружествения договор срок, дължа лихва и без това да е уговорено. Щом веднъж дам вноската, нямам право да си я искам обратно, защото съразмерно на нея участвам в печалбата на дружеството.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл.88 ТЗ – относно субсидиарността на отговорността на неограничено отговорните съдружници;чл. 87 ТЗ – относно правото на един глас;чл.86 ТЗ – относно правото на контрол на неограничено отговорния съдружникчл.91 ТЗ – относно прихващането на задълженията на неограничено отговорните длъжници;чл. 92 ТЗ – относно отговорността на встъпващите нови съдружници;чл. 99 ТЗ– относно определението за командитно дружество и отговорността на съдружниците;чл.101 ТЗ - относно фирмата на командитното дружество;чл.104 ТЗ – относно предимството на дружествения договор пред законачл.105 ТЗ – относно управлението и представителството на командитното дружество;чл.106 ТЗ – относно действия на ограничено отговорния съдружник, които го правят неограничено отговорен;чл. 108 ТЗ – относно правото на контрол на ограничено отговорния съдружник;чл.109 ТЗ – относно участието в печалбата и загубата на ограничено отговорния съдружник;чл. 111 ТЗ – относно отговорност на ограничено отговорния съдружник;чл.112 ТЗ- относно отговорността на ограничено отговорния съдружник преди регистрацията на дружествотоЗакон за задълженията и договоритечл.86 ЗЗД - относно дължимата мораторна лихва при ненавременно внасяне на вноскачл.127 ЗЗД – относно уреждането на плащанията между солидарните длъжници;“Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” – Ангел Калайджиев, 2014 г.“Коментар на Търговския закон” - Книга първа, Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски, СОФИ-Р, 2007г. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

14.3.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си