Предимства за НПО (ЮЛНЦ) в обществена полза

Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от възможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

1. Възможност за отдаване под наем на имот - общинска или държавна собственост - при преференциални условия.

Отдаване под наем на имоти - общинска частна собственост

Законодателството в България признава редица облекчения за сдруженията в обществена полза, като по-детайлно нещата се уреждат от наредбите на общинските съвети. Това Право разглежда Наредбата на Столична община.

Имоти - частна общинска собственост се отдават под наем без търг или конкурс на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или реализират про­екти на територията на общината от взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския съвет.

Наемната цена се определя от общински съвет, като правилата за определяне на цените са описани в тази наредба. Едно от интересните неща за при наема на общински имот е задължително предвидената клауза за ежегодна актуализация на наемната цена.

Как се наема такъв имот?

Искане може да се подаде по всяко време до един от следните органи:

Решението дали да бъде отдаден под наем такъв общински имот или не, се взима от общински съвет. В изпълнение на това решение ЮЛНЦ сключва договор за наем с кмета на общината (или с упълномощено от него длъжностно лице).

А тук мога да видя актуалните към момента имоти - частна общинска собственост, които са свободни и се намират под управлението на Столична община.

Отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост

За наемането на имот - частна държавна собственост от ЮЛНЦ в обществена полза не е необходимо участие в търг или конкурс. Искане за наемане на държавен имот се отправя към:

Как да поискам такъв имот?

С мотивирано искане към един от горепосочените органи.

Една от “преференциите” да се наеме такъв имот е “закодирана” в разпоредбата на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, където за ЮЛНЦ в обществена полза е предвиден троен размер на наема спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

2. Данъчни облекчения и финансови преференции за ЮЛНЦ в обществена полза.

В изрично определени от закона случаи е абсолютно задължително даден вид дейност да се извършва единствено от ЮЛНЦ, осъщестяващи общественополезна дейност. Ето и един пример: Училищни настоятелства и настоятелства към детски градини се създават задължително като ЮЛНЦ в обществена полза.

Юридическите лица в обществена полза са единствените, които в определени хипотези могат да кандидатставт за финансиране по програми на други НПО-та или на Европейския съюз. На европейско ниво целта е постигане на данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения за тези лица.

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за общинската собственост

чл. 11, ал. 2, ЗОС - относно забраните при наличие на наемни отношения с обект имот - общинска собственост;

чл. 14, ал. 6 относно реда за предоставяне на имоти частна общинска собственост на ЮЛНЦ в обществена полза

§ Наредба за общинската собственост чл. 22, ал. 1 относно отдавването на свободни имоти частна общинска собственост без търг или конкурс;чл. 22, ал. 2 относно длъжностните лица, които внасят доклади с проекти за решения по ал. 1;чл. 22, ал. 3 относно длъжностното лице, което сключва наемния договор;чл. 23 относно конктрола по изпълнение на сключените договори.

§ Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

§ Закон за държавната собственост чл. 19, ал. 3 относно отдаване под наем на имоти частна държавна собственост без търг или конкурс

§ Правилник за прилагането на закон за държавната собственост чл. 14, ал. 2 относно лицата, които отдават под наем на имоти частна държавна сосбтвеност без търг на ЮЛНЦ в обществена полза;чл. 14, ал. 4 относно зповедта и наемния договор;чл. 19 относно задължание за ползване по предназначение и забрана за преотдаване;чл. 20, ал. 1 относно същността на наемния договор;чл. 40, ал. 1 относно тройния размер на наемната цена на помещения за ЮЛНЦ в обществена полза.

§ Закон за местните данъци и такси чл. 38, ал. 1, т. 2а относно освобождаването от данък върху наследствата, оставени в полза на ЮЛНЦ в обществена полза;чл. 48, ал. 1 относно освобождаването от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

§ Закон за корпоративното подоходно облаганечл. 30 относно признаване на част от неразпределяемите разходи на ЮЛНЦ;чл. 31, ал. 1, т. 14 относно разходите за дарения, направени в полза на ЮЛНЦ в обществена дейност.

§ Закона за данъците върху доходите на физическите лицачл. 13, ал. 1, т. 16 относно необлагаемите доходи от ЮЛНЦ в общественополезна дейност;чл. 22, ал. 1, т. 1, б. “л” относно данъчно облекчение за дарения, направени в полза на ЮЛНЦ в общественополезна дейност.

§Закон за предучилищното и училищното образование

чл. 306 и сл. - относно създаване на училищни настоятелства

§ “Облигационно право”- проф. М. Марков, изд. “Сиби”

§ “Облигационно право - отделни видове облигацонни искове” - проф. Ал. Кожухаров

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

16.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си