Разрешение за строеж

Откакто се помня живея под наем, не ми тежеше като млад. Но, след като с жената и децата сменихме четири квартири за една година се изморих. Омръзна ми да се местя, уморих се от несигурността. Искам сам да построя своя дом. Имам и собствена земя, реституирана на дядо ми. Уви, въпреки че терена е мой, не мога да повикам зидари и мазачи и да започнем да градим каквото си поискаме. Посъветвах се с приятел - строител и той въздъхна, че ми е необходимо разрешение за строеж от общината и по-добре да си купя апартамент. Представих си обаче как децата и кучето играят на воля, а жена ми се радва на басейна в градината и реших - няма да се откажа, нека всичко е по закон. С търпение всичко се постига. Реших да започна с разучаване на процедурата за издаване на разрешение за строеж.

Разрешение за строеж - защо ми е необходимо?

Преди да разгледаме темата и важно да имаме предвид, че консултацията със специалист на тема строително право не е скъпа. Специалистът може да ми спести много време, глоби и да ми помогне да си постигна целта по най-ефективния начин. Мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.Съгласно закона мога да строя само ако имам разрешение за това. Тоест разрешението за строеж, издадено от главния архитект на общината, е “основата” за започване на моя градеж. Ако реша да строя самоволно без да съм преминал през предвидената процедура за издавене на разрешение, строителният ми обект ще попадне в категорията на така нар. незаконни строежи и ще трябва да го премахна за моя сметка. Нещо повече, няма да ми бъде издадено разрешение за нов строеж върху имота, докато не премахна или узаконя предходния. За изрично предвидени в закона строителни дейности разрешение за строеж не ми е необходимо, напр. за текущ ремонт на сграда или постройка, изграждане на оранжерия до 200 кв.м, остъкляване на балкон, монтаж на сградна газова инсталация в жилищна сграда или вилна сграда, поставяне на ограда с до 0,6 м височина на плътната част и др.

Документи, с които трябва да се снабдя за издаване на разрешение за строеж

Преди да стартирам същинската процедура по издаване на разрешение за строеж е необходимо предварително да се снабдя/разполагам с някои документи.

  1. Документ за собственост (напр. нотариален акт), за отстъпено право на строеж от собственика на имота или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
  2. Скица на поземления имот - издава се в срок до три работни дни от съответната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след подаването на заявление.
  3. Виза за проектиране (Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите за застрояване) - за нея подавам заявление до главния архитект на общината (района), който се произнася по искането ми в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението.
  4. Становища от експлотационните дружества - издадената виза за проектиране е необходимо да се съгласува с ВиК и електроразпределителните дружества, като за целта се подават отново заявления. Процедурата отнема около 30 работни дни.
  5. Инвестиционен проект - трябва да сключа договор с лицензирана проектантска фирма за изработването на инвестиционен проект, който да съдържа следните части - архитектура, конструкции, електро, ВиК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве (ПБЗ), геодезия и план за управление на строителните отпадъци.
  6. Предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества - след като проекта бъде готов се пристъпва към подписване на предварителни договори за присъединяване към мрежата на ВиК и електроразпределителните дружества, както и се взема становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
  7. Оценка за съответствието на проекта - мога да избирам на кого да възложа извършването на тази услуга:
  8. Регистрирана фирма - консултант, която извършва оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и издава комплексен доклад.
  9. Общински експертен съвет по устройство на територията към съответната община.
  10. Одобрение на инвестиционния проект - последната стъпка преди да започне процедурата по издаване на разрешение за строеж изисква одобрение на инвестиционния проект от страна на общината. Молбата се прави в писмена форма и е адресирана до главния архитект до общината (района)

Процедура по издаване на разрешение за строеж

Снабдих се с всички необходими документи и съм на финалната права преди да започна изграждането на мечтания дом. Решаващата процедура по издаване на разрешение за строеж започва по мое искане, което отправям под формата на заявление до главния архитект на общината (района), в която живея. В 14 - дневен срок ще бъда уведомен дали заявлението ми е уважено, съответно ми е издадено разрешение. Всички заинтересувани лица, напр. съседите могат да обжалват акта на главния архитект в 14 - дневен срок от издаването му пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), като в случай че оспорване в този срок не постъпи, разрешението за строеж влиза в сила.Важно! Разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3 години не започна строителство или в продължение на 5 години от започването му не завърша грубия строеж на сградата (да са изпълнени ограждащите стени и покривът на сградата, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи). В този случай строежът мога да извърша след презаверяване на разрешението. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж. При презаверяване се заплаща такса, която е половината от таксата, която се заплаща за издаване на разрешение за строеж. Ако разрешението за строеж не бъде презаверено одобреният инвестиционен проект губи действието си. Правото е в съавторство с Пенка Попова.Актуализира: Боряна Русева.[toggles][toggle title=Източници] Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 140 ЗУТ - относно издаването на виза за проектиране;чл. 144 ЗУТ - относно одобряване на инвестиционния проект;чл. 148, ал. 1 и 2 ЗУТ - относно необходимостта от разрешение за строеж;чл. 148, ал. 7 ЗУТ - относно задължението за премахване на незаконен строеж;чл. 148 - 149 ЗУТ - относно процедурата по издаване на разрешениеза строеж;чл. 151 ЗУТ - относно случаите, в които не се изисква разрешение за строеж;чл. 225а ЗУТ - относно отстраняването на незаконното строителство. 5, т. 46 ЗУТ ЗУТ - относно определението за груб строеж;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си