Работният ми ден по трудов договор

Работя на трудов договор, но ми се налага да работя по-дълго от уговореното в него време? С Кодекса на труда и множество нормативни актове държавата определя стандарта на продължителността на работния ден. Това се прави с цел да се ограничи прекомерното използване на работната сила, което предизвиква остатъчна умора от работата, преумора, състояние, което не може да бъде преодоляно, което води до негативни последици както за мен така и за работодателя ми. Трудовият договор може да бъде сключен за извършване на труд в условията на пълен или непълен работен ден. Пълният работен ден от своя страна, според абсолютната си продължителност, може да бъде три вида.

Нормална продължителност на работното време

Като работник или служител по трудов договор трудовата ми заетост е в рамките на нормалното работно време, регламентирано в Кодекса на труда. Това означава, че всяка седмица работя 5 дена с продължителност до 40 часа, като всеки ден нормално полагам 8 часов труд. Има случаи, в които нормалното ми работно време може да бъде удължено или намалено.

Удължаване на работното ми време

○ Ако работя в условия на нормално работно време и ми се наложи удължаване на работното време, то не може да е повече от 10 часа. В този случай продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа.

○ Ако работя в условия на намалено работно време, удължаването не може да е повече от 1 час, а продължителността на работната седмица – 40 часа.

○ И в двата случая удължаването ми се полага за срок до 60 работни дни през една календарна година, и за не повече от 20 последователни работни дни.

○ Ако ми се прекрати трудовият договор преди компенсацията, работодателят трябва да ми заплати разликата до нормалния ми работен ден като извънреден труд.

Намалено работно време

○ радиоактивни излъчвания, силен шум, висока или ниска температура, лоша осветеност, вибрации, прах, химически вещества и други.

○ специфични условия, които въздействат неприятно от психологическа гледна точка: канализация, септични ями и други.

В Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време са изброени изчерпателно 29 вида работи и дейности, при изпълнението на които се въвежда намалено работно време. Намалено е работното време например за водолази, за работници в среда на йонизиращи лъчения, в екарисажи, в камери за дълбоко замразяване и др.

Намалено работно време се установява с решение на Министерския съвет по предложение на работодателя ми или представители на синдикалните организации.

Важно! При намалено работно време не ми се намаляват трудовите възнаграждения и останалите права по трудовия ми договор.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Рени ХристоваАктуализирано от Стела Парушева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 136 КТ- относно нормалната продължителност на работното време;

чл. 136а КТ - относно удълженото работно време;

чл. 137 КТ - относно намаленото работно време;

§ Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (НОВРУНРВ)

чл. 3 НОВРУНРВ - относно видовете работи при които работниците/служелите имат право на намален работен ден.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

23.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си