Ликвидатор - какво може и какво не може

С моя съдружник имахме по 50% в ООД. Всичко с бизнеса вървеше добре, но в един момент се скарахме. Всеки започна да се отдалечава в различна посока. Бизнесът започна да боксува, едно решение не можехме да вземем на общото събрание. Искаше да прекратим дейността си, но аз не исках. Накрая той взе нещата в свои ръце. Подаде искане до съда за прекратяване на търговското дружество поради важни причини (разпада на нашите отношения). Съдът уважи искането и днес получавам решението - прекратява нашето ООД и назначава ликвидатор. Помислих си, този човек ще разруши всичко градено през годините. Какви права и задължения има ликвидаторът?NB! По-долу мога да науча полезна информация, но трябва да имам предвид, че всеки случай е различен и най-добре е да се обърна към специалисти. Мога да направя това на тази страница и ще получа бързо и адекватно съдействие, на добра цена.

Кой е този "ликвидатор"? Кой го назначава?

В закона не са посочени специални изисквания към ликвидатора. Но за ликвидатор не може да бъде назначено лице, което е лишено с присъда от правото да упражнява управителни функции. Най-често това е съдружник или лице, осъществявало управителни функции (управител/член на управителен орган) или лице с юридическо/ икономическо образование. Функциите на ликвидатор може да се изпълняват и от повече от едно лице. Когато ликвидаторите са няколко, те могат да извършват действия от името на търговското дружеството (ТД) само заедно, а когато приемат плащания или друга форма на изпълнение към ТД могат да действат поотделно. Ликвидаторът изпълнява функциите на управителен орган и представлява ТД с оглед целите на ликвидациятаВ зависимост от основанието за започване на ликвидация, ликвидаторът се назначава от:

Правомощията на ликвидатора се прекратяват при смърт /поставяне под запрещение на лицето; по негово искане; при откриване на производство по несъстоятелност; със заличаване на ТД от регистъра и прекратяване на производството по ликвидация; по преценка на органа, който го е назначил, защото действа против интересите на ТД и продава имуществото му на цени под пазарните и др. Ако ликвидаторът е съдружник, смяната му не води до прекратяване на членството му. Когато ликвидаторите са повече от един, останалите продължават да изпълняват функциите си без него или само на негово място се избира друг. Промяна на ликвидатора се осъществява по същия ред, по който се и назначава и подлежи на вписване в Търговския регистър (ТР). Вписването се осъществява от останалите ликвидатори или от новоназначения.

Права и задължения на ликвидатора

Ликвидаторът има следните права и задължения:

Важно! Ликвидаторът може да сключва нови сделки само ако те обслужват производството по ликвидация, тоест действията му са ограничени в рамките на тази цел. Аз като съдружник имам право на информация какво се случва и при поискване от моя страна ликвидаторът е длъжен да ме осведоми за извършваните от него действия.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 70, ал. 3 ТЗ - относно назначаване на ликвидатор при недействителност на ТД;чл. 156 ТЗ - относно ликвидатора при ООД;чл. 266, ал. 4 ТЗ - относно назначаване на ликвидатора от съда;чл. 266, ал. 6 ТЗ - относно отговорността на ликвидатора;чл. 267 ТЗ - относно поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им;чл. 268 ТЗ - относно задълженията на ликвидатора;чл. 269 ТЗ - относно представителството на ТД от ликвидатора;чл. 270 ТЗ - относно изготвянето на начален баланс и отчет за дейността;чл. 271 ТЗ - относно разпределянето на дружественото имущество;чл. 625ТЗ- относно подаване на молба от ликвидатора за откриване на производство по несъстоятелност. Закон за Търговския регистър и регистъра на юридичческите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):чл. 14 и 15 ЗТР - относно вписването на ликвидатора в Търговския регистър.Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си