Как да се снабдя със скица на притежавания от мен недвижим имот?

Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот (земеделска земя или урегулиран поземлен имот или част от сграда, към собствеността на която има и идеална част от дворно място). За целта ми е необходима скица. Внимание! За издаването на скица има значение дали има одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър за района, в който се намира моят имот. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такава скица.

За какво трябва да внимавам?

Трябва да проверя в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър дали за района, в който се намира моят поземлен имот, има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Когато при проверката установя, че има такава заповед, следва да отида в териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (на сайта могат да се намерят адресите на териториалните служби на Агенцията).

Ако установя, че за района, в който се намира моят поземлен имот, все още няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, трябва да отида в общината, за да получа скица на моя имот. Когато става въпрос за земеделски земи, ще трябва да потърся общинската служба по земеделие.

За да не си губя излишно времето в бюрокрация, а и за да не пропусна нещо, препоръчително е да се свържа с имотен специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот:

Следните документи са необходими само в определени случаи:

Трябва да имам предвид, че таксата, която следва да платя за издаване на скицата се определя от Тарифа № 14 (виж „Източници“) и мога да направя справка дали не е променена. В момента таксата за обикновена административна услуга, издаване на скица, е 5 лв. за неурбанизирана територия и 20 лв. за урбанизирана територия.

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на скица на поземлен имот, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Издадените скици (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата.

Срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да издаде исканата от мен скица, е 3 дни (обикновена услуга), като мога да поискам издаването да стане и в по-кратки срокове, за което дължа по-висока такса.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация откаже да издаде поисканата скица, а всички документи, които съм подал, са изрядни:

Правото е в съавторство с Деница Кожухарова

Актуализира: Велимира Бакалова

[toggles][toggle title="Източници"]§ Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. - в приложенията в края мога да намеря:

- образец на скица на недвижим имот;

- значението на означенията по скицата.

§ Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР):

чл. 23 и сл. - относно имотите, които са обект на кадастъра;

чл. 31 - относно съдържанието на кадастралните карти;

чл. 55 и сл. - относно предоставяне на кадастрални данни;

§ Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането кадастралнта карта и кадастралните регистри.

§ Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

чл. 38 - относно такса за скица в урбанизирана територия;

чл. 39 - относно такса за скица в неурбанизирана територия.

§ Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

чл. 92, ал. 1 ДОПК и чл. 95, ал. 1 ДОПК - относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

§ Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си