“Живот” на едно авторско право

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Случва се, когато търся информация в интернет, да попадна на материали - снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да знам, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право , какво е времетраенето им и как могат да се наследят?

Каква е продължителността на авторските ми права?

Авторските ми права върху моите произведения се запазват докато съм жив, а моите наследници могат да ги наследят и упражняват до 70 г. след смъртта ми. При произведения, създадени с помощта на други автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

След смъртта ми, до изтичане на срока за закрила на неимуществените ми авторски права, те се упражняват от наследниците ми.

ВАЖНО: Началото на сроковете, посочени горе, започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта ми или годината, в която съм създал, съответно разгласил или публикувал произведението.

Кой наследява авторското ми право?

След смъртта ми авторските ми права преминават върху моите наследници. Периодът за упражняване на тези права продължава до изтичане на срока на времетраенето им.

Ако нямам наследници или те починат, без да оставят свои наследници, преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата. Тя го упражнява до изтичане на срока от 70 години чрез Министерството на културата.

Как се използва произведението ми след изтичане на срока на времетраене?

След изтичане на срока на времетраене на авторското ми право, произведенията могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават следните права:

Моите произведения могат да бъдат използвани съобразно посочените горе условия безсрочно, но след изтичане на срока на времетраене на авторското ми право.

Министерството на културата следи за спазването на тези права и по изключение може да разреши промени в произведението.

ВАЖНО: В днешно време се забелязва тенденцията за копиране и сваляне на авторски материали (снимки, статии, видео записи, музика и др.), разпространени в интернет пространството (сайтове, блогове и др.). За да избегна злоупотреба с авторските ми права върху тези произведения, е добре да предприема предварителни защитни мерки. Те може да се разделят на правни мерки (напр. подписване на договор за предоставянето на авторските ми права и условията за ползването им) и технически мерки като:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

Актуализира: Емил Махлелиев[toggles][toggle title="Източници"]

§Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):

чл. 2, ЗАПСП - относно възникването на авторското право;

чл. 3, ЗАПСП - относно обектите на автосрко право;

чл. 4, ЗАПСП - относно изключенията от обекти на авторското право;

чл. 5, ЗАПСП - относно носителя на авторско право;

чл. 8, ЗАПСП - относно съавторството;

чл. 15, ЗАПСП - относно неимуществените права върху обекти на авторско право;

чл. 18, ЗАПСП - относно имуществените права върху обекти на авторско право;

чл.27 - чл.34б, ЗАПСП - относно времетраенето на авторското право.

§ Министерство на културата - Дирекция "Авторско право и сродни прва".

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

28.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си