Колко ще ми струва да ползвам природен газ в дома си?

Вече знам, че ползването на природен газ у дома е не само безопасно, но и безвредно за околната среда. Като глава на домакинство обаче за мен най-важно е да знам как потреблението на природен газ ще се отрази на семейния бюджет.

Как се съпоставят разходите ми като потребител на природен газ и на електроенергия?

Ако сравня цената за електроенергия с тази на природния газ, за ноември 2016-та година данните сочат, че:

Разликата е съществена, но каква ще е крайната сума, която бих платил за година, ако ползвам синьо гориво у дома?Ако домакинството ми се състои от трима души, живеем в апартамент от 70 кв.м., в нова сграда с изолация и дограма, то ние, като потребители на енергия от природен газ, бихме реализирали годишни разходи от приблизително 675 лева за отопление и подгряване на вода. Допълнително можем да оптимизираме този разход с 10%, ако си монтираме седмичен програматор - така годишните разходи стават около 608 лева. При сегашните цени на енергоизточниците, ако използваме електроенергия, бихме похарчили за година около 1580 лв. Излиза, че в момента енергийните разходи на газифицираните жилища са в пъти по-ниски от разходите, които имат домакинствата, използващи електроенергия.За да разбера колко ще ми струва ползването на природен газ и как да сравня годишните ми разходи с тези за газьол, пропан-бутан и електроенергия, мога да ползвам този Енергиен калкулатор.

Какви са цените на газа в България и в Европейския съюз?

Често приятели от чужбина казват, че в България плащаме много повече за енергия в сравнение с другите европейски държави. Статистиките обаче сочат друго.Поглеждам колко плащат домакинствата в България в сравнение с тези в останалите страни членки на ЕС. Според данните на Евростат тенденцията през последните три години в Европа е цената на природния газ да намалява. В България синьото гориво за домакинствата е поевтиняло в периода между първата и втората половина на 2015-та година.

332

Актуалните резултати за първата половина на 2016-та показват, че средното ниво на цената на газа е 0.062 евро/кВтч или 0.121 лева/кВтч. България е в топ три на страните с най-ниски цени - българските домакинства плащат 0.039 евро/кВтч или 0.076 лева/кВтч. Единствено домакинствата в Унгария (0.034 евро/кВтч) и Румъния (0.033 евро/кВтч) плащат по-малко от нас.Причината за Унгария е по-близкото й местоположение до газовите находища, от които се транспортира суровината, докато в Румъния по-ниска цена се дължи основно на използваните големи количества природен газ от местен добив.

От какво зависи цената на природния газ?

За да стигне до дома ми, природният газ изминава дълъг път: добива се от газовото находище, претърпява първична обработка и се транспортира до българската граница. След това по националната газопреносна мрежа стига до входа на регионалната газоразпределителна мрежа, а оттам и до дома ми.Ето защо крайната цена, която заплащам като потребител, се образува от четири компонента:Цена за доставка + Цена за пренос + Цена за разпределение + Цена за снабдяване = Крайна цена за потребителяЩе разгледам в детайли всеки един от тези компоненти, за да знам какво представляват и от какво зависи цената им.

Разбивка на цената по тези компоненти получавам с фактурата си, заедно с информация за действителната консумация на природен газ за отчетния период и начисления ДДС.

Кой определя тези цени и подлежат ли те на регулация?

Основните компоненти на цената на природния газ се определят и регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Регулацията се налага, тъй като за момента на пазара на природен газ в България не са налице фактически предпоставки за формиране на конкуренция, която да позволи свободното договаряне на цените при пазарни условия.Законът оправомощава Комисията да определя:

Комисията определя съответните ценообразуващи елементи по специална методика, установена в закона. Енергийните предприятия предлагат на Комисията тарифите за съответните услуги и клиенти, формирани на базата на проучване за техните стойности.А как се случва промяната на цените?Енергийните предприятия подават обосновани предложения до КЕВР за промяна в цената. В срок до два месеца Комисията обсъжда предложението (включително го подлага и на обществено обсъждане), приема доклад и след гласуване взима решение за приемане на промените.[toggles][toggle title=Източници]Закон за енергетикачл. 10 и чл. 21 - относно правомощията на КЕВР;чл. 14 - относно общественото обсъждане на заявление за изменение на цените;чл.30, ал. 1 и ал. 2 - относно ценовото регулиране и наличието на конкуренция;чл. 38а и 38б - относно съдържанието на фактурата за битово потребление на газ; Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ чл. 9-16 - относно образуването на цената на природния газ;чл. 14 - относно тарифните структуричл. 17 - относно цените, по които общественият доставчик продава на крайните снабдители и на клиентите;чл. 18 - относно цената за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи;чл. 19 - относно цените за продажба от крайните снабдители на клиенти;чл. 25 и чл. 26- относно промяната на цените на природния газУказания за образуване на цени за достъп и съхранение на природен газ в съоръжения за съхранение при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост на капитала"Правила за работа с потребителитеОбщи условия за продажба на природен газ на потребители за битови нуждинаредбата за регулиране на цените Сайт на Евростаттаблица 1- относно цената на природния газ в ЕС през първата половина на 2016;фигура 4- относно процентното изменение на цените на природния газ в ЕС в периода 2015-2016[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

6.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си