Как и какъв отпуск да поискам?

Когато поради една или друга причина съм ангажиран, започвам да се питам как мога да се освободя от служебните си задължения. Мога ли да изляза в отпуск? Ако отговорът е положителен - какъв отпуск мога да ползвам и по какъв ред?

На какви видове отпуск имам право?

В зависимост от предназначението им можем да разграничим следните видове отпуск:

1. платен годишен отпуск

2. неплатен отпуск

3. отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения:

4. отпуск по време на активна служба в доброволния резерв;

5. отпуск на синдикални дейци;

6. служебни и творчески отпуски;

7. отпуск при временна неработоспособност;

8. отпуски за раждане и отглеждане на дете:

9. учебни отпуски (виж Правото ми на учебен отпуск):

Какъв е редът за ползване?

За да ползвам отпуск (независимо към коя от изброените категории попада), е необходимо да подам молба до своя работодател, който със заповед може да ми разреши ползването му. За някои от видовете отпуск (напр. по т. 3 и 4) работодателят не може да ми откаже поискания отпуск, докато при други (напр. по т. 2) нещата зависят от неговата преценка.

По-особено стоят нещата при ползването на платения годишен отпуск. За повече информация вж. “Платен и неплатен отпуск”.

Какви са гаранциите за ползване на различните видове отпуск?

Ползването на някои от видовете отпуск не зависи от преценката на работодателя ми, напротив – той е длъжен да се съобрази с желанието ми да бъда временно освободен от работа.

Друга важна гаранция за реалното упражняване на правото на отпуск е забраната за парично компенсиране на неизползван отпуск. Изключение е допустимо единствено по отношение на платения годишен отпуск, за неизползваната част от който работодателят ми дължи обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Актуализира: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (KT)

чл.155-156а - относно платения годишен отпуск;чл.157 - относно отпуска за изпълнение на граждански, обществени и други задължения;чл.158 - относно отпуска по време на активна служба в доброволния резерв;чл.159 - относно отпускът на синдикални дейци;чл. 160 - относно неплатения отпуск;чл. 161 - относно служебните и творчески отпуски;чл. 162 - относно отпускът при временна неработоспособност;чл. 163 - 168 - относно отпуските при бременност, раждане и осиновяване, както и други отпуски, свързани с тях;чл. 170 - 171а - относно учебните отпуски; Закон за закрила на детето Чл. 26 - относно настаняване на дете извън семейството[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Вангелова

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си