Замърсяване на въздуха - какви са правата ми?

Усмивката е най-красивата част от човешкото лице. Клише. И като всяко такова - вярно. Не бива да се загрозява със сбръчкване на нос и поглед встрани от погнуса. Нито пък да се маскира в бялата препаска на предпазна маска. Аз имам право на чист въздух! Аз имам право да се усмихвам. На кого поверявам здравето си при всяко вдишване? Какъв е моят принос? Аз питам. Законът отговаря.

Вредата от дишане на замърсен въздух.

Както ние самите, така и светът, който обитаваме, не би могъл да бъде абсолютно идеална среда за живот. Всекидневно вдишваме процентна част от отпадъчните продукти на промишлеността, производството на енергия, транспорта и дори такива на селското стопанство. Поименно назовани, сред най-вредните са серният и азотният диоксид, неметановите летливи органични съединения, амонякът, фините прахови частици, метана и други. „Горещите точки“ или иначе казано – най-замърсените райони естествено остават градовете. Честото нарушаване на стандартите за качество на въздуха стават причина за все повече сърдечно-съдови и дихателни заболявания, дори – причина за откриването на рак. Проучване показва, че все повече служители смятат, че замърсеният въздух на работното място оказва негативен ефект върху работоспособността и ежедневното благосъстояние. Замърсяването на въздуха се превръща в основна екологична причина за преждевременната смърт в ЕС.

Мръсен въздух ли дишам? Кога въздухът се определя за замърсен според буквата на закона?

След измерване на пределно допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време се прави качествена оценка на атмосферния въздух. Списъкът на допустимите нива на отделните замърсители във въздуха цели безопасност и защита на населението. Законът представя таблица, определяща концентрацията на вредни вещества, както и формула за определяне на т.нар. сумарна концентрация, когато са налични няколко вредни вещества. Когато нивата на замърсителите надхвърлят изложените числа в закона, въздухът се счита за замърсен.

Поглед към институциите. Кой следи за чистотата на въздуха?

  1. Механизми на Европейския Съюз

Европейската агенция за околна среда е управленческият център за данни за замърсяване на въздуха. Три са правните механизми, задействани през 2005г с цел до 2020г. вредните емисии да бъдат драстично намалени, а качеството на живот на хората - подобрено:

Всички държави членки на ЕС са длъжни да изпращат всяка година доклади за емисиите и предвижданията за замърсителите на въздуха, както и да разработят национални програми за намаляване на емисиите, с цел постигане на допустимите стойности. Наред с различни предложения в тази посока вече има съществуваща нормативна уредба за големите горивни инсталации, където се съдържат строги правила за мониторинг на емисиите на въглероден диоксид. Така всяка една от държавите членки определя вида и размера на санкции при нарушаване на отредените норми.

  1. Санкциите на национално ниво

Ето, колко бих платил/а, ако чрез своето действие или бездействие замърся въздуха в границите на България:

Числа и закони, закони и числа. А конкретика?

Ето, откъде мога да се информирам за стойностите на замърсяване на въздуха:

Полезно! На сайта мога да се информирам и относно евентуално алармиране на населението при превишаване на т.нар. алармени прагове на някои замърсители.

Имам съмнения, че дишам замърсен въздух. Къде да подам своя сигнал?

За жалби и сигнали мога да позвъня на т.нар. „зелен телефон“ за връзка с регионалните инспекции по околна среда. Впоследствие приетите сигнали биват обработени. Ежемесечно излиза информация с броя, датата, вида на сигнала, отговорната институция и предприетото от нея действие на съответния регионален сайт. Като документиран се определя сигналът, който ми дава възможността да изразя писмено пред институцията данни, свързани с качеството на течните горива от мен като гражданин. За целта посочвам личните си данни. След постъпване на сигнала, контролните органи извършват проверка и оценка на качеството на атмосферния въздух. Важно! Имам право да оспоря решение на органите, в случай че оценката установи спазени норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. В този случай допълнителните измервания ще се извършат посредством мобилни автоматични станции или друга апаратура. При повторно потвърждаване на резултатите съм длъжен/на да заплатя разходите. Имам право да изискам повторна или допълнителна информация от наблюдения, измервания, обработка на данни и други. В този случай определената от закона сума (спрямо вида на проверката) остава за моя сметка.[toggles][toggle title=Източници] Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):чл. 4 – относно основните показатели, характеризиращи качеството на въздуха чл. 6, ал. 1, 2 – относно издаването на наредби за утвърждаване на норми за вредни вещества в атмосферния въздухчл. 9г. ал. 1 – относно правилата за контрол на емисиите на вредни веществачл. 19, ал. 1 – относно държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух чл. 23, ал. 2 – относно публикуване на данните в официални бюлетиничл. 23, ал. 3 - относно таксите при повторна или допълнителна проверкачл. 23, ал. 6 - относно оспорване на резултатите след извършена оценка на качеството на атмосферния въздух 1, ал. 19 от Допълнителните разпоредби към ЗЧАВ – относно дефиниране на документиран сигнал Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2001г. Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2001г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители:чл. 1 - относно целите на директивата чл. 6, ал. 2 - относно националните програми и предвидени политики и меркичл. 8, ал. 1 - относно изпращането на докладите на държавите-членки Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009г. Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по ЗДТ Наредба за реда и определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите нормиПриложение № 1 - относно размера на санкциите при замърсяване Официален сайт на Министерство на околната среда и водите Официален сайт на Европейската агенция за околна среда Сайт за национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух Официален сайт на Европейски парламент, сектор Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване Тематичната стратегия от 2005г. срещу замърсяването на въздуха[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

25.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си