Увеселителни паркове - устройство, безопасност и технически изисквания

От малък си падам по “силните усещания” - скачал съм с парашут, карам мотор, имам кану. За да поддържам адреналина и като дете, и сега посещавам увеселителни паркове - скоростта, изненадите и емоциите ме карат да се чувствам пълноценен. Има ли правила за устройството, безопасността и техническите изисквания, на които да отговарят съоръженията, поставяни в увеселителни обекти? Време е да разбера!

Какво е добре да знам за увеселителните паркове?

Съоръженията, поставени в увеселителни паркове (законът борави с понятието “увеселителни обекти”) се разделят на категории в зависимост от възрастовата група на потребителите и степента на опасност (напр. скоростта, която развиват съоръженията). Те биват:

Друго установено в закона деление е с оглед на това как се управляват съоръженията (ръчно, механично, електронно).За всяко съоръжение в увеселителния обект, собственикът/ползвателят трябва да поддържа и съхранява техническа документация, включваща основните технически данни на съоръжението; инструкции за безопасната експлоатация, за задължителните периодични прегледи, за периода на подмяна на съставните части; протоколите от извършените изпитания на съоръжението за безопасност. Част от документацията е и паспортът на съоръжението (в него се съдържа информация относно наименование, категория и общи данни, право на собственост, описание на съоръжението, разрешение за пускане в действие, задължителни прегледи, извършени планови и извънпланови ремонти, планови технически прегледи, регистрирани аварии и злополуки, регистрирани монтажи).

Как се осигурява безопасността ми като потребител?

Теренът, върху който се организират увеселителни обекти се определя от общината въз основа на подробния устройствен план, като за поставяне на съоръженията е необходимо разрешение от главния архитект на общината. (То се издава въз основа одобрената подробна ситуационна схема и представените паспорти на всяко съоръжение). Увеселителният парк трябва да бъде изграден въз основа на подробна ситуационна схема, изготвена от технически правоспособно лице (машинен инженер, електроинженер, строителен инженер или архитект), като това изискване е въведено с цел да не се застрашава живота и здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията.На подробната ситуационна схема трябва да бъде обозначена определена информация: видовете съоръжения и начинът на тяхното задействане, точните места на всяко от съоръженията, маршрутите за преминаване, напускане и евакуация, всички необходими временни ограждения и прегради за предотвратяване на неразрешен достъп и за ограничаване на достъпа, системата за електрическо захранване, броят и местата за пожарогасители, негоримите контейнери за отпадъци).Важно! Ситуационната схема трябва да е на разположение на районната пожарна служба, на общината, на територията на която се поставят съоръженията - за да могат при необходимост пожарникарите да реаргират ефективно. Важно! Минимум един изход и един достъп на увеселителния обект трябва да са подходящи за инвалидни колички.Любопитно!Съгласно закона до всяко бънджи или бънджи и батути трябва да има теглилка за проверка теглото на потребителя.Информационна табела относно ограниченията за потребителиИнформационната табела на съоръжение в увеселителен парк, трябва за съдържа :

Важно! Съоръженията, които може да изложат на риск потребители с пейсмейкъри, със сърдечни заболявания, със здравословно състояние, което може да се влоши при ползване на съоръжението, както и бременни жени, се обозначават допълнително с подходящи видими знаци за ограничаване на ползването им.

Кой и как осъществява контрол и поддръжка върху увеселителните обекти?

През времето на експлоатация собственикът/ползвателят на съоръженията в увеселителния обект носи отговорност за поддържането и изправността им. Той определя отговорник по експлоатацията и оператор на съоръженията. Отговорникът извършва ежедневни прегледи на съореженията и техните елементи за установяване на повреди, които създават опасност за потребителите и персонала на обекта и нанася данните в дневник на съоръжението, който трябва да съдържа цялата релевантна за него информация. Операторът наблюдава пряко всяко съоръжение през цялото време, когато то се ползва от потребителите; осигурява аварийното спиране и евакуация на потребителите на съоръжението; докладва при аварии и дефекти; недопуска пренатоварване на съоръженията с повече на брой ползватели.Контрол върху състоянието на съоръженията в увеселителните паркове се извършва от лице за контрол въз основа на писмен договор със собственика, съответно ползвателя на обекта. Важно! Лице за контрол по смисъла на закона е лице/фирма, което е получило сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” за извършване на контрол за безопасност на съоръженията, и действа по възлагане на клиенти. (ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България)Задължително контрол върху съоръженията се извършва от лице за контрол:

За извършения преглед се съставя доклад за състоянието на съоръжението.

Как мога да помогна аз като потребител?

Когато забележа, че дадено съоръжение е неизправно - липсва болт, предпазен колан и т.н., не се качвам на него с оглед моята безопасност. Добре е обаче да направя повече от това! Друг посетител на увеселителния обект, а не аз, може да се контузи или нарани, използвайки неизправното съоръжение. Затова винаги, когато констатирам проблем, трябва да сигнализирам на оператора на съоръжението или друг служител в непосредствена близост до съоръжението, за да бъде ограничен достъпът на потребители до извършването на проверка на изправността на съоръжението и евентуално, ако е необходим ремонт.[toggles][toggle title=Източници] Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти:чл. 5 - относно видовете съоръжения в увеселителните обекти;чл. 8 - 10 - относно техническата документация на съоръженията;чл. 11 - относно изискването за подробна ситуационна схема;чл. 13 - относно издаването на разрешение от главния архитект на общината;чл. 23 - 25 - относно служителите, поддържащи съоръженията;чл. 31 - относно безопасността на потребителите;чл. 34 - относно достъпа до увеселителния обект;чл. 37 - относно задължението за поставяне на информационни табели;чл. 38 - 40 - относно поддържането и ремонта на съоръженията;чл. 41 - 42 - относно контрола на съоръженията;

Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 56, ал. 6 ЗУТ - относно регулирането на материята;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

29.11.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си