Правата ми на военнослужещ

Като военнослужещ имам определени права, които останалите трудещи се (служители и работници) нямат, както и някои права, чийто размер е по-висок от този на правата на другите хора, които полагат труд в страната. Освен това някои мои права (политически, синдикални) са ограничени. Статутът на военнослужещия е регламентиран по този начин поради естеството и обществената значимост на военната служба. Тук ще науча най-важното за това кога какъв отпуск мога да ползвам, как се формира възнаграждението ми и как се осъществява материалното осигуряване на военнослужещите.

Отпуски

Имам право на отпуски с различно предназначение и различна продължителност. Някои от тях са платени, а други - неплатени, някои могат да бъдат ползвани от всички военнослужещи, а други - само от военнослужещите, спрямо които са налице определени предпоставки. Ето какви отпуски законът предвижда, че мога да ползвам:

Възнаграждения

Моето брутно месечно възнаграждение се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения с постоянен или непостоянен характер. Размерът на основното ми месечно възнаграждение зависи от военното ми звание и степента в обхвата на военното звание. Както при отпуските, така и при възнагражденията, има стимул за служилите по-дълго време: изплаща се допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.Изплащат ми се допълнителни възнаграждения в следните случаи:

Материално осигуряване

Имам право на определени материални придобивки във връзка със службата ми. Осигурени са ми:

Пътните ми разходи за отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината се покриват от бюджета на Министерството на отбраната.Аз и семейството ми имаме право да ползваме лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към Министерството при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.Имам право да ползвам под наем жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, ако отговарям на условията за това, посочени в наредба на министъра на отбраната. Наемната цена, която плащам за жилището, е с 50 процента намаление спрямо определената основна наемна цена.[toggles][toggle title=Източници] Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):чл. 197, ал. 1 ЗОВСРБ - относно основния платен годишен отпуск и допълнителния платен годишен отпуск за прослужени години;чл. 197, ал. 3 ЗОВСРБ - относно допълнителния платен отпуск за кандидатстване и обучение във ВУЗ;чл. 197, ал. 4 ЗОВСРБ - относно допълнителния платен отпуск на воннослужещите, освидетелствани като хронично болни;чл. 200 ЗОВСРБ - относно отпуска за временна неработоспособност;чл. 201 ЗОВСРБ - относно платения отпуск при сключване на брак, раждане на дете и др.;чл. 202 ЗОВСРБ - относно отпуска за изпълнение на граждански дълг;чл. 202а ЗОВСРБ - относно допълнителния платен отпуск за почивка в почивните бази на МО; чл. 203, ал. 1 ЗОВСРБ - относно отпуските на военнослужещите жени поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете, допълнителния отпуск за дне и повече живи деца;чл. 203, ал. 2 ЗОВСРБ - относно отпуска на военнослужещите мъже за отглеждане на дете и за гледане на болно дете;чл. 205 ЗОВСРБ - относно неплатените отпуски;чл. 205а ЗОВСРБ - относно неплатения отпуск на съпруга или съпругата - военнослужещ на дългосрочно командирован дипломатически служител; чл. 212 ЗОВСРБ - относно основното месечно възнаграждение;чл. 213 ЗОВСРБ - относно допълнителното възнаграждение за продължителна служба;чл. 214 ЗОВСРБ - относно допълнителните възнаграждения;чл. 215 ЗОВСРБ - относно допълнителното възнаграждение за заместване на отсъстващ военнослужещ;чл. 216 ЗОВСРБ - относно допълнителното възнаграждение при временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност;чл. 218 ЗОВСРБ - относно брутното месечно възнаграждение;чл. 224 ЗОВСРБ - относно материалното осигуряване на военнослужещите;чл. 226 ЗОВСРБ - относно пътуването при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната;чл. 226б ЗОВСРБ - относно ползването на имотите от жилищния фонд на МО;чл. 226г ЗОВСРБ - относно ползването на лечебните, санаториалните и профилактичните заведения, военните клубове, почивната и спортната база на МО. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС):чл. 35а - относно наемната цена за жилище.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

12.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си