Събирателно дружество - учредяване и прекратяване

Събирателното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. В сравнение с другите търговски дружества то има определени предимства, но и някои недостатъци, които аз и бъдещите съдружници трябва внимателно да преценим, преди да решим под каква организационна форма ще извършваме стопанска дейност.

Какво представлява и как се учредява събирателното дружество?

Събирателното дружество се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, като съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Характерно за СД е, че за задълженията на дружеството отговаря не само то със своето имущество, но отговарят и съдружниците. Моята отговорност като съдружник за задълженията на дружеството не е лимитирана до това, което съм внесъл в дружеството. Моето собствено имущество също ще служи за удовлетворяване на дружествените кредитори. Това ще рече, че за задължение на дружеството кредиторът-ищец може да насочи иска си и срещу един или няколко от съдружниците. Той може да иска изпълнение на цялото задължение на дружеството от всеки от нас, съдружниците, а изпълнението на задължението от един съдружник освобождава от дълга съдружниците, към които не е насочена претенцията, и дружеството. Принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците.За да учредим събирателно дружество, е нужно най-напред съдружниците да сключим договор. Той отразява нашето съгласие за образуване на дружеството. Договорът се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите ни и съдържа:

Сключването на дружествения договор обаче не е достатъчно за възникване на събирателното дружество. Необходимо е след това да регистрираме дружеството. Това става чрез вписването му в търговския регистър. Всички съдружници подписваме заявлението за вписване, към което се прилага учредителният договор. Лицата, които с договора сме определили да представляват дружеството, представят образци от подписите си.

Прекратяване на събирателното дружество и членството

Събирателното дружество се прекратява:

В тези случаи съдът може, вместо да прекрати дружеството, да изключи виновния съдружник. За да продължи да съществува дружеството обаче, трябва едновременно да са налице следните 2 условия:

В учредителния договор можем да включим клауза, съгласно която дружеството ще продължи да съществува и когато бъде прекратено членството на някой съдружник. В този случай останалите съдружници изплащат дела от имуществото на прекратилия участието си съдружник, а при смърт на съдружник в дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в дружеството в срок от 3 месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, както и при прекратяване членството на съдружник, дружеството изплаща стойността на дела на наследодателя или на прекратилия членството си съдружник от дружественото имущество и дела от годишната му печалба за времето до прекратяването на членството.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 76 ТЗ - относно определението за събирателно дружество;чл. 77 ТЗ - относно фирмата на събирателното дружество;чл. 78 ТЗ - относно съдържанието на учредителния договор;чл. 79 ТЗ - относно регистрацията на събирателното дружество;чл. 93 ТЗ - относно основанията за прекратяване на събирателното дружество;чл. 94 ТЗ - относно прекратяването от съдружник с предизвестие;чл. 95 ТЗ - относно прекратяването по решение на съда и изключването на съдружник;чл. 96 ТЗ - относно прекратяването с предизвестие от личен кредитор на съдружник;чл. 97 ТЗ - относно продължаването на дружеството. “Основи на търговското право” - Огнян Герджиков, 1995 г. “Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” - Ангел Калайджиев, 2014 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си