Свидетелство за съдимост

Реших да кандидатствам за нова работа. За да ме одобрят първото и най-важно условие е да подам редовни документи. Сред тях се изисква и свидетелство за съдимост. Не съм си изваждал досега подобен документ. Как мога да се сдобия с такова?

Какво представлява свидетелството за съдимост?

Свидетелството за съдимост е документ, съдържащ информация за съдебното ми минало. За издаването му, молба трябва да подам в бюрото за съдимост при районния съд. Най-често свидетелство за съдимост ми е необходимо за:

Каква е процедурата по издаване на свидетелство за съдимост?

За да ми бъде издадено свидетелство за съдимост, първо подавам заявление по образец. Бланка мога да си взема на място в бюрото за съдимост при Районния съд.Заявление мога да подам лично, когато искам свидетелство за мен самия. А когато ми е необходимо свидетелство за съдимост за друго лице, трябва да представя следните документи:

Къде подавам заявлението?

Заявление подавам в:

Заявлението е по образец и попълвам следната информация за себе си:

Важно! При подаването на заявлението, трябва да представя в оригинал за справка: личната си карта, препис от акта ми за раждане или удостоверение за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, удостоверяващ данни за родителите ми, както и документ за платена държавна такса.Държавната такса за свидетелство за съдимост, издадено на хартиен носител е 5 лв., съответно за електронно свидетелство за съдимост - 3 лв.

Мога да си извадя и електронно свидетелство за съдимост?

Министерството на правосъдието има разработена информационна система за издаване на електронни свидетелства за съдимост. За целта трябва да подам заявление по електронен път чрез попълване на данни в обявената от министерството интернет страница. Електронното свидетелство за съдимост има същата сила като издаденото в писмена форма.Важно! За да използвам тази електронна услуга е необходимо да имам квалифициран електронен подпис. Не може да ми се издаде свидетелство по електронен път, когато за мен е съставян бюлетин за съдимост (бюлетин за съдимост се съставя за всички лица, които са осъждани за престъпление), включително ако съм освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.Повече за процедурата по издаване на електронно свидетелство за съдимост мога да прочета тук.

Срок за издаване на свидетелството за съдимост

Свидетелството за съдимост се издава:

Съдържание на свидетелството за съдимост

В свидетелството за съдимост се вписват:

Важно! Свидетелството за съдимост, в което има вписани осъждания, се подписва от председателя на районния съд/определен от него заместник, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от неговия ръководител/определен служител юрист.

Кога мога да си извадя чисто свидетелство за съдимост?

Чисто свидетелство за съдимост мога да си извадя, когато съм осъждан за престъпление, но впоследствие:

Предвид целта, за която се издава свидетелството, председателят на районният съд преценява дали обстоятелството на реабилитацията/амнистията, следва да се отрази.Осъждането, за което съм реабилитиран се вписва, когато съгласно закон или указ не се заличават последиците от осъждането. В тези случаи се отбелязва, че съм реабилитиран и датата на реабилитацията. Когато подавам заявление следва да посоча постановената съдебна реабилитация или амнистия и да представя необходимите доказателства. Важно! Ако съм амнистиран или реабилитиран не може да ми се издаде електронно свидетелство за съдимост.

Валидност на свидетелството за съдимост

Свидетелството за съдимост, както и електронното свидетелство за съдимост важат за срок от 6-месеца от датата на издаването им.[toggles][toggle title=Източници] Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от Министерството на правосъдието:чл. 33 - 46 - относно процедурата по издаване на свидетелство за съдимост. Тарифа № 1 към Закона за държавните данъци и такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието:т. 19,буква а) и т. 62в, буква в) - относно държавна такса за издаване на свидетелство. Наказателен кодекс (НК):чл. 83 НК - относно амнистията;чл. 85 - 88а НК - относно реабилитацията.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си