Отказан достъп до борда на самолет

* Правата , разгледани по - долу се отнасят за случаите на пътуване от и за държава-членка на Европейския съюз (ЕС) (чл. 3 Регламент № 261/2004)Наскоро ми беше отказан достъп до борда на самолет, а другите отпътуваха към желаната дестинация. Кога може да ми бъде отказан достъп до борда на самолет? Какви са правата ми? Защо при недостиг на места едни се качват на борда, а други не?

Кога е налице отказан достъп до борда на самолет?

Отказ за допускане на борда е налице когато ми бъде отказан превоз при условие, че имам потвърдена резервация, явил съм се за качване на борда и не попадам в една от хипотезите, когато аз съм “виновен”.Съгласно закона няма да бъда превозен поради моя вина, когато:

Важно! За да бъда допуснат до борда на самолет освен билет, трябва да се легитимирам и с валиден паспорт или документ за самоличност. Ако изгубя документите си или те ми бъдат откраднати, мога да потърся съдействие от местната полиция и да ми бъде издаден документ (удостоверение), установяващ моята идентичност. Всяка страна обаче има Национален план за авиационна безопасност и служителите на летището могат да ми откажат полет с оглед неговото спазване. Затова е добре предварително да поискам информация от авиокомпанията по този въпрос, а не непосредствено преди полета.

Тоест вината затова, че не съм допуснат до борда на самолета, трябва да е у превозвача. Това може да стане само поради “разумни причини” - местата на борда са по-малко от броя на пътниците желаещи да летят (пренатоварване на полета), грешки в системата при извършване на резервации и др. В такъв случай въздушният превозвач трябва да извърши подбор на пътниците.Важно! Какви са критериите за подбора? С предимство се ползват лица с намалена подвижност (поради физически увреждания; психически увреждания и всяка друга причина за неспособност), техните придружители или кучета-водачи, както и децата, които пътуват без придружител.Общото правило е следното - първо превозвачът предлага доброволен отказ от полет. Ако броят на отказалите се е недостатъчен, въздушният превозвач може да откаже достъпа ми до борда без мое съгласие.

При отказ (доброволен или без мое съгласие) за мен възникват права ...

Въздушният превозвач трябва да ми предостави възможност за избор между:

  1. Възстановяване на цената на билета в пълен размер в срок до 7 дни;
  2. Премаршрутирането - своевременно или на по-късна, удобна за мен дата, при наличие на места.

Важно! Възможност за премаршрутиране имам и ако полетът ми е част от организирано туристическо пътуване, което включва въздушен превоз, но сумата, платена за билета, няма да ми бъде възстановена.При изчакване за новия полет, трябва да ми бъдат осигурени и:

Важно! Ако при алтернативния полет бъда настанен в по-висока класа, аз не доплащам разликата в цената. Обратното - превозвачът ще ми дължи връщане на част от парите - от 30 до 75 %, в зависимост от дължината на полета, ако бъда настанен в по-ниска класа. (30 % за полети до 1500 км; 50 % за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; 75 % за полети над 3500 км.).Имам право и на парично обезщетение (компенсация), в размер на:

Обезщетението може да бъде намалено с 50%, ако ми се предложи съставяне на нов маршрут с алтернативен полет, чието време на пристигане не превишава планираното време на пристигане на първоначално полет с от два до четири часа. (два часа за полети до 1500 км; три часа за полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; четири часа за полети над 3500 км.).При доброволен отказ превозвачът е длъжен да ми предостави и договорени между нас отстъпки или ползване на предимства при друг полет. Тоест да ми предложи нещо допълнително, по-изгодно, ако доброволно се откажа.Важно! По споразумение с превозвача обезщетение може да ми бъде изплатено не в пари, а в пътнически ваучери и/или други услуги.

Как да потърся правата си?

Въздушният превозвач е длъжен на гишето за регистрация на пътници да направи видима следната информация:“В случай че Ви е отказан достъп на борда или Вашият полет е отменен или забавен с два часа или повече, потърсете на гишето за регистрация на пътници и предаване на багаж на летището или на изхода за отвеждане към самолета текст, уведомяващ Ви за Вашите права на обезщетение и съдействие."При закъснение с два или повече часа на полета ми, трябва да ми изпрати и писмено съобщение, в което да ме информира какви са правата ми.

Как стоят нещата на практика?

Дотук изброих всички неща, на които имам право. Но, за съжаление е възможно да ми бъде отказан достъп до борда на самолет и да не получа абсолютно никакво съдействие от служителите на летището. Кои са стъпките да потърся правата си?

  1. Първо, мога да подам жалба до авиопревозвача (стандартния електронен формуляр за оплакване мога да намеря тук). В случай че до 6 седмици не получа отговор или поне не отговор, който ме удовлетворява, тоест превозвачът оспорва правата ми, имам и друг вариант.
  2. Жалба (или копие на жалбата до превозвача) мога да изпратя до органа за гражданско въздухоплаване.

Важно! Става дума за органа по гражданско въздухоплаване на държавата, на чието летище се е случило нарушението, а не държавата където е моето местоживеене. Напр. за България националният орган, който следи за спазване на правата ми като пътник е Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА), но ако полет ми е отказан на летището в Германия, трябва да сезирам тамошния орган.Важно! На сайта на ГД ГВА мога да намеря връзки към сайтовете на органите по гражданско въздухоплаване на други държави.

  1. Ако не получа съдействие нито от авиопревозвача, нито от органа по гражданско въздухоплаване, или смятам, че трябва да ми бъде изплатено по-голямо обезщетение, мога да подам иск срещу въздушния превозвач в съда. Тъй като съм потребител, компетентен да разгледа спора е съда по местоживеенето ми.

Важно! Предвид кореспонденцията с авиопревозвача, органа по гражданското въздухоплаване и евентуално завеждането на иск, може да ми се наложи да използвам услугите на адвокат, преводач и т.н. Въобще пътуването ми да се “окаже кошмар”!

Кога няма да получа обезщетение?

Правилата за обезщетение не са приложими обаче, когато пътувам безплатно или при намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички пътници.Посочените вече правила обаче са приложими при пътуване с билет по програма на въздушния превозвач за формиране на редовни (често пътуващи) клиенти или друга тяхна търговска програма, напр. лоялни клиенти.Информация относно правата ми при отменен полет или закъснял полет също може да ми е полезна.[toggles][toggle title=Източници] Наредба № 261 от 13 юли 2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване на съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полетчл. 4 и 5– относно това кога не са приложими посочените правила;чл. 6 – относно предимството на лица с намалена подвижност;чл. 8 – относно кога е налице отказан достъп до борда;чл. 11 - относно размера на обезщетението;чл. 12 - относно възможността за възстановяване на платената за билета сума;чл. 13 - относно правата на пътника при настаняване в различна класа;чл. 14 - относно задълженията на въздушния превозвач при отказан достъп;чл. 15 - относно задължението за предоставяне на информация;чл. 16 - относно правото да се търси обезщетение пред съд;чл. 18 - относно контрола по спазване правата на пътника от превозвача. Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91чл. 4 - относно вината на самолетната компания относно отказан достъп;чл. 9 - относно компенсациите, които самолетната компания е длъжна да осигури;чл. 10 - относно полагащата ми се компенсация при алтернативен полет. Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002чл. 10, ал. 1 - относно Националния план на всяка държава за летищна безопасност. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си