Как да реша потребителски спор с помощта на помирителна комисия към КЗП?

Закупих си чисто нов хладилник. На първия месец обаче установих, че е дефектен. Обърнах се за рекламация към търговеца, от когото го закупих. Той твърдеше, че аз съм го развалил, тъй като не съм го използвал, съгласно инструкциите за употреба. Спомена, че повредата на някои части на хладилника не е включена в гаранцията му. Така отказа да поправи хладилника, отказа и да го замени с нов или да ми върне парите. Търговецът е дал съгласие за участие в помирителна комисия - проверих в регистъра, воден при Комисия за защита на потребителите (КЗП). Искам да решим спора чрез помирителна комисия, каква е процедурата?

Какво е помирителна комисия?

Помирителната комисия решава спорове между потребители и търговци в извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип, като изготвят помирително предложение за страните, което след като бъде одобрено, има сила на споразумение между тях. Първо трябва да отнеса спора за решаване директно към търговеца. След това имам право да сезирам Комисията, когато:

Имам два варианта:

 1. Да използвам Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) - Чрез този портал мога да уреждам споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални такива.
 2. Подавам заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП

Комисиите са два вида - секторни(разглеждат спорове между потребители и търговци в сектори на икономиката - например в областта на енергетиката, железопътния, водния, въздушния транспорт и т.н.) и общи ( съдействат за постигането на споразумение при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Броят им е 12 и са разпределени по региони в страната). Важно!Oбщите и секторните помирителни комисии разглеждат спорове, след като първо съм отнесъл спора за решаване директно към търговеца. Това трябва да декларирам в заявлението си при подаването му.

Как да поискам помирителна комисия?

Първо подавам заявление чрез:

Как да подам заявление за помирителна комисия?

Заявлението ми трябва да съдържа:

 1. моите имена, адрес, електронна поща и/или телефон;
 2. име/наименование и адрес на търговеца, срещу когото се подава заявлението;
 3. изложение на фактите и обстоятелствата по спора;
 4. формулиране на искането;
 5. опис на документите, приложени към заявлението - това са писмените доказателства, с които разполагам. Например копие от подадената жалба до търговеца, включително и решението по нея, в случаите, когато търговецът се е произнесъл по нея;
 6. подпис на заявителя или на упълномощено от мен лице - при упълномощаване прилагам и нотариално заверено пълномощно, с което пълномощникът е упълномощен да участва в помирителното производство и да сключва споразумение от мое име.
 7. декларация, че спорът е бил отнесен за разглеждане до търговеца и той не се е произнесъл в срок (не прилагам тази декларация, когато има решение на търговеца по жалбата);
 8. декларация, че към момента на подаване на заявлението не съм отнесъл същия спор за разрешаване пред съд, арбитражен съд или друг орган за извънсъдебно решаване на спорове и не съм сезирал органите на досъдебното производство;
 9. декларация, че не съм сключил спогодба с търговеца по спора.

Важно! Помирителното производство е безплатно за страните и не заплащаме такса за разглеждане на спора от общите или секторни помирителни комисии.Спорът се разглежда по същество в срок до два месеца след изтичане на сроковете за получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства. При случаи с фактическа или правна сложност срокът може да бъде удължен с 20 работни дни.А след това какво? След разглеждане на спора по същество помирителната комисия в двуседмичен срок изготвя и приема писмено помирително предложение, което изпраща на мен и търговеца по спора до 5 работни дни. Страните по спора можем да одобрим или да отхвърлим предложението чрез писмено изявление до комисията в срок от 10 работни дни след получаването му (В писменото изявление посочвам номера и датата на помирителното предложение и се подписвам). Одобрението има сила на споразумение между нас - спорещите страните. NB! Не се разглеждат повторно спорове, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.NB! Можем да придададем изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставим за одобрение пред компетентния граждански съд.[toggles][toggle title=Източници] Закон за защита на потребителите (ЗЗП):чл. 182, ал. 2 и ал. 4 ЗЗП - относно видовете помирителни комиси;чл. 183д, ал. 1 ЗЗП - относно отнасянето на спора до търговецачл. 183ж, ал. 3 ЗЗП - относно възможността споразумението между търговец и потребител да има изпълнителна сила;чл. 183ж, ал. 4 ЗЗП - относно повторното разглеждане на спорове. Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии (Правилника) :чл. 17, ал. 1 от Правилника - относно дейността на помирителните комисии;чл. 14, ал. 1 от Правилника - в кои случаи може да се поиска помирителна комисия;чл. 18, ал. 3 от Правилника - относно подаване на заявление за помирителна комисия;чл. 18, ал. 2 и ал. 5 от Правилника - относно съдържанието на заявлението и декларациите, които следва да се приложат към него;чл. 24, ал. 1, чл. 26 и чл. 29, ал. 1-2 от Правилника - относно разглеждането на спора;чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Правилника - относно решението по спора. Сайт на Комисия за защита на потребителите -[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Nikoleta

Bezergyanova

9.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си