Социална стипендия за студенти

Студент съм и имам нужда от пари за учебници, семестриални такси, дискотеки и други полезни неща. Знам, че държавата отпуска определени средства за своите студенти, но не знам какви са условията и редът, по който мога да ги получа. Тук ще мога да науча повече за социалните стипендии, които мога да получа в университета.

Какви са изискванията, за да мога да получавам стипендия?

Когато съм в редовна форма на обучение, имам право на социална стипендия, ако попадам в някоя от следните групи:

Освен това трябва и:

Висшето училище трябва да определи критерии (например полагане на всички изпити) за получаване на такава стипендия, видa на документите и срока за приемането им. В критериите задължително се включва средният ми семестриален успех и/или месечен доход на член от семейството ми за предходните 6 месеца. Задължително част от средствата за стипендии трябва да се предоставят само въз основа на критерий “среден семестриален успех”.Важно! За мен няма изискване за среден семестриален успех и ще получа стипендия независимо от това дали съм положил всички изпити и дали имам висок успех, ако попадам в някоя от следните групи,

Имам право да получавам стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит или за защита на дипломна работа.Месечният размер на стипендията се определя от ректора по предложение на студентския съвет и тя не може да бъде по-малка от 70 лева и по-голяма от 150 лева.Когато съм студент и имам дете, също мога да получавам стипендия. Повече информация мога да науча на този линк.

Какви документи трябва да подготвя?

Следва да представя молба по образец от университета ми, като в нея трябва да бъде заверен успехът ми.Трябва да представя и съответните документи за доходи на семейството ми от последните шест месеца (например от април до септември за зимния семестър и от август до януари за летния). Срокът, през който следва да са получени доходите, се указва в изискванията на съответното висше училище.В “семейството” се включват моят съпруг и децата ми, ако съм семеен, или родителите ми, непълнолетни братя и сестри и пълнолетни, ако учат или са нетрудоспособни. За всяко едно от тези трябва да представя документ - например удостоверение от училището на брат ми, че е ученик, документ, удостоверяващ нетрудоспособността на сестра ми и т.н.Сумата на доходите на отделните членове от семейството ми включва:

За всеки от документите следва да представя удостоверителни бележки, издадени от работодателя или съответната институция (например от НОИ при изплащане на обезщетения или пък от бюрото по труда, ако родителите ми са регистрирани). Добре е да знам, че тези документи следва да отговарят на действителността, тъй като нося наказателна отговорност.Всички тези документи заедно с молбата по образец следва да предам в определения от висшето училище срок. Мога да кандидатствам за стипендия всеки семестър. В рамките на семестъра, в който съм класиран за стипендия, ще получа общо пет стипендии, които трябва да ми се изплащат всеки месец до 5-то число.[toggles][toggle title=Източници] Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ПМС № 90 на МС от 2000 г.)чл. 1 - относно лицата, които има право да получават стипендииичл. 3, ал. 2 - относно изплащане на стипендии за 12 месеца за студентки майкичл. 3, ал. 3 - относно това, че за определени лица не се изисква наличие на среден семстриален успехчл. 3, ал. 4 - относно право на бащите да се позлват от чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 чл. 3, ал. 5 - относно правото на студентките майки да получават стипендия в семестъра, в който детето им навършва 6-годишна възрастчл. 3, ал. 7 - относно получаване на стипендии в последен семестър на обучениечл. 3, ал. 11 - относно срока за изплащане на стипендиитечл. 4, ал. 1 - относно изискването ректора да утвърди вид, срок за подаване на документите и критерии за класиранечл. 4, ал. 2 - относно задължителните критерии за определяне на студентите, получаващи стипендиячл. 4, ал. 3 - относно изискването част от средствата за стипендии да се предоставят само по критерий “среден семестриален успех”чл. 4, ал. 9 - относно размер на месечна стипендиячл. 8а, ал. 3 - относно брой месеци за изплащане на стипендиите 1 - относно понятието “семейство” 2 - относно съдържанието на доходитеНаказателен кодекс (НК)чл. 313 - относно наказателната отговорност при представяне на невярна информация[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Мирчева

6.1.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си