Платен и неплатен отпуск

Когато планирам почивка или пък просто искам да помързелувам вкъщи, винаги изниква един не особено приятен въпрос: „Как да се измъкна от работа?”. За целта мога да се възползвам от правото си на платен или неплатен отпуск.

Платен отпуск

Каква е неговата продължителност?

Всеки работник/служител с поне 8 месеца трудов стаж, независимо дали съм го натрупал при един, или при различни работодатели, аз имам право на платен годишен отпуск в размер от минимум 20 работни дни за една календарна година. Платеният ми годишен отпуск може да е с по-голяма продължителност, ако:

NB! Ако работя при непълно работно време, размерът на отпуска ми се изчислява пропорционално на времето, което ми се признава за трудов стаж и следователно в този случай може да бъде по-малко от 20 работни дни.

Ако се интересуваш от правото си на отпуск, може би ще ти е интересно да научиш повече и за другите си права на работа. Екипът ни е разработил специален курс по темата - Правата ми като служител. Запиши се за него!

Как мога да го ползвам?

Трябва да направя писмено искане до работодателя си за ползване на платения годишен отпуск и той от своя страна писмено да ми разреши. Отпускът мога да ползвам изцяло или на части – това зависи от личната ми преценка, като трябва да се съобразя с утвърдения от работодателя ми график.

Може ли работодателят ми да ме „принуди” да ползвам платения си годишен отпуск?

В някои случаи законът дава право на работодателя едностранно да ми предостави платения годишен отпуск, независимо от съгласието ми. Това е допустимо, когато:

Как може да се отложи ползването на този вид отпуск?

1. Работодателят може да го отложи за следващата календарна година поради важни производствени причини (напр. при производства с непрекъсваем процес, когато работниците не достигат).

2. Допустимо е отлагане и по мое писмено искане и със съгласието на работодателя при наличие на уважителни причини (напр. задържане от органите на властта).

NB! В тези два случая може да се отложи ползването на платен годишен отпуск за следващата календарна година в размер не повече от 10 работни дни (този размер не бива да се надвишава независимо дали е налице само едното или и двете основания за отлагане).

3. Отлагане е възможно и ако не съм могъл да използвам платения си годишен отпуск, защото през съответната година съм използвал отпуск на друго основание (напр. отпуск поради временна неработоспособност или майчинство).

Независимо от наличието на някоя от причините по т. 1-2, ако не използвам отпуска си до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, губя правото си да го използвам (съотв. да бъда компенсиран за него при прекратяване на трудовото ми правоотношение). Причината, поради която не съм ползвал отпуска си в този период, е без значение. В случаите по т. 3 този срок започва да тече от края на годината, в която е отпаднала причината за неползване на отпуска.

NB! Във всички случаи е недопустимо да получа парична компенсация за неползван платен годишен отпуск. Единственото изключение е в случай на прекратяване на трудовото ми правоотношение.

Неплатен отпуск

Правото ми на неплатен отпуск, за разлика от това на платен годишен отпуск, възниква независимо от натрупания трудов стаж. Той няма някаква строго определена продължителност и мога да поискам да го ползвам по всяко време, но работодателят ми не е длъжен да ми разреши ползването му – това зависи от неговата преценка. Изготви искане за разрешаване на неплатен отпуск.

NB! Ако през календарната година ползвам неплатен отпуск повече от 30 работни дни е възможно да не ми се признае да трудов стаж.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Актуализирал: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда:

чл. 155, КТ - относно видовете отпуски;

чл. 156, КТ - относно допълнителния платен годишен отпуск;

чл. 156а, КТ- относно по-големите размери на отпуските;

чл. 160, КТ - относно неплатения отпуск;

чл. 172, КТ - относно начинът на ползване на платения годишен отпуск;

чл. 173, КТ - относно реда за ползване на платения годишен отпуск;

чл. 176, КТ - относно отлагане на ползването на платен годишен отпуск;

чл. 176а, КТ - относно погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск;

чл. 178, КТ - относно забраната за парично компенсиране;

§ Наредба за работното време, почивките и отпуските:

чл. 22, ал. 2 , НРВПО - относно писменото искане за ползване на платен годишен отпуск;

чл. 23, ал. 2, НРВПО - относно продължителността на платения годишен отпуск при непълно работно време;

чл. 24- чл. 31, НРВПО - относно удължения платен годишен отпуск;

§ Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Вангелова

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си