Правото ми на протест

Правото ми на протест

Що е то?

Правото ми на протест като гражданин може да се осъществи чрез събрания, митинги и манифестации – те са начин за изразяване на мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален или друг характер чрез слово, плакати и по друг подходящ начин. Правото ми на протест е закрепено в Конституцията на Република България и не мога да бъда преследван и наказван за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации.

Кой и как може да организира събрание, митинг или манифестация?

Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани над 18 години, от сдружения, от политически и други обществени организации.Като организатор на протеста би било добре да обособя екип, като предварително се уточнят задълженията на всеки. Взема се решение за вида, мястото, продължителността и целта на протеста. Тъй като режимът е уведомителен и по принцип е малко вероятно да ми откажат провеждане на протест, може още на този етап да се започне с агитация, чрез различни канали – плакати, брошури, съобщения във Фейсбук и т.н. За по-големи протести е добре предварително на известя на медиите за провеждането му с оглед бъдещото отразяване на събитието.

Като организатор на събрание или митинг трябва най-малко 48 часа преди началото му писмено да уведомя кмета на общината, на чиято територия ще се проведе. В неотложни случаи това може да се направи в еднодневен срок. Уведомлението се подава в канцеларията на общината и се завежда във входящата й служба срещу входящ номер. За София адресът е ул. „Московска“ 33, работното време е от 9.00 до 17.30 часа. Уведомлението трябва да съдържа:

Като организатор на манифестация трябва да уведомя писмено кмета на общината най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни. Уведомлението трябва да съдържа:

За организиране на митинги, събрания и манифестации на територията на град София, столичният общински съвет е поставил допълнителни изисквания за писменото уведомление – в него трябва да се посочи още:

В определени случаи кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването. Като организатор на протеста мога да обжалвам забраната пред административния съд по мястото, където е трябвало да се проведе събитието, в 3-дневен срок от получаването й. Съдът се произнася по моето искане в срок до 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и не може да се обжалва.

Ограничения в правото ми да организирам протест

Задълженията ми като организатор на протеста

Считам се за организатор, когато съм подписал писменото уведомление, споменато по-горе. Като такъв съм длъжен:

Задълженията ми като участник в протеста и за какво да внимавам

Като участник в протеста съм длъжен:

Важно!

Инфографики, изработени от smartigraphs.com:

Правото ми на протест

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за събранията, митингите и манифестациите: чл. 2, 3 и 4 - относно това, кой може да организира събрания, митинги и манифестации, и каква е същността им;чл. 8 - за начина на организиране на събрания и митинги;чл. 11 - относно начина за организиране на манифестации;чл. 5, 7, ал.2 и ал.3 и 12,ал.2 - относно ограничението на правото ми да организирам събрания, митинги и манифестации;чл. 9, ал. 1 и ал.2, чл.6, ал.2 - относно задълженията ми като организатор на протеста;чл. 10, ал.2 и ал.3, чл.6 - относно задълженията ми като участник в протеста;чл. 14,ал.1 - относно съдържанието на отговорността ми;§ Наредба № 1 на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община:чл. 18 - относто допълнително изискване за Столична община да се посочи и предполагаемият брой участници в протеста;чл. 21 - относно задължението на организаторите да осигурят чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява;§ Наказателен кодекс(НК):чл. 174а - за отговорността ми, ако с насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин попреча да се проведе събрание, митинг или манифестация§ Закон за Министерството на вътрешните работи(ЗМВР):чл. 72, ал.1, т.7 - относно правото на полицейските органи за използват физическа силачл. 73, ал.1 - относно предупреждението преди да се използва физическа сила от полицейските органиНаучни статии, монографии и учебници:§ „Конституционно право” – проф. Стефан Стойчев, Ciela, пето издание, 2002 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си